Apostoriono 7

1Taquepo ma naeyara'o no sacerdotiono mayosericpo ma Esteban: —Ene ¿je'chu to ene pquee'i? —majichpo. 2Ene ma Esteban majicpopo: —Tatanoviono mporapenviono, asamanuch'o —maquepo—. Ma munagiene Viya timericvoo'i mue 'ma viochquini Abraham te tcovsarich'o te 'pog'e tquíjare Mesopotamia, huich'o tácovsaa'i te 'to Harán. 3Ma Viya mametocopo ma Abraham: “Pjiunjigia to piovsa énopo no pjiañonono. Pyánapo te pjocni 'pog'e nimechvigneyre”, majichpo. 4Ma Abraham ene mas'o te 'pog'e tquíjare Caldea tyompo tcovsapo te Harán. Ene te taegnepo to muepenirari'i ma mueyeni ma Abraham, ma Viya macoyjecpo ma Abraham te pjoca viovricri'i juiti. 5Etotsero ma Viya tajina muejroca ma Abraham to ompa'girena 'pog'e. Mametocotsero te 'to muecmunachoyre to 'pog'e, ema énopo no machichegneyriono. Ene huich'o tacchichari'i ma Abraham. 6Ene tomuire ma Viya mamétoco ma Abraham no machichegneyriono tcovsayriono te 'poy'egne 'pog'e nae 'no 'povsajecono. Eno ajirionyore te 'to 'motneco naemponnojcoyre cuatrocientos añu najichyore naye'e. 7Ene ma Viya majichpo ma Abraham: “Etotsero nuti nemechoricyore no tcajirionyore timponnojconyore no pchichegneyriono. Eno tiuchcu'onyoretsero tchovonyore te pjo piovricri'i ene taye'e nútipo nacogienuyre”, majichpo ma Viya. 8Ene ma Viya muejrocpo ma Abraham to muechjiriivo ene énopo no machichegneyriono tquicmunanyo to mametoropi. Macovniipipo te 'to nanoca to naemotiorayore te 'to muejírovo ma 'moyo. Eto tquíjare circuncisión, eto taechjis'oyre to muetuchyore to muechjiriivoo'i naye'e. Taco'e ma Abraham macochíchapo ma Isaac. Te tcoy'epo ocho sache manocpo to muemotiorayoori'i te 'to mag'e eto tquíjare circuncisión. Ene ma Isaac manocvore mue 'ma machicha Jacob ene ma Jacob manocvore mamuire nae 'no ntosegieñono machichanoviono eno viochconini israelitano. 9Ene eno viochconini nacotichopo ma 'moypono tquíjare José naejroricpo. No tvachriconri'i naemyompo te 'to 'pog'e tquíjare Egipto. Etotsero ma José macóchane ma Viya 10tjicho ema tcuchcu'ri'i tamutu te 'to matajivono ma José. Etotsero ma José techemra'i ene tcunachocre majicho ma Viya mue 'ma taeyara'o to Egipto ene ema matuparacpo te 'to ema techoyore ma José te 'muiripa'i to Egipto ene énopo te 'to mapeno ma naeyara'o. 11Ene taqueptsero 'com'ipo te 'to Egipto te'po 'pog'e Canaán. No 'chañono tcatajivompo 'chopemuri tajicho to nanicgiene. Nomuire no ntosegieñono viochconini tcatajivompo te 'to novricri'i Canaán. 12Ene ma Jacob masamuiicopo ma taeyara'o te 'to Egipto tcunaruu'i to tniccore ene mavonicvocpo no machichanoviono eno viochconini nayana navachrigia to tniccore. 13Te tito'anvórepo to tniccore tyononvórepo ene mapuemmaapo ma José timeruchvopo nae 'no maporapenviono tjicho vonaemotri'i ema. Ene taqueptse muéchopo ma taeyara'o to 'pog'e no majañonono ma José. 14Ene ma José muechoricpo ma mueya tquíjare Jacob notegia namutu noma no majañonono, setenta y cincogñono eno. 15Taquepo tyompo ma Jacob tcovsapo te 'to Egipto. Enepo muepeniyri'i ene énopo no machichegñono no viochconri'i viti. 16Te tyérepo to naepenirari'i nave'vocpo to noperano naechoppo te 'vósare Siquem ene tquecorosiompo taye'e te 'to 'cori mavachriru ma Abraham nae 'no mamrivono ma Hamor. 17Taquepo ma Viya muechovocpo eno to macuchquiravocyore taye'e te 'to Egipto, muechjis'ognee'i ma Viya mue 'ma Abraham. Etotsero eno tejpaconripo ene tquitsvomporipo no taeyara'ono te 'to Egipto. 18Ene tiuchcopo ma 'pona naeyara'ori'i ene ema huipo muecha ma José ma naeyeni no viochconini 19ene no machichegñono ma José macotichovcopo to naejpasrapo eno ene muemponnojcovcopo. Macovniipipo te 'to vonaquechpojrico no 'moyono 'jirono not‑siravono puejchu naépena. 