Colosas 1

1- 2Mporapenviono acovsa te 'vósare Colosas ncajre'e nuti Pablo mavonranu ma Jesucristo tajicho to mavoo'ogne ma Viya. Ma ypórape Timoteo mamuire techjic'e eti maye'ono ma Viya asopo ma Cristo. Nyosioco ma Viya Iyare te 'to muemcataca'e muejróca'e to titotijvocre majicha. 3Te vyujrocnove mue 'ma Viya Mueya ma Viógienu Jesucristo 'muíriji vyosiuch'e maye'e vrusrupayachonve ema ajicho eti. 4Tjicho vsamuiiric'e to asopra ma Cristo Jesús ene étopo to emnasra no maye'ono ma Viya. 5Tjicho acuchocripo to icmuna mánaru te anumo. Ene ech'oo'i tativri'i te asampo to je'chugne 'chojriicovo 6ene eto taquitojipripo te 'muiripa'i 'pog'e. Taetpiricpoo'i to naetorisra no t‑sopono tacuti te tetpiric'epo eti te 'to itorisra te tativgiénepo asamo ene echemchopo to je'chugne muemnárapi ma Viya. 7Ma vemnaru ypórape Epafras ema timitco'e to 'chojriicovo. Ema tiuri te 'to macovnorera ma Cristo. Ema timcataco'e mraca te 'to vijinaerari'i viti. 8Te tiutecpo vye'e, ema techjis'o to emna'vo majicho ma Espíritu Santo. 9Taco'e te vsamuiicó'epo vyosiuch'erichjicha mue 'ma Viya puejchu muemégia'e to mavoo'ogne ema anoca, ene muejróca'e to echemra'huina majicha ma Espíritu Santo. 10Puejchu oricocre mue 'ma Viógienu, toona to aponrena ema tjicho machichavoc'epo ene anocarichjicha to tiuricocriono imotyoreporipo ma Viya. 11Tomuire vyosioco ema Viya muetmécha'e tajicha to muejrosra'e to 'chopegiene muetjiicoovo matúmevo puejchu ájicpuicro'o te 'to iatajivono ene eto tacuusamrécha'e. 12'Muirijina arusrupayachanve ma Viya tjicho ema ttuparacovi to vjiacpirayore to vicmuna maye'e muecmunachognee'i no tponano ema te 'to majaracuvo. 13Ema Viya tcuchcu'ovri'i te 'to tamopcugne maye'e ma eriono ene muejrocoopo ma muemnaru maChicha puejchu ema muechpojrigiavi. 14Viti viuchcu'po tajicho to muetne mueptseeri'i te 'to crutsu puejchu taemtiócapo to ypecaturano. 15Najina titca tim'a ma Viya. Etotsero tiutecpo ma maChicha emarichu muem'i ma Mueya tjicho emapgieneripo te tanaecu, te tajinarich'o muepyaca ma Viya. 16Ma Viya muepyacpo tamutu majicho ma maChicha. Muepyacpo to anumo étopo pjoca 'pog'e, tamutu to tim'ocriono étopo ymuim'ogñono. No angieriono énopo taeyara'ono te anumo te'po 'pog'e enorichu muepyarono ma Viya. Tamutu muepyacpo majicho ma Cristo ene emarichu tquicmuna tcoy'e. 17Te tajinarich'o to anumo étopo pjoca 'pog'e, emjagneripo ma Cristo ene juiti ema techo tamutu te 'to muetjiicoovo. 18Emarichu techpojrico techo no nasopgieñono macuti to machuti ma 'chane. Ema tquitoricvoco eno tjicho ema tinapucri'i to muechpusra nae 'no naepenogñono puejchu nacógienu namtu no tcovsano te pjoca 'pog'e te'po anumo. 19Te 'to mavoo'ogne ma Mueya to muetorisra ene tovrico mue 'ma Cristo. 20Maponrericpo ma Viya to mavonisrayre ma Cristo puejchu namutu no tcovsano te anumo te'po 'pog'e naemnaca ma Viya tajicha to muepenira te 'to crutsu. Taco'e juiti vitotijvopo majicho. 21Eti iomuire iocpuemchoo'ini ma Viya ehuirevoc'ee'ini maye'e te 'to aponrerono tajicho to mpachijigñono anocsare. Etotsero juiti ema tememnac'epo 22tajicho to taepenira to mag'e ma maChicha te 'to crutsu puejchu mtopravre'énapo oonapo te 'to mamíro'u ene vo'acuctioroccore. 23Ene majich'eyre te 'tumevoc'enarichjicha to asopra ma Viya. Vo'acúquicchopuiivo ene vo'vore aquinajricvo to acosiñera to toonagne 'chojriicovo asamgieneri'i. Te 'muiripa'i 'pog'e tcometocsionripo eto 'chojriicovo. Nuti Pablo nomuire ncotpára'o te 'to nacmetoriru eto. 24Juiti nuusamre tayampane nácatajivo tajicho to ncometoriira aye'e to 'chojriicovo. To natajivono te 'to nog'e tituchvomporipo to matajivono ma Cristo tjicho nacoviru no t‑sopono ema. 25Ema ttuparacnuu'i ma Viya puejchu nimcataca'e ene namutu no t‑sopono ma Viya. Te 'to ntupara'o nitomii'o nimitrico to muechjiriivo ma Viya. 26- 27Nuti nemechemchoo'i nimerucho to maponrerono ma Viya namuechemchognee'i no 'chañono te 'conevoco ene juiti te 'to mavoo'ogne ma Viya muemecpo namutu no t‑sopono ema ene nomuire no vojurionvoquina. Ene to tiuuna tavoo'ocregne maponreru ma Viya aye'e eto: Te 'to énepo mavrico ma Cristo te 'to asamre. Ema tcuchoccore to ene majicha to iovrisrayre maye'e te 'to munagiene mavsa. 28Eto tjichri'i te 'to vcometoriru ma Cristo nae 'no 'chañono. Vimitrico ene vene'ovco puejchu namtu taechemra'ono 'tumevoquina tajicha to mavrisra ma Cristo naye'e. 29Eto nemtone mue 'ma Viya mponrericgienejicha to nvóno'i maye'e. To matúmevo muejroonu eto tetmechnu mraca puejchu nitucha eto.

will be added

X\