Apostoriono 8

1- 2Ene ma Saulo tajina macyemo to nacopasirari'i ma Esteban. No tpicuchono ma Viya eno nompo naecoropo ma Esteban ene tiyo'ono tajicho to nacopasirari'i. Ene etorichu to sache nanaecchopo naemponnojcovcopo no t‑sopono ma Viya tiov'onri'i te 'to Jerusalén. Ene taqueptsero naquitojivcopo tyonompo te 'muiripa'i 'pog'e tquíjare Judea te'po Samaria. Naquejvorine no apostoriono nanosi te 'to Jerusalén. 3Ene ma Saulo mamuire muemponnojcovco no t‑sopono ma Viya. Ema t‑sioppoo'i te 'to petiono macootocvocpo no 'jirono énopo 'senono, mamo macosiojvocpo te 'to naqueetérare. 4No naquitojigñono tcometorirompoo'i to 'chojriicovo te 'to naquij'epri'i. 5Mamuire tiuchcopo te Jerusalén ma Felipe tyompo te 'to 'vósare tquíjare Samaria ene muechjis'opo ma Cristo taye'e. 6Manocpo to tiaramicre 'cutiórare ene eno nórico to muechjiriivo ema nasamo. 7No nasioporono no huinarajgieñono nomuire macuchcovcopri'i. Eno tpiooricono tajicho to not‑sirari'i. Nomuire maconaracvoco no moverano no moso'iono énopo cojono. 8Ene tiuusamriono no tcovsano te 'to 'vósare najicho. 9Emjaa'i te 'to 'vósare ma tquíjare Simón. Ema titpaaji'o ene 'muíriji nárami no 'chañono, majicho. —Nuti nitjiicovo —maquenve. 10Ene namutu no 'chi'cho'ono énopo no 'chosiono nacuñucho. Najichpo: —Eto muetjiicoovo ma Viya macoy'e jmaca 'chane —naquepo. 11No 'chañono nasopo tjicho tyereripo to mavoyosra tajicho to muetpaají'ovo ma Simón. 12Etotsero te nasampo to 'chojriicovo mue 'ma Jesús ene étopo to mavonirisra ma Viya ene nasoppo tquicchosiompo namutu. 13Ene émapo mamuire ma Simón masoppo, tquicchospo 'nuuji ene mapuegne'potsero ma Felipe. Ene márami ma Simón to manocgieñono tiaramicre mue 'ma Felipe. 14No apostoriono tiovricono te 'to Jerusalén nasamuiicopo to najacpirari'i to 'chojriicovo no tcovsano te Samaria mavricri'i ma Felipe. Enetse eto navonicvocpo ma Pedro émapo Juan nayana taye'e. 15- 16Tjicho no t‑sopono ma Viya taye'e najinacho'o najacpa ma Espíritu Santo, taquejvorichu to tquicchosionri'i te 'to muéjare ma Viógienu Jesús. Ene te titecpompo ma Juan émapo Pedro nayosiocpo ma Viya puejchu muejrocvoca ma Espíritu Santo. 17Ene nanocpo to navupiono naye'e ene mavocvocpo ma Espíritu Santo. 18Ma Simón muem'opo to mavosravcoo'i ma Espíritu Santo tajicho to nanosraa'i to navupiono no apostoriono ene ma Simón mavoo'opuini mavañocvoca te 'to prata puejchu naejroca to muetjiicoohuina. 19Majichvocpo ma Simón: —Ijrócanu to nitjiicoohuina puejchu te najpuca nnoca to nvupe mavoca ma Espíritu Santo. 20Ene ma Pedro majichpo: —Ma Viya ticñacviyre ene étopo to pye'e prata tjicho piti pijchoo'i to tcovachoo'i te 'to prata to muejrorovi ma Viya. 21Movine pactupara'ori'ini te 'to vemtone mue 'ma Viya tjicho to psamre votori te 'to mamíro'u ma Viya —majichpo ma Pedro—. 22Taco'e pinajigia to jhuinarajvo ene pyosserígiapo mue 'ma Viya. Muechcoresina macomtigia to ppecatura ene étopo to pponreeri'i te 'to psamre 23tjicho nquictiora te 'to pjiomrára'i te 'to psamre. To jhuinarajvo eto timponnojcovri'i piti —majichpo ma Pedro. 