20Taqueptsero tiuchcopo ma Moisés mavopnognejcha ema Viya. Moponarichu coje majicho to najañosra te napeno no tcochichano 21ene naeminajicpo majicho ma taeyara'o to 'vósare. Su machicha ma naeyara'o sve'po scojrucpo cutpo schichagienejicha. 22Taco'e ma Moisés te tjiuucopo tquimitcospo to naemotgieñono no techemra'ono te 'to Egipto ene ema Moisés tcunachocre tajicho to muechjiriivo ene étopo to muemtoñono. 23Te tcoy'epo cuarenta añu maponrericpo to muemojnirena no majañonono israelitano. 24Ene tyompo muem'opo ma tcovsa taye'e, ema muemponnojcogierecoo'i ma majañono ma Moisés. Ene mapuchpo ma Moisés macotiuchpo macopacopo ma timponnojcogierecoo'i muetsrijsínopo ema. 25Muejchopo ema to naechemchoo'i no majañonono to macuchquiravocyore ma Viya mue 'ma Moisés ene vo'i. 26Ene te 'posachepo to macopasirari'i muem'ovcopo no apinano no majañonono te'coconri'i enojicco. Ma Moisés mavoo'opuini tetpiriccano. Muechjicvocpo: “¿Tajtse to ene ajichcocri'i? Vo'ene acuggiocco tjicho eti ajañoncoco”, majichvocpo. 27Ene ma 'tumeponri'i t‑semuchvopo muevtojcopo ma Moisés. Majichpo: “¿Najtse ttuparacvii'i piti to vquiyara'oviyree'i ene jvioschovocovri'i? 28¿Jvoo'opca pcopacanu nacti ma pcoparuu'i cope sache?” majichpo. 29To énepo maquee'i ema 'nuujipo tyutajco ma Moisés tyompo nae 'no 'povsajecono. Enepo mavrico te 'to 'pog'e tquíjare Madián ene taye'e muetuchpo su 'seno macochíchapo no apinano 'jirono. 30Te cuaréntapo añu majicho ma Moisés te 'to Madián, étona sache tiovriicoo'i te moopa'i tachocyo to 'nug'e mari tquíjare Sinaí. Timericvo maye'e ma angieri te 'to 'chi'chu ycugi triicogierecoo'i etotsero tanosjii'i votanigia to yucu. 31Ma Moisés maramignejcha tajicho. Mapuchpuini to ycugi muetimuiiracpo ene masampo to ma'u ma Viya. 32Maquepo: “Nuti Nógienu no piochconini, ema Abraham, ma Isaac émapo ma Jacob”, majichpo ma Viya. Ene tpícopo ma Moisés tyooyoyojicpo. Huipo tijrócapo muemooroca 33ene majichvore ma Viya: “Jve'a jmaro pepcopevo te pjoca nmíro'u tjicho nuti nuunagnejcha. 34Je'chu nuti nim'ognejcha to natajivo no nchichanoviono te 'to Egipto. Nuti nsamo to tiyuchvono. Taco'e nuti nucpuicpo ncuchcu'vocyore. Piti pyonyore nvonicviyre te 'to Egipto pinapucuchvocyore no nchichanoviono”, majichpo ma Viya. 35Etotsero te titecpopo ma Moisés vonaeschopa no israelitano. Naquepo: “¿Naja ttuparacvii'i to vquiyara'oviyree'i ene jvioschovocovri'i?” najichpo. Ene emarichu ma namueschopgieneri'i mavoniiri'i ma Viya matuparacgieneri'i naeyara'oyore tcuchcu'yore eno. Ene ma angieri ma timericvoo'i te 'to yucu ema timcatacoo'i ma Moisés. 36Ene emarichu ma Moisés ma namueschopgieneri'i tcuchcu'vocri'i te 'to Egipto. Ema manocpoo'i to tiaramicre 'cutiorariono tinapucuchvocri'i te 'to nayon'oo'i te'po te nanaecpo to 'chope cogiure tquíjare Titsiomo. Te titecpompo te 'to moopa'giene 'pog'e, cuarenta añu majicho to muechpojrisra taye'e. 37Ene emarichu Moisés tmetocovcoo'i no israelitano majichvocpo: “Ma Viya macochpucyore te amuri ma muechjiiyore Viya ncutiyoorichu nuti. Ema asamyore”, majichvocpo ma Moisés. 38Ene emarivrechu ma Moisés nacochanee'i no 'chañono te 'to moopa'giene 'pog'e, ma muechjicgieneri'i ma angieri te tiovricrich'o nae 'no viochconini te 'to mari tquíjare Sinaí ene emarichu tjiacpoo'i to 'chojriicovo tquitoricra'i. Ene vitirichu vquicmuna eto 'chojriicovo. 39Ene vo'giene tásopjuira'ono maye'e no viochconini nagieremchopri'i to muechjiriivo. Navoo'opuini tchovonyoreni te Egipto nochquine. 