Colosas 4

1Ene étipo nógienu no vnoracono anoca to iurihuina vo'acuctemra'i naye'e. Nvoo'o to echa macñojoo'i Iógienu timooroc'e te anumo. 2Ayujrocarichjicha, 'tumesamre'ena te 'to ayosserisrahuina mue 'ma Viya, arusrupáyacha tomuire. 3Viomuire viti ayosserigiavi maye'e puejchu muejrocavrichjicha to vacmetoriru to 'chojriicovo tamuquechosignee'i ene vechjis'a ma Cristo. Eto tjicho nuti nqueetaa'i to ncometoriira eto. 4Ayosioca ma Viya puejchu táquechoroji njicha eto nvóno'i mue 'ma Viya. 5Tori to itorisrena nae 'no namujacpogne to 'chojriicovo, eperarégiapo. Acmopra te 'to mavoo'ogne ma Viya 'muíriji echjis'anve ema. 6Ene 'muíriji tori to echjisra puejchu nórigia no 'chañono. Atsegia tomuire to ajicporopina naye'e. 7Jmaca vemnaru ypórape Tíquico ema tmetoco'eyore to njichvogne te pjoca. Ema tiuri mamuire mavonra ma Viya titúra'i te 'to muemtone maye'e. 8Taco'e nvonicyore aye'e puejchu etméchapo to echrena to vitotijvorichu. 9Ma 'pona ypórape vemnaru titúra'i Onésimo ema macochaneyre te tiutégiapo. Emarichu achavsaana. Eno tmetoco'ionyore tamutu to techocoriono te pjoca. 10Ma Aristarco ncochanegne te pjoca nqueeteyri'i techjic'e. Emapo Marcos machera ma Bernabé techjic'iono. Eti acometocsiripo te 'to ajacpa avopna ma Marcos te tiutegia tchimrácha'e. 11Mamuire techjic'e ma Jesús tquijarevre Justo. Nae 'no jurionono najacpogñono to 'chojriicovo naquejvorichu pnoni moponano timcataconono te 'to vemtone mue 'ma Viya. Ene eno pnoni 'chope to naemetsraaresranu. 12Emapo Epafras techjic'e mamuire, emarichu achavsaana, mamuire mavonra ma Cristo. Ema 'muíriji tyosseric'enve mue 'ma Viya puejchu 'tumena to iachanevo, mtopravre'ena to aponrena ema Viya ene vo'acuquicchopuiivo te 'to asamre puejchu 'muirijina anoca to mavoo'ogne. 13Nuti necho, taco'e nmetoco'e, te 'to ma Epafras tponreric'ejcha eti ene énopo no tcovsano te Laodicea ene te'po Hierápolis. 14Jmaca Lucas ema vemnaru tiprujricra'i émapo Demas nomuire techjic'iono. 15Echjisnanu no yporapenviono tcovsano te 'to Laodicea. Echjigia somuire su Ninfas énopo no yporapenviono tiuumutra'ono te 'to speno. 16Te pochínapo ajira pjoca najre aye'e, imiomrigia nae 'no yporapenviono tcovsano te 'to Laodicea puejchu nomuirena najira. Ene eti 'pona ajira to najre naye'e no tcovsano te Laodicea. 17Ametosínanu ma Arquipo muetuchgienenajicha to mavóno'i matupara'o mue 'ma Viya. 18Pjoca tegne'o nmetovóropi nuti najcho. Ene vo'aquemtisconu te 'to nqueetavri'i. Aetotijvoo'i majicha ema Viya. Amén.

will be added

X\