Apostoriono 9

1- 2Ene ma Saulo mavoo'o muetopuéregia no t‑sopono ma Viya. Ema maponrericpo to mayonrayre te 'pona 'vósare tquíjare Damasco mavejnoyre no tpuegne'ono ma Viya, no muechmovgienena 'jiro 'seno puejchu náqueeta te 'to Jerusalén. Taco'e ema tyompo mue 'ma naeyara'o no sacerdotiono mayosiocpo to 'jiumeruco mamgieneyore nae 'no techono to noomutirariono te 'to Damasco puejchu naejrocvoca ema no t‑sopono ma Viya, no tcovsano taye'e. 3Ene tyompo macochanevco no 'pomriono. Te tiane'ompo te Damasco ene taemna'osravrichu to tjiaracugnejcha tamicuchpo ma Saulo, tios'o te anumo. 4Ma Saulo tvenopopo te 'pog'e ene masampo ma techjicri'i te 'nug'e: —Piti Saulo ¿tajtse tacoyemo te 'to pimponnojconri'i? —majichpo. 5Ma Saulo majicpopo: —¿Píjatse piti, Tata? —majichpo. —Nuti nquíjare Jesús. Nuti pimponnojcognee'i ene pitjivo pimponnojcovo. Pcútipo to huiye votaechemra'i mue 'ma tógienu ene tcatajivo tajicho to tamuechemra'vo —majichpo ma Viógienu. 6Ene ma Saulo tyooyoyojicripo tajicho to mapisraa'i: —Tata ¿tajtse jvoo'o to njicha? —maquepo. Majicpopo ma Viógienu: —Pechpuca pyana te pjuena 'vósare pquij'eyree'i. Ene taye'e pcometocsiyre to pcoyemyore —majichpo. 7No tpuegne'onri'i ma Saulo nayoyocgienejicha tjicho nasamo'choo'i to ma'u ene vonaem'a ma techjicri'i. 8Ene taquepo ma Saulo techpucpo. Timuiiricyorepuini ene manospo huipo timuiigiaa'i. Ene no macochanegñono nachuucopripo te 'to mavupe naquitecpopo te Damasco. 9Mopósache majicho taye'e votimuiigia votnigia vo'vore tera. 10Emjaa'i te 'to Damasco ma t‑sopo ema Viya tquíjare Ananías ene ma Viya muechjicpo ema cutri'i to mavopucho: —Ananías —majichpo. Ma Ananías majicpopo: —Nutjioo'i, Tata —majichpo. 11—Pechpuca pyana patpiru te pjuena tquíjare Ttúpicu Caya. Pyana te mapeno ma Judas. Ene mavrico ma tquíjare Saulo tcovsa te Tarso, tjicho ema tyujrocgierecoo'i —majichpo ma Viya—. 12Mamuire tvopuchvi njicho to pyonyore ene pnocyore to jvupe maye'e puejchu muemuiigiavre —majichpo ma Viya. 13Majicpopo ma Ananías: —Tata, moverano no tmetoconono te 'to muemponnojsira mraca no t‑sopono to pechjiriivo te Jerusalén —majichpo—. 14Ene etorichu timiuteco te pjoca tjicho eto matupara'ori'i nae 'no naeyara'o no sacerdotiono te 'to macootocvoca no tcosiñaviono mamyore ene náqueeta —majichpo ma Ananías. 15Majicpopo ma Viya: —Pyanachujcha tjicho ma Saulo nuti nneriocri'i te 'to tcometoriiyore muechjis'anu nae 'no 'povsajecono, nae'po taeyara'ono to 'vosariono ene énepo nae 'no jurionono. 16Nuti nimecyore to matajivyore ncoviiyore nuti —majichpo ma Viya. 17Taco'e tyompo ma Ananías t‑sioppo te 'to peti mavriicoo'i ma Saulo ene manocpo to mavupe maye'e. Majichpo ma Ananías: —Tata mpórape Saulo, ma Viógienu Jesús ma timericvoo'i pye'e te 'to 'chene, ema tvonicnuu'i pye'e puejchu pimuiigiavrepo ene matégiapo pye'e ma Espíritu Santo —majichpo ma Ananías. 18Ene 'nuujipo tpacarecompo te 'to mog'ano to tacuti tóchoji to jimo timuiicovrepo. Taquepo ma Saulo tyompo tquicchospo 19ene tnicpo. 'Tumevórepo tajicho ene manospo nae 'no t‑soponri'i ma Viya te 'to Damasco movera sachono majicho. 20'Nuujipo te 'to Damasco tnaecchoopo macometoriru to 'chojriicovo te 'to noomutirariono no jurionono. Mametocovcopri'i te 'to ma Jesús maChichari'i ema Viya. 21Ene nárami namutu no t‑samonri'i ma Saulo. Naquepo: —¿Vo'emuena jmaca ma temuchpooco te 'to Jerusalén no tcosiñano to muéjare ma Jesús? Ene etorichu timiutecri'i te pjoca macootocvocyore ene muemyánapo te 'to namíro'u no naeyara'ono no sacerdotiono —naquepo. 