Apostoriono 6

1No t‑sopono tejpacomporichjicha. Ene apimriono eno, no techjicono te 'to 'puechjiriivo tquíjare griego ene énopo no techjicono te 'to hebreo, etotsero enomuupoocochu jurionono. Enjoo'i nomuire no naemuimarajono naye'e. Eno tamutu sachono tcosorano to nanicgiene etotsero no techjicono te 'to griego votoosamrejono tjicho vo'richiji najacpa 'chopena to nasorasare no naemuimarajono naye'e. No 'pomriono 'chopeponri'iji naejroco. 2Taco'e no ntosegieñono apostoriono nacoomutcopo namutu no t‑sopono. Naquepo: —Te 'to vacponreejirichjicha to anicgiene, huipo vcucmetoriiri'i to 'chojriicovo tjicho vohuenajiquim'i to vcometoriira —najichvocpo—. 3Tiuri yporapenviono, nacneriocsi no sietenano te 'to amuri ene viti vtuparacyore eno to naemtonerepyore naechpojrigia to anicgiene. Im'a no tiuriono te 'to naetorisra, no mavocgieñono ma Espíritu Santo, techemra'ono. 4Vititsero vcometoriiyoorichjicha ene étopo to vyujrosra —najichvocpo no apostoriono. 5Ene namutu naeschopo to nametocosri'i nae 'no apostoriono. Taco'e naneriocpo ma Esteban, ma t‑sopjuíra'i mue 'ma Viya ene mavocvore ma Espíritu Santo, émapo Felipe, ma Prócoro, ma Nicanor, ma Timón, ma Parmenas ene émapo Nicolás ma tcovsaa'ini te 'vósare tquíjare Antioquía. Ma Nicolás vojurionina maponri'ini to navoniipi no jurionono. 6No naneriocgieneri'i naemyompo te 'to namíro'u no apostoriono ene eno tyujrocompo nanocvocpo to navupe naye'e najacpopo to naemtonerepyo. 7To 'chojriicovo taquitojipripo. Moverano no t‑sopono taye'e te Jerusalén. Nomuire no sacerdotiono techono te 'to mapenviya moverano nasopo. 8Ene ma Esteban tquechoroji to muetjiicoovo majicho ma Viya muemcátaco. Manocpo movera to tiaramicre te 'to namíro'u no 'chañono. 9Etjoo'i taye'e to noomutírare no jurionono tquíjare “Libertos”. Oni taco'e: Naye'e no Ajiregieñonini, ene no tiuumutra'ono taye'e nacochanevco no 'pomriono jurionono tios'ono te Cirene te'po Alejandría, te Cilicia ene te'po 'pog'e tquíjare Asia. Ene eno nocpuemcho naquénora ma Esteban. 10Ematsero ma Espíritu Santo muejrocpo ma Esteban to muechemra'voo'i. Taco'e eno vo'giene naato'o to naeto'aca te 'to muetcogne. 11Ene navañocpo no 'chañono puejchu naepyegne'a ma Esteban. Naquepo eno: —Viti vsamri'i jmaca Esteban tcotemo mue 'ma Moisés ene mue'po mue 'ma Viya —naquepo. 12Taco'e naemyuucopo no cparaacono énopo no timitricra'ono to mavoniipi ma Viya ene namutpo no 'chañono ene nacootocpo ma Esteban naemyompo te 'to namíro'u no cparaacono. 13Ene naemiutecpo no tepyegne'onri'i, naquepo: —Jmaca 'chane manosjii'i tcotemo tajicho pjoca munagiene mapeno ma Viya te'po te 'to mavoniipi. 14Viti vsamri'i to maquee'i te 'to ma Jesús tcovsaeni te Nazaret macovenopyoreji pjoca mapenviya ene muetsvochyoreji to vye'erepiono najacpogne mue 'ma Moisés no viochconini —naquepo no tepyegne'onri'i ma Esteban. 15Ene namutu no tiuumutonri'i naemooroocoripo ma Esteban. Tecyechvopo to mamiro mavósipo ma angieri.

will be added

X\