Efeso 5

1Eti muemnarono machichavoc'epo ema Viya tos'o acti ema te 'to itorisra. 2Anocarichjicha to emna'vo te 'to itorisra acti ma Cristo te 'to muemnasravocovi tijrocvo muepeninovi viti. Ema macuti to nacoparúsare 'vesa nanoquiivo mue 'ma Viya, tiuricocregnejcha tijye maye'e. 3Juiti te 'to maye'evoc'epo ma Viya acoscu'gienenajicha to mpachijicre. Vo'acúve'o su 'seno vo'iturena émapo 'puima 'chane, vo'vore acujomrára'i te 'to asamre. 4Vo'aquechjis'o to tamurigiene tatsii'ocregne tjicho votori te 'to vechjis'a. Tiuripono te 'to vrusrupáyacha ma Viya. 5Tjicho eti echoripo no mpachijigñono votáquicmunanyore to mavsa ma Cristo émapo Viya. No tve'ono su 'seno vonaeturena émapo 'puima 'chane énopo no tjiomrara'ono votásioponyore taye'e. Tjicho te tájomrára'i ma 'chane etorichu pecatu tacuti te 'to tacsiñaraji to naepyaru no 'chañono. 6Vo'acuvoyoccore nae 'no timmoyora'ono naco'e eno te 'to vopecatina jmañono. Ene eto tjichyore muemechoricyo ma Viya no msopjuireccono maye'e. 7Taco'e vo'acucchane acuponoco te 'to naetrerepiono. 8Eti iomuiree'ini ene aco'e apono to tamopcugne. Etotsero juiti te 'to maye'evoc'epo ma Cristo iovricripo te 'to majaracuvo, tos'o apónapo to majaracuvo te 'to itorisra. 9Tjicho te ypona to tjiáracu ene vnocyore to je'chugne, vjiapanura'ivyore, mtopravrevocovina te 'to vitorisra. 10Acaravo'u aponrerigia tajpuca to mavoo'ogne ma Viógienu puejchu áricocre maye'e. 11Vo'acúnoco to tamurigiene naetrerepiono no tponono to tamopcugne. Imerucha naye'e to tajaracugne puejchu eto taemquechorojgia. 12Tjicho ttsii'ocre to vechjis'a to nanocgiene tamuquechragne. 13To tamicucho to majaracuvo ma Viya to naetorisra eto temquechorojco to nanocsariono tjicho to tjiáracu eto temquechorojco tamutu. 14Eno taechjis'o to 'chojriicovo oni taco'e eto: Piti pimocogne pejamigia puechroo'o pechpuca te 'to pepenira ene tmicuchviyre ma Cristo, taquee'i eto. 15Taco'e aponrejgia puejchu toona to itorisra ene aechemra'i to aponrena ma Viya. Vo'acuponoco no muechemreccono. 16Acmopra to sachono muejrorovi ma Viya tjicho juiti mpachijono eno 'chañono. 17Vo'acucti no muechemreccono. Aechemra'i te 'to mavoo'ogne ma Viya. 18Vo'aquerora'i acucov'o huichu amopachijgia to itorisra. Tiuripono isopa mavóca'e ma Espíritu Santo. 19Te 'to echjirígiapo echjis'a to muechjiriivo ma Viya, ajirucha te 'to majíro'u, acuñucha ema ene tos'a te 'to asamre. 20Te 'to muéjare ma Viógienu Jesucristo 'muíriji arusrupáyacha ma Viya Iyare tajicha tamutu to vjiacpogñono. 21Eti tajicho to apicuchra ma Viya iomuirena apicuchcoca imcatacoca. 22Su 'seno sásopjuíra'i mue 'ma sima tjicho eto avóno'i mue 'ma Viógienu. 23Tjicho ema siyara'o ma sima tacuti mue 'ma Cristo naquiyara'o no t‑sopono ema. Tjicho eno mag'evcoo'i ema tcuchcu'vocri'i. 24Tacutirichu mue 'ma Cristo t‑sopjuira'ono maye'e no t‑sopono ene squeyre su 'seno t‑sopjuira'iyre te 'to sitorisra mue 'ma sima spicucha. 25Ene ema 'chane muemnaca su mayeno tactirichu to muemnasravco ma Cristo no t‑sopono ema ene tijrocvopo te 'to muepenira najicho eno. 26Puejchu toona to nasamre tajicho to nasopra to muechjiriivo cutripo nacosipugne te 'to une. 27Puejchu nápachna namtu no t‑sopono ema mtopravrevquina te 'to mamíro'u ema nacutiyore esu suunagne setpiriivo 'remayore te 'to mamíro'u ma símayo. 28Ene maqueyre ma 'chane muemnacgienenajicha su mayeno tactirichu to muemnasra to mag'e. Ma temnaca su mayeno emajivo temnacvo. 29Im'a, najina tquemnaco to nog'e tjicho naechpojrico naenco naejroco to tacomnugne. Ene ac'e se 'su ayeno. Acti ma Cristo nae 'no t‑sopono. 30Tjicho viti mag'evocovi vsopgiene ema vcuti to muechereji étopo maperano. 31Oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Eto tjicho ma 'chane majunjicyore ma mueya ésupo mueno muetúchapo su mayenoyore. No apinano etonavcorine mue 'ma Viya.” 32Eto pjoca votaechemchocre tayumrúrevo nae 'no 'chañono tjicho ema nimicticho ma Cristo ene énopo no t‑sopono ema. 33Etotsero tcomnucre te 'to amtu emnaca su ayeno tactirichu te 'to emnasravo eti. Ene eti 'senono apicucha ma ima.

will be added

X\