Efeso 4

1Taco'e nuti nqueeta tajicho to nemtone mue 'ma Viógienu juiti nyosioc'e te tich'ó'epo ma Viya machichavoc'epo, tos'o toonapo to itorisra. 2Tos'o imerigia to iurihuina, ajpanim'i te 'to asamre, ájicpuicro'o te 'to etjoo'ina najícha'e, iuricoca te 'to emnacquirena. 3Anocarichjicha to acutcoquirena majicha ma Espíritu Santo tjicho etosamre'erine majicho ema. 4Tjicho no t‑sopono ema Viya mrijivoco etosamrevcorine tjicho etonarichu ma Espíritu Santo ene etonarichu to vcuchocgiene vicmuna mue 'ma Viya. 5Etonarichu ma vcógienu ene vcutcoco ema vsopo. Ymutu tomuire etonarichu to vicchosi 6ene ymutu viti etonarichu ema Viya tcochichavocovi. Ema techpojrico namutu mavocvoco eno. Ema tnoco to muemtone naye'e. 7Ymutu vquijro mue 'ma Cristo to vroto'ognena puejchu váquemtone maye'e. 8To 'chosgiene ajúreco taechjis'o to vijrono maye'e. Oni taco'e eto: Ma Viógienu tyompo te 'to anumo mammoco no mueto'acgieñono ene no 'chañono tquijrompo maye'e, taquee'i to ajúreco. 9Im'a, te 'to tyompo te anumo eto temquechorojco tativri'i tios'o te 'to anumo tiucpuicpo te pjoca 'pog'e tomuire t‑sioppo taye'e. 10Ema macpuiiri'i emapoocorichu tchovo te anumo ene naquiyará'opo taye'e puejchu mueejigia ema techa tamutu, anumo étopo 'pog'e. 11Emarichu tijrocri'i no 'chañono to naroto'ogneyre. Enjoo'i mavonrano muejroco puejchu noma to muechjiriivo. No 'pomriono muejroco puejchu muechjirina ma Viya ene no 'pomriono muejroco nacmetoriru to 'chojriicovo ene énopo no 'pomriono muejrocpo naechpojrigia no t‑sopono ema naemitrigia naye'e. 12No tquijronri'i maye'e puejchu naetmechvoca no 'pomriono t‑sopono ema ene natségiapo te 'to naemtoneyore mue 'ma Viya ene najuuca no t‑sopono ema 'tumevoquina te 'to nasamre. 13Tetmechovionyore tiomuincapo te 'to vacticco vamtu te 'to vsopra ene vechemchapo to maponreru ma maChicha ema Viya enetse eto tóripo to yponrena ma Cristo vactipo ema te 'to muetorisra. 14Huipo vcucti no 'moyono vovcuvoyoccore te 'to tamutchujcha naemitropi no 'chañono tjicho enjoo'i no temtsiora'ono naemtannico to najichyore to navoyosrena no vo'tumevoquina te 'to nasopra. 15Etotsero viti vechjis'a to je'chugne tajicho to vemnajricquira ene taemyanaporichjicha vjiuuca te 'to yponra ma Cristo tiomuincapo te 'to vactipo ema ma Viyara'o. 16Viti vsopgiene ma Cristo vcuti to mag'e ema. To muechpojrisravi vacvonracre maye'e ene vimjicpuicco vechpojricco vcuti to mag'e ma 'chane. Te 'to ene vac'e vacticco vnoca to yvóno'i maye'e ene vjiuucorichjicha 'tumevocovi ymutu tajicho te 'to vemnacquira. 17Nmetoco'e te 'to muéjare ma Viógienu te 'to huipo acucti no namujacpogne ma Viya te 'to naetorisra tjicho eno etochujcha napono to naponreru tajina tajichgienena eto. 18Te 'to naponrerisra vonaechemcha to maye'ono ma Viya. Nacuti ma puchugi. Votitorigiano mue 'ma Viya nacutiripo ma muepenogne ene muechemreccono tajicho to mracaera to nasamre. 19Huipo tatsriojra'ono eto tjicho tmopachijcovono te 'to naetorisra. Etochujcha nacopneriiji to tamurigiene mpachijigne. 20Etitsero vo'ene tac'e to imitcosi mue 'ma Cristo 21tjicho asamo to muechjiriivo aquimitcosi to je'chugne taechjis'o ma Jesús. 22Tos'o inajigia to 'chosgiene aponrerisra itorisra tjicho eto mpáchiji tvoyoccore tapono to tamurigiene. 23'Rajrínapo te 'to asamre étopo aponreru 24ene tamtupo to itorisra tactipo to áquitsvoj'o to 'rajru amuii'o majicha ma Viya. Anoca to tiuricocre acti ema te 'to muetorisra. 25Taco'e huipo acúnoco to epya'ra'vo. Echjigia to je'chugne nae 'no aporapenviono tjicho mrijivocovi mue 'ma Viógienu. 26Te 'to ásemopca im'ajcha huichu taemejirígia'e tajicha. Votaquimyónovo tacuyuutico sache to asémovo. 27Vo'aquisopo macucmopra'e ma eriono. 28Ma tiomera'ri'ini huipo macomerico. Máquemtónepo maviya to macomnugne puejchu mácajpo nomuire no tcomnurocvono. 29Huipo aquechjico to tamurigieñono mpachijigne. Echjis'a to torigieñono puejchu etmecha no t‑sama'iono ene imcátaca te 'to naetorisra. 30Vomacucojrasamúrevo ma Espíritu Santo acuggio eti tjicho ema ijro muénapu te 'to maye'evoc'epo ma Viya tiomuincapo te 'to tiutégiapo ma Viógienu ene tyuutigiapopo to macuchquiravi. 31Taco'e inajígiapo to tamurigiene. Vo'acunnareeco te etjoo'ina najícha'e. Vo'acúsemo vo'vore acucojchocco. 32Tiuripono te 'to iuricoca ajpanra'i vo'aquechno to matopravo aye'e ma 'chane. Acti ma Viya vomuechna'e to ejiivo majicho ma Cristo.

will be added

X\