Efeso 2

1Eti epenorich'ini te 'to maye'ono ma Viya tajicho to ejiivo. 2Aponri'ini to taye'ono pjoca 'pog'e. Ema asopri'ini ma eriono ema naeyara'o no huinarajgieñono ene emarichu tvonico no msopjuireccono mue 'ma Viya. 3Ymutu viti vcutiri'ini eno vnocri'ini to tamurigiene tavoo'ogne to viog'e vituchri'ini to tamuunagne yponreru te 'to vsamre. Eto tjichyoori'ini vquemechoro'yoreni mue 'ma Viya vacchanepuini no 'pomriono 'chañono namusopjuira'igñono. 4Etotsero ma Viya 'chope to majapanura'ivo étopo to muemna'vo vye'e. 5Taco'e te vepenorich'ini te 'to maye'ono ma Viya tajicho to ypecaturano, ema tquitoricovripo vcóchane ma Cristo. Echa te 'to ema tcuchcu'ovripo tajicho to majapanura'ivo. 6Ma Viya tcochpucoopo viomuire vcóchane ma Cristo Jesús tve'oopo te 'to 'chosgiene vitorisra ene tquejacoopo te 'to anumo. 7To ene majichovri'i puejchu te 'pojra'ina muitocoresiyre to muemesravina to majapanura'ivo étopo muemna'vo vye'e majicho ma Cristo Jesús. 8To asopra ma Viya iuchcu'ripo tajicho to majapanura'ivo. To iuchquira vo'enena tos'a aye'e. Ene tos'o mue Viya eto vencheco. 9Vo'etina tcuchcu'avi to vemtoñono étopo viurihuina puejchu vovquimiaramimijicvo tacuggio to vitjihuina vcuchcu'apoo'ini. 10Viti muepyarono ma Viya ene te 'to vjiacpira ma Cristo Jesús tijrocoopo to 'rajru vitorisra énetse eto vnócapo to tiuricocre tjicho eto maponreeri'i ma Viya vnocyore te 'to vitorisra. 11Echa to itorisra te huich'o ajacpaa'i ma Viya. Eti vojurionvoc'ena acopyeccoreri'ini nae 'no jurionono. Eno tcoy'ono to naemotiorasare te 'to nog'e tquíjare circuncisión ene eti vo'acye'e. 12Ene ehuirevoc'erich'ini mue 'ma Cristo ene iptsicvorich'ini nae 'no israelitano eno maneriorono ma Viya. Huich'o áquicmunari'ini to muejrorono ma Viya taechjis'ogne to 'chojriicovo. Tajinarich'ini acuchocgienena mue 'ma Viya tjicho huich'o maye'evoc'enari'i ema. 13Taco'e eti ehuirevoc'ee'ini maye'e etotsero juiti te 'to maye'evoc'epo ma Cristo Jesús apuchpo ma Viya tajicho to muepenira ma Cristo. 14Juiti tiuricocompo no jurionono énopo no vojurionvoquina majicho ma Cristo. Tajínapo titovopo to nacotichocquira. Temnaccompo majicho ema ene etomurionrine maye'e. 15Te tepenopo te 'to crutsu tcuchcu'oopo te 'to 'chosgiene mavoniipi ma Viya étopo to napongiene nanocsare no jurionono puejchu no apimrionri'i, no jurionono énopo no vojurionvoquina, etomurioninarine. Tapuemmavo temnaccompo eno tjicho ma Cristo naquiyará'opo namutu. 16To muepenira te 'to crutsu ema macomticpo to nacotichocquira no apimrigñonri'ini. Etomurionrine ene namutpo naemnaco ma Viya. 17Tiutecpo ma Cristo tcometoriru to tiuuna 'chojriicovo aye'e eti vojurionvoc'ena ehuirevoc'ee'ini maye'e, nae'po nae 'no jurionono nacochcoygieneri'ini eno. Muechjis'o to titotijvocre tios'o mue 'ma Viya. 18No jurionono énopo vojurionvoquina vquisopsipo ymutu vitecpo'oca ma Viya majicho ma Cristo, ene emarichu ma Espíritu Santo tiovocovi ymutu. 19Taco'e eti vojurionvoc'ena huipo 'povsajec'ena tjicho eti iomuírepo maye'evoc'epo ma Viya acutripo no 'pomriono maneriorono ene machichavoc'eripo ema. 20Eti amutu acuti to 'chopegiene peti. No muechjironini ma Viya énopo no novgiene tcometorirono to 'chojriicovo nacuti no tnocono to toctayes'oo'i tanaecchi'vo to peti tjicho ema Cristo tanaecchi'vo macuti to mari taechpus'o to peti. 21Ene viti to vsoprapo ma Viógienu vcuti to tayeeruvono to peti te 'to ttup'ecporipo timjicpuiccono. Ene taco'e tiomuincapo te 'to tituchapopo to mapeno ema Viya tiuuna. Ema tquicmuna tjicho etosamrevocovrine. 22Eti vojurionvoc'ena te 'to maye'evoc'epo ma Viógienu iomuireripo acuti acóchane to tayeeruvono to peti mapeno ema Viya tjicho ema Espíritu Santo ene mav'o aye'e.

will be added

X\