24Ene majicpopo ma Simón: —Ayosiúchanu mue 'ma Viya puejchu votaquituchvo to pechjiriivo pjichgieneri'i —majichvocpo ma Simón. 25Te pochpo to naechjis'irari'i ma Jesús ene tcometorirompo to 'chojriicovo, tyonompo ma Pedro émapo Juan tchovompo te 'to Jerusalén. Eno tcometoriromporipo to tiuuna 'chojriicovo te 'to 'pomriono 'vosariono te taye'erépa'i te Samaria ene titecpompo te Jerusalén. 26Etona sache timericvopo ma angieri mue 'ma Felipe. Muechjicpo: —Pyana te tnopo vono ppoc'a pjuena 'chene tios'o te Jerusalén tyono te Gaza —majichpo ma angieri. To 'chene tampueco to moopa'i 'pog'e. 27- 28Tyompo ma Felipe ene taye'e te 'to 'chene macpojcopo ma 'chane tcovsa te 'pog'e tquíjare Etiopía. Tchovyórepo te mavsa ene mas'o te 'to Jerusalén. Ema cparaaco se 'su Candace esu taeyara'o to Etiopía. Ema tcotpára'o to sye'e prata. To timyonri'i ema muetsrareco ma Viya te 'to Jerusalén. Ema tejaracopri'i te 'to mam'oopoo'i majiropoo'i to ajúreco majre ma muechjirini ma Viya tquíjare Isaías. 29Ene ma Espíritu Santo majichpo ma Felipe: —Pyana pejatoca pjoro careta mam'oopoo'i jmuena cparaaco. 30Ene ma Felipe tjiunopopo mapuchpo masampo to majirogienepoo'i to ajúreco majre ma muechjirini ma Viya tquíjare Isaías. Ma Felipe mayosericpo: —¿Ene pechemchotsero to pjirogienepoo'i 'chojriicovo? —majichpo ma Felipe. 31Ene ma cparaaco majicpopo: —Muitji to nechemchirena tjicho najina temechemchanu to taechjis'ogne to 'chojriicovo —majichpo. Ma cparaaco muech'opo ma Felipe mavcu'a muejaca te 'to machocyo. 32To ajúreco majirogienepoo'i ma cparaaco oni taco'e: Ema nomri'i nacópaco macuti to 'vesa ene votcotiúchapo, macuti to 'vesagira tjicho eto tisopriicovo te nave'o to tajíyo'o. 33Ema naemponnojco. Tajinaripuini matoprahuina ene najina techjucha. Najina machichegnena tjicho yvétupi to muetorisra te pjoca 'pog'e, taquee'i to ajúreco. 34Ene ma cparaaco mayosericpo ma Felipe: —Pcatajígianu pemechemchanu. ¿Najpuca taechjis'o pjoca ajúreco? ¿Vo'i emarichpuca ma tiajchoo'i vo'i 'ponapuca? —majichpo ma cparaaco. 35Ene ma Felipe muemechemchopo to ema taechjis'oo'i ma Jesús to ajúreco. Muemitcopo to muechjiriivo ma Jesús. 36Te 'to napuisrapri'i naem'opo to une. Ma cparaaco maquepo: —Jocaripo une. Huipca tcurini to náquicchosi juitjicha —maquepo. 37Ene majichpo ma Felipe: —Te psopgienenajicha te 'to psamre, tiuri to páquicchosi —majichpo. Majicpopo ma cparaaco: —Nsopo te 'to ma Jesucristo maChichari'i ma Viya —maquepo. 38Ene ma cparaaco mavonicpo naquichigia to nom'oopoo'i ene taquepo tiucpuicompo tevtsecvompo te 'to une. Ma Felipe muecchoscopo ma cparaaco. 39Te tiucpuicompo te 'to une, ma Espíritu Santo mammórepo ma Felipe. Huipo manecpa ma cparaaco ene tyonvórepo ma cparaaco tiuusamrepripo te 'to 'chene. 40Ene ma Felipe tiuchcopo te 'vósare tquíjare Azoto ene tnaecchoopo taye'e tomuire tcometoriiporipo te 'to 'vosariono tiomuincovo te titecpopo te Cesarea.

will be added

X\