Efeso 3

1Taco'e nuti Pablo, tayampane náqueeta tajicha to ncometoriira to muechjiriivo ma Cristo Jesús aye'e eti vojurionvoc'ena, nyujrocnove mue 'ma Viya. 2Nimijroco asamuiicoripo te 'to ma Viya tajicho to márivo majapanura'ivo ttuparacnuu'i nacmetoriru aye'e eti vojurionvoc'ena. 3Ema timecnupo to maponreru namuimotgiene no 'chañono. To 'puesa nmetoco'egieneri'i te 'to najre. 4- 5Te ajírapo pjoca aquictiorayore to nimotra to 'chojriicovo taechjis'o ma Cristo, namuechemchognee'i no 'chañono te 'conevoco. Ene juiti ma Viya muemecvocpo majicho ma Espíritu Santo no maneriocgieñono matupararono tiomono to 'chojriicovo énopo no muechjirono. 6To namuechemchognee'i te 'conevoco eto pjoca: Te 'to nasopra to tiuuna 'chojriicovo no vojurionvoquina nomuire tquicmunanyore mue 'ma Viya tacutiyore nae 'no jurionono. Tjicho mrijivocpo namutu ene ma Viya muetuchyore to muechjiriivo, nomuire tquijronyore majicho ma Cristo. 7Ma Viya timecnupo to majapanura'ivo puejchu nacmetoriru to 'chojriicovo tajicho to muetjiicoovo ema. 8Tayampane mpajcapnorine nae 'no namutu no t‑sopono ma Viya, te 'to márivo nuti mayumjacvo puejchu nacmetoriru nae 'no vojurionvoquina to 'chojriicovo taechjis'o to munagiene vicmuna mue 'ma Cristo. 9Nuti matuparacnuu'i puejchu nemechemchovca namutu to maponreru ma Viya namuechemchognee'i te 'conevoco. Ma Viya tepyaco tamutu ema maponrericpo to macuchquirayore no 'chañono 10puejchu muemerucha juiti no taeyara'ono te 'to anumo énopo naeyara'ono no angieriono to torigiene muechemra'vo te naem'opo to majichri'i ma Viya nae 'no t‑sopono. 11Tjicho eto maponreeri'i ma Viya 'conevoco te huich'o muepyaca pjoca 'pog'e ene muetuchpo juiti te mavonicpo ma Viógienu Jesucristo te pjoca 'pog'e. 12Te 'to vsoprapo ema vquisopsipo te 'to vitecpo'oca ma Viya, tajínapo timpigiavi. 13Taco'e vo'aquinajricvo tacuggio to natajivo te pjoca tajicho to ncometoriiraa'i aye'e. Oosamrechjicha tajicha. 14Eto tjicho jmañono nuti nepyusico te 'to mamíro'u ma Viya Mueya ma Viógienu Jesucristo 15ma Naeya namutu no tcovsano te anumo te'po pjoca 'pog'e. 16Nyosiuch'e maye'e tjicho ema titjiicovgienejicha puejchu muetmécha'e te 'to asamre ene muejróca'e to muetjiicoovo majicha ma Espíritu Santo. 17Puejchu ene mav'a ma Cristo te 'to asamre tajicha to asopra ema. Nyosioco ma Viya te 'to 'tumevoc'ena ene taemyanaporichjicha to emna'vo. 18- 19Ene eti énopo 'pomriono t‑sopono ma Viya aroto'oyrepo echemcha to muemna'vo vye'e tjicho 'chopegienejicha to mavoyemnarasiravi. Tajina vimictich'a to taengievo taechpevo tajina tacti. Ema mueejicyore tijroc'eyre tamutu te 'to itorisra. 20Taco'e vcuñucha ma Viya ma titjiicovgienejicha. Tajina muitjina maye'e to muejrosravina. Tamutu maróto'o. Tajina vimictich'a viti to maponreru muetjiicoovo muejrorovi. 21Taco'e namutu no t‑sopono ma Viya nacuñucha ema majicha ma Cristo Jesús. Muitravrena to vcuñuchrena ema. Amén.

will be added

X\