Colosas 2

1Nvoo'o echa te 'to nechomjíra'e mraca. Nyosseric'e mue 'ma Viya no tcovsano te 'to Laodicea ene énopo no 'pomriono no namuimotgiénenu. 2Nyosioco puejchu 'tumevoc'ena te 'to asamre ene acticco emnacca ene tóripo to acosiñera ma Viya tajichyo to echemchirayore to 'chojriicovo. Puejchu áquictiora to tayumrúreyo maponreeri'i ma Viya te 'conevoco emari'i muechjis'o ma Cristo. 3Ema tcoy'e tamutu to techemra'core tonaruvo te 'to maponreru ema Viya. 4Nmetoco'e jmañono puejchu vo'acuvoyoccore nae 'no tnocono to naemitropi ene tvoyora'ono. 5Tjicho nuti mponreric'erichjicha te 'to nsamre tayampane nquija aye'e. Etotsero nuusamre tjicho acutcoco ene 'tumevoc'e te 'to asopra ma Cristo. 6To ajacpira ma Viógienu Jesucristo asopa ene apongienenajicha te 'to itorisra. 7'Tumevoc'ena te 'to itorisra majicha ma Cristo. Ajacpoyre maye'e tamutu to tacomnugne to iachanevo ene timyonovoyrerichjicha to asopra to 'chojriicovo imitcosri'i. 'Muíriji arusrupayachanve ma Viya tajicha jmañono. 8Im'ajcha vo'acuvoyoccore nae 'no timitricono to naemitropi no 'chañono, te 'to naye'erepiono no tpono to taye'ono pjoca 'pog'e tajina tajichgienena eto. Vo'enena tos'a mue 'ma Cristo to naemitropi eno. 9Tamutu to muetorisra ma Viya émapo ma Espíritu Santo ene tovrico mue 'ma Cristo. 10Ene eti acoy'eripo tamutu jmañono tajicho to mavrisra aye'e. Tjicho ema Cristo namutu naquiyara'o no 'pomriono cparaacono te pjoca 'pog'e énepo te anumo. 11Tajicho to mavrisra aye'e ma Cristo, ema Viya tnerioc'e ene iuchcu'po majicho te 'to tamurigiene tavoo'ogne to iog'e. Vo'etina tjicha to imotiorasare te 'to iog'e tquíjare circuncisión tjicho ma Cristo masipcoripo to asamre. 12Tjicho te 'to aquicchospo tquecorosripo to 'chosgiene itorisra acóchane ma Cristo ene echpucpo acóchane ema. Itoricvórepo maye'e tajicho to asopra to muetjiicoovo ma Viya, ema tcochepuco ma Cristo nae 'no naepenogñono. 13Eti epenorich'ini te 'to maye'ono ma Viya tajicho to ejiivo ene étopo to amuimotra to mavoniipi ma Viya. Etotsero juiti ma Viya tquitoric'eripo mue 'ma Cristo ene macomticpo tamutu to apecaturano. 14Ma Viya maquem'opo to vtopravo tajicho to ymuituchra to voniipi. Te tquettapo te 'to crutsu ma Cristo muetova'chopo tamutu. 15To muepenirari'i taye'e ema mueto'acpo ma eriono énopo no naeyara'ono no huinarajgieñono. To mueto'asravcoo'i muemericpo te 'to namíro'u no tcovsano te pjoca 'pog'e te'po anumo. 16Taco'e huipo tacmunu te 'to itucha jmañono. Vonacuctioroc'e tacuggio to amupicuchrena to piestano ene étopo to sache tanarasíravo ene étopo to anisra to tamutchujcha to tniccoriono. 17Eto jmani tavoniipiono etochujcha tavecti, huich'o etina to je'chugne totecgieneyore. To je'chugne tponcore ema Cristo. 18Taco'e vonacuctioroc'e no temecatajivchovono najichvo te 'to naetuchra. Ene eno navoo'o te 'to ene ac'e iomuirena tjicho ma Viya muemecvocri'iji naquee'i. Ene vo'i, tjicho eno timiaramimijicvonchujcha tajicho to nanosra to naponreru no 'chañono. 19Eno huipo napona ma Cristo, ma techo nae 'no t‑sopono tjicho eno t‑sopono mrijivoco majicho ma Cristo. Ema muejrocvoco tamutu to tacomnugne to nachanevono puejchu taemyanaporichjicha to natumehuina, eto mavoo'ogne ma Viya. 20Eti acóchane ma Cristo te 'to muepenira taco'e huipo tacvonra'e to voniipiono taye'ono pjoca 'pog'e. ¿Tajtse tacoyemo te 'to aponrichjicha to naye'erepi no 'chañono? 21Tjicho movera jmani navoniipi naye'erepiono. Naquenve te 'to vo'aquemmoco jmani, vo'acúnico to 'pona, vo'giene acáneco jmañono, naquenve. 22Tajina tajichgienena to asopa to ene naco'e tjicho eto jmani naeymagñonri'i eno, tamutu 'nuuji títovo. Etochujcha maponreru manocgiene ma 'chane. Vo'enena tos'a mue 'ma Viya. 23Cutri'ini tiuri to vitucha jmañono tajicho to taquejravo ene tcatajivo to viog'e tajicho. Etotsero votimcatacavi to vinajigiari'ini to tamurigiene tavoo'ogne to viog'e.

will be added

X\