Efeso 1

1Nuti Pablo ncajre'eri'i eti maye'evoc'e ma Viya acovsa te Efeso eti asopripo ma Cristo Jesús. Nuti mavonranu ma Jesucristo te 'to mavoo'ogne ma Viya 2nyosiuch'e mue Viya Iyare mue'po Viógienu Jesucristo te 'to muemcataca'e puejchu aetotijvo te 'to asamriono. 3Vcuñucha ma Viya Iyare Mueya ma Viógienu Jesucristo tjicho tijrocovripo tamutu to titotijvocriono te 'to vsamre tos'ogne te anumo tajicho to maye'eravocoopo ma Cristo. 4'Conevoco te huich'o muepyaca pjoca 'pog'e ma Viya maponrericripo to maneriosravocovyore majichyo ma Cristo puejchu voona mtopravrevocovina te 'to mamíro'u ema. 5Te 'to muemna'vo ma Viya maponrericripo te 'conevoco te 'to majacpiravocovyore puejchu vacchichacore maye'e majicho ma Jesucristo tjicho ene taquee'i to mavoo'ogne ema. 6Taco'e vcuñucha ema Viya tajicha to toonagne muemna'vo muejrorovri'i majicho ma muemnaru maChicha tjicho maye'evocovripo. 7Te 'to muepenira ma Cristo tcuchcu'ovi macomtioco to ypecaturano. 'Chopegienejicha to muemna'vo vye'e ma Viya. 8Votyovni'avi to muejrosravocovi to vechemra'huina étopo to vimotirena tamutu tajicho to muemnárapi. 9Ema temechemchovocovi to maponreru namuechemchognee'i no 'chañono. Tjicho te 'conevoco maponrericpo to mavonisrayre ma Cristo te pjoca 'pog'e 10puejchu te titecparipo to muectiora ema Viya muejrocyore ma Cristo puejchu emuena taeyara'ina tamutu te 'to anumo te'po pjoca 'pog'e. 11Te 'to maye'evocoopo ma Cristo etjo to vicmuna mue 'ma Viya tjicho tovri'i maponrerico ene ema manoco tamutu te 'to mavoo'ogne ema. 12Ene majichri'i puejchu viti viuvgiene vsopo ma Cristo vcuñúchapo ma Viya tajicha to toonagne muemna'vo muetjiicoovo. 13Ene eti iomuire te asampo to je'chugne 'chojriicovo taechjis'o to iuchquira iomuire ene asoppo ma Cristo. Taco'e ma Viya muetuchpo to muechjiriivo tijroc'epo ma Espíritu Santo eto temquechorojco te 'to maye'evoc'epo ma Viya. 14Tjicho ema muénapu te 'to vjiacpirayore tamutu to vicmuna mue 'ma Viya te tyuutigiapopo to macuchquiravi viti mavachrirono. Taco'e vcuñuchgienenajicha tajicho to toonagne muemna'vo muetjiicoovo. 15Taco'e te nsamuiicó'epo to asopra ma Viógienu Jesús étopo to emnasra namutu no maye'ono ma Viya 16nnosjii'i nrusrupayachorichjicha ma Viya ajicho te 'to nyujrocnove maye'e. 17Nyosseric'e mue 'ma Viya munagiene Mueya ma Viógienu Jesucristo te 'to muejróca'e to echemra'huina te 'to asamre puejchu echemcha to maponrerono ma Viya aemoti mracaena. 18Ene mamicucha to asamre puejchu echa to vcuchocgieneri'i viti vquichosgieneri'i maye'e ene étopo to toonagne vicmuna vjiacpognee'i viti maye'ono ma Viya. 19Puejchu echemcha te 'to 'chopegienejicha to muetjiicoovo muejrorovi viti vsopgiene ma Viya. Ene etorichu to muetjiicoovo muemericgieneri'i 20te macochepucpo ma Cristo maquitoricvore ene maquejacpo te 'to mavovre te anumo. 21Manocpo ema taeyara'ina te anumo te'po 'pog'e. Ema naeyara'o namutu no cparaacono énopo taeyara'ono te pjoca 'pog'e te'po anumo ene énopo no titjiicovono. Muitravreyre to maquiyara'ovoyre. 22Ene tomuire manocpo puejchu ema Cristo techa namutu ene matuparacpo ema muechpojrigiavi viti vsopgiene ene ema Viyara'ina ma Viógienu. 23Viti vsopgiene ema tyuuticvopo to mag'e vjicho viti. Ema titúra'i te tamutu te 'pog'e te'po anumo.

will be added

X\