40Te majinaa'i ma Moisés ene najichpo ma Aarón: “Pepyasnavi no vsiñarajina naenapucuchavi tjicho huiporo vecha oypopca maquij'e ma Moisés ma tcuchcu'ovri'i te vios'opo te Egipto”, najichpo ma Aarón. 41Ene taquepo naepyacpotsero tavosiri'i to teenera nasiñarajri'i. Nacopacopo tomuire to vaca taecmunari'i to nasiñaraji ene tiuusamriono tajicho to naepyaari'i eno. 42Ene huipo marigiaa'i ma Viya. Muecñacvocpo muesopo to nacsiña to navoo'ognena, to jreegi tomuire. Etjoo'i to majre ma muechjirini ma Viya, oni taco'e: Eti israelitano apuiiriru te 'to moopa'giene 'pog'e cuarenta añu ajicho, vonutina acsiñanupri'i ene vonutina naquéchosi to acoparúsare, ene etochujcha to asiñaraji icmunachoo'i. 43Emachujcha iompooco ma asiñaraji Moloc etsrarecpoo'i ene acosiñavore to epyaru tavosi to jreegi tquíjare Renfán. Taco'e nuti nemechoric'eyre tajichyore. Aquitojiyre te 'to 'pochcoyo to 'vósare tquíjare Babilonia, maquepo ma Viya te 'to majree'i ma muechjiru. 44Ene naepyacpo to mapenviya te 'to moopa'giene 'pog'e no viochconini tjicho ma Viya muemecri' i ma Moisés to maponogieeyore to muepyasrayre to peti. Muepyacpo 'muíriji to tjítumo attaji ene étopo prumo puejchu tori to nacoyjesrena te 'to napuis'opri'i. Ene tov'o taye'e to tacajugieneri'i mavoniipi ma Viya. 45Taqueptse te tepenopo ma Moisés t‑sioppo ma Josué naquiyará'opo no viochconini. Ma Viya muejrocvocpo to novsayre. No tcovsanri'ini te 'to 'pog'e ma Viya macuchcovcopripo eno. Te t‑siopompo te 'to novsayre nompoo'i to mapenviya ene tanospotsero tyere añini najicho tiomuincovo te tiuchcopo ma David. 46Ema tcunachocre mue 'ma Viya ene te naquiyará'opo ma David, ema mayosiocpuini ma Viya muesopari'ini muepyasna to 'ponaena mapenina ema Viya. Ene vo'giene muesopa ema Viya. 47Te émapo ma machicha ma David tquíjare Salomón, émapo tepyaco to mapenviya. 48Etotsero ma Viya tcovsa te anumo movine macpenori'ini to peti muepyaru ma 'chane tjicho ma Viya techjicri'i majicho ma muechjirini. Oni maquee'i: 49- 50Nuti naéyanu te anumo te'po 'pog'e. To novrico nuti ene te anumo te'po 'muiripa'i 'pog'e. Vonacmunu to peti epyaru to ene novris'aa'ini. Vo'vore nacmunu to nnarasi'a tjicho nutirichu nepyaco to anumo ene étopo 'pog'e, maquepo ma Viya —majichvocpo ma Esteban—. 51Eti anosjii'i eyjuchvo mracasamre'e vo'ásamra'i te 'to muechjiriivo ma Viya. Eti 'muíriji iocpuemcho ma Espíritu Santo acuti eno iochconini. 52Tjicho eno naemponnojcovco namutu no muechjironini ma Viya ene nacopacovco no techjis'onri'i to matesrayree'i ma mtopravre Cristo. Ene juiti to tiutecpo, eti ijroricpo imcoparecpo. 53Eti ajacpoo'i to mavoniipi ma Viya nae 'no angieriono ene vo'ituchaa'i —majichvocpo ma Esteban. 54No 'chañono te nasamnerichu to muechjiriivoo'i t‑semompo ene to navoysemovoo'i tnicharugio'echovompo. 55Etotsero ma Esteban mavocri'i ma Espíritu Santo muepanuchpo te 'to anumo muem'opo to majaracuvo ma Viya émapo ma Jesús ttup'erecoo'i te 'to mavovre. 56Ene maquepo ma Esteban: —¡Im'a! Tejoco to anumo. Muenjaa'i ma Cristo machcognee'i naye'e no 'chañono. Ema ttup'erecoo'i te 'to mavovre ema Viya —majichvocpo ma Esteban. 57Taquepo no 'chañono tpiooricompo mraca, tiavigiñochovompo najunruchpo ma Esteban 58ene nacuchcopo te 'to 'vósare. Te nacopacoyrepo nave'po to namuii'ono naejrocpo ma 'retona 'chane tquíjare Saulo puejchu majañoca ema. Enetse eto nacopacopo ma Esteban natupsicpo te 'to marija'ono. 59Te natupsiicoripo ma Esteban tyujrocpo: —Piti Nógienu Jesús, pjiacpa to nachanevo —maquepo. 60Taquepo tepyusicpo mapioocopo ema Viya: —Tata, vopquechno to naejiivo to najichnuu'i pnoni —maquepo ene tepenopo.

will be added

X\