22Etotsero ma Saulo 'tumesamreripo. Emavoyejchujcha to macometoriira muemechemchovcopo no jurionono te 'to ma Jesús emari'i ma nacuchoori'i Cristo. Taco'e no jurionono tcovsano te 'to Damasco huipo naato'o to najicpirena. 23Tos'optsero to tyérepo no jurionono techococompo naponrericpo to nacopasirayoori'ini ma Saulo, 24etotsero ema techocvopo. To sachono te'po te yotiono najañocpuini to tapajono taye'e to 'vósare to navoriraa'ini nacootoca nacópaca. 25No t‑sopono ma Viya nacuchcopo ma Saulo. To yoti nacovcu'po te 'to 'chope canasta nacucpuicpo te 'neco te 'to tayuchmuegne to 'vósare. Tyutajcopo 26tchovo te Jerusalén. Te titecpopo ma Saulo mavoo'opuini macchane no t‑sopono ma Viya taye'e etotsero vonavro'o tjicho napicorocrich'o. Vonasopa to majacpiraripo ma Viya 27ene ma Bernabé muemyompo ma Saulo nae 'no apostoriono mametocovcopo te 'to ma Viógienu timericvoo'iji maye'e te 'to 'chene ene muechjicpuiji ema. Te majacpopuiji ma Viya tcometoriipo taye'e te Damasco tajina tcooyoca, majichvocpo ma Bernabé no apostoriono. 28Tos'optse eno najacpopo ma Saulo ene ema macochanevcopo eno te 'to Jerusalén. 29Tcometoriipo te 'to muéjare ma Jesús. Tajina timpigia ene techjiricvopo nae 'no jurionono no techjicono te 'to griego. Tjicpoccono eno maye'e ene taquevre nomuire naponrericpo to najichyore to nacopasirena. 30Te naéchopo no t‑sopono ma Viya nanojnopo ma Saulo te 'to Cesarea. Te Cesarea navonicpo te Tarso mas'ine. 31No t‑sopono tcovsano te 'muiripa'i Judea te'po Galilea te Samaria titotijvompo. 'Tumiompo te 'to nasopra ma Viya tpicura'ono maye'e ene muemcatacovco ma Espíritu Santo. Taco'e tejpacompo no t‑sopono ma Viya. 32Ma Pedro tpuiiricpo te 'to 'vosariono machimrachpoo'i no t‑sopono ma Viya. Nomuire no tcovsano te 'vósare tquíjare Lida. 33Emjaa'i taye'e te 'to Lida ma tquíjare Eneas ocho añu majicho te 'to muepajiimo. Votechpuca moso'i ema. 34Majichpo ma Pedro: —Tata Eneas, pechpuca jve'a to pepajiimo tjicho pnaracoripo majicho ma Jesucristo —majichpo. Tnaracopo 'nuujipo techpucpo ma 'chañe. 35Ene naem'opo ma moso'igieneni namutu no tcovsano te 'to Lida te'po 'muiripa'i to 'pog'e tquíjare Sarón ene naenajicpo to napecaturano najacpopo ma Viya. 36Te 'to 'vósare tquíjare Jope esjoo'i su t‑sopri'i ma Viya. Esu tquíjare Tabita. Te 'to griego oni taco'e: Dorcas. Esu scopneriiji to tiuricocre simcataconve no tcomnurocvono. 37Taqueptsero tcojmapo su Dorcas ene tepenopo ene naecchopo to sog'e. Nanocpo te 'to pticu 'nug'e. 38No t‑sopono ma Viya nasamuiicopo te 'to emjaa'i ma Pedro te Lida tachocyorichu te 'to Jope sepeniyri'i su Dorcas ene navonicpo no apinano naech'a ema. Te titecpompo maye'e, najichpo: —Naquee'i te 'to 'nuuji pyana te Jope —najichpuiji. 39Ene 'nuujipo tyompo ma Pedro macochanevco no tich'onri'i. Te titecpompo te 'to peti naquitecpopo ma Pedro te 'to nanos'oo'i su sepenogne. Enjoo'i taye'e no naemuimarajono naeyuriicoo'i esini. Eno noomutocpo ma Pedro naemecpo to namuii'ono sepyaronini esini Dorcas. 40Enetse eto ma Pedro macuchcovcopo namutu ene tepyusicpo tyujrocpo. Taquepo muesñecpo su sepenogne. Majichpo: —Meme Tabita, pechpuca. Ene esu tejamic'opo sim'opo ma Pedro ene tejacpo. 41Ma Pedro macootocpo te 'to svupe macotpi'ecpo ene muech'ovcopo no naemuimarajono énopo no 'pomriono t‑sopono ma Viya ene muemechvocpo te 'to tchoopo titoricvórepo esu 42ene namutu no tcovsano te Jope naéchopo. Moverano no tjiacponri'i ma Viya tajicho. 43Ma Pedro manospo te 'to Jope movera sachono. Ttupco te 'to mapeno ma 'pona Simón ma saereru.

will be added

X\