Colosas 3

1Ma Cristo tiachanech'eripo ene acochanepo. Taco'e acponreeji to taye'ono to anumo te 'to mavrico ema Cristo te mavovre ma Mueya. 2Eto aponrerigia to maye'ono ma Viya ene huipo acuponrerico to taye'ono pjoca 'pog'e 3tjicho cutripo epenogne mue 'ma Cristo. To itorisra ene tovrico maye'e mue'po mue 'ma Viya tjicho acochaneripo ema. 4Ma Cristo tijrocovi to vitorisra ene te tiutégiapo ema eti iomuireyre acochaneyre ema te 'to macuñuchcórevo te anumo. 5Taco'e taemtígiapo aye'e to tamurigiene tavoo'ogne to iog'e. Vo'acúve'o su 'seno te vo'iturena ene émapo ma 'puima 'jiro, vo'acumueperajcovo, vo'acujmúracho to mpachijigñono. Vo'vore acujomrára'i tjicho te vájomrára'i etorichu pecatu tacuti te 'to vacsiñaraji to naepyarono no 'chañono. 6Eto jmani tjichyore, no namusopjuira'igñono mue 'ma Viya, ema te 'to masemnevo muemechoricvocyore. 7Tjicho eti iomuiree'ini anocri'ini jmani mpachijono te huich'o aemotri'i ma Viya. 8Taco'e juiti inajígiapo tamutu jmañono. Huipo acúsemo vo'acucotichóra'i vo'acucotemo vo'vore aquechjico to mpáchiji. 9Vo'aquepya'ra'i tjicho inajicripo to 'chosgiene itorisreni ene étopo to ajichroosiravono. 10Ene 'rajruripo to itorisra majicho ma Viya. Ema muetsvochporipo puejchu actipripo ema ene aemotpo mracaena. 11Taco'e mue 'ma Viya najina 'cujina: no jurionono, no 'povsajecono, no tcoy'ono to naemotiorasare tquíjare circuncisión, no votacye'ono, no muicchosiono, no ricono énopo no vnoracono. Tjicho tcutcocono mavocvoco namutu ma Cristo maquejvorichu ema nacopneriiji. 12Te 'to muemnasra'e ma Viya tnerioc'e puejchu maye'evoc'ena. Taco'e óripo te 'to itorisra ajpanra'i ájicpuicro'o ene ajpanim'i. 13Ajicpuicca te 'to etjoo'inapuca najícha'e. Vo'aquechno acti ma Cristo tjicho ema vomuechnavi to vejiivono. Ene ajichcocyore eti. 14To tcomnucrepno te jmañono eto emnacca te 'to itorisra ene etosamre'ena acticco mue 'ma Viya. 15Isopa ma Viya te 'to mavoo'ogne puejchu to titotijvocre tos'ogne maye'e tansijri'i te 'to asamre. Tjicho eto aquichosinori'i mue 'ma Viya puejchu acticco te 'to itorisra ene mríji'e mue 'ma Cristo. Voquija 'pojpaníra'e. 16To toonagne muechjiriivo ma Cristo ene tovrigia te asamre, apongienenajicha te 'to itorisra. Imitcoca ene ene'occa tajicha to techemra'core tios'o mue 'ma Viya. Ajirucha te 'to majíro'u arusrupáyacha te asamre. 17Ene tamutu to anocgienena echjiriihuina anoca te 'to muéjare ma Viógienu Jesús. Arusrupáyacha ma Viya te 'to muéjare ma Cristo. 18Eti 'senono ásopjuíra'i nae 'no imanoviono tjicho eto mavoo'ogne ma Viya. 19Eti 'jirono emnaca no ayenono vo'aquehuinarajcovo naye'e. 20Eti 'moperono ásopjuíra'i nae 'no tcochicha'iono tjicho eto tvoo'ocre mue 'ma Viya. 21Etipo naeya no 'moperono vo'aquimyusemco no achichanoviono huichu naenajrígiapo. 22Eti vnoracono 'muíriji ásopjuíra'i nae 'no tcovnora'iono te pjoca 'pog'e, votacúquejvo te 'to avorirena aemocre naye'e. Ene tos'a te asamre to asopjuira'ihuina maye'e eto tjichyo to apicuchra ema Viya. 23Ene te 'to tajpuca to ajicha, anocgienenajicha tacti te 'to ema Viya aquemtoñuchri'i vonáquejvo no 'chañono. 24Eti echo te 'to emarichu tijroc'eyre to icmuna. Ema aquemtoneyecho tjicho ema Iógienu eti. 25Enotsero no tnocono to tamurigiene ma Viya muejrocyore to taetsvoyre to tamurigiene nanocsare. Najina 'cujiyorena.

will be added

X\