Apostoriono 5

1Ene emjavre mamuire ma tquíjare Ananías ene ésupo su mayeno Safira. Naejrorico nomuire to naye'e 'pog'e 2ene mavechacri'i to tavacho. To tasimrivo muejrocvocpo no apostoriono: —Eto pjoca tavacho —majichvocpo. Ene sechori'i su mayeno to mavechasraa'i. 3Majichpo ma Pedro: —Ananías ¿taja tacoyemo to pepya'ra'ri'i mue 'ma Espíritu Santo? Piti pisopri'i to t‑siopsamre'vii'i ma eriono ene jvechacpo to tavachori'i to 'pog'e pijroriiri'i —majichpo ma Pedro—. 4Te huich'o pijrorigiaa'i to 'pog'e, pye'erich'o. Te pijroricpo ene étopo prata pye'erich'o tomuire. ¿Tajtse to pponrericri'i to ene pquee'i? Piti pepya'ra'i mue 'ma Viya, vo'enina nae 'no 'chañono —majichpo. 5Ma Ananías te masamnerichu tvenopopo ene tepenopo 'nuuji. Te nasamuiicopo to muepenirari'i namutu tpicompo. 6Tiutecompo no 'retonano namui'ocpo to mag'eni nompo naecoropo. 7Te mopónapo hora squepripo su mayeno ma Ananías. Esu vosecha to muepenirari'i ma simueni. 8Ma Pedro mayosericpo: —Jmetacanu ¿ene ennaa'i to ijroris'oo'i to 'pog'e, to ametoruvocovri'i? —majichpo. Ene esu sjicpopo: —Enna —sjichpo. 9Ma Pedro majichpo: —¿Taja tacoyemo te 'to echococri'i aquitsmoorajri'i ma Espíritu Santo? —majichpo—. Pim'a noñopo no tecoropnonri'i ma pimueni. Piomuire tiommiyriono pquecorosyore —majichpo. 10Ene 'nuuji somuire tvénopo tepenopo te 'to mamíro'u ma Pedro. Te t‑siopompo no 'retonano naem'opo tepenoripo somuire. Nompo naecoropo te 'to machocyo ma simueni. 11Ene tyoyocono 'chopemuri namutu no t‑soponri'i ma Viya ene namutpo no t‑samuiiconri'i to naepenirari'i. 12Etjoo'i te 'to mapenviya to etchocyópani tquíjare Salomón ene taye'e noomutiynove no t‑sopono ma Viya. No apostoriono nanocnove movera to tiaramicriono 'cutiorariono te 'to namíro'u no 'chañono. 13Eno no 'necogieñono nacunachovcoo'ini to naetorisra no t‑sopono ma Viya huitsero tijrocapono naponvoca. 14Moveramporipo no t‑soponri'i ma Viógienu, 'chopemuriono no 'jirono ene énopo 'senono. 15Ma Pedro te tpuiiricporipo te 'to cayano ene enjoo'i muetavico no nacojmagñono to macuna taconaracvocporipo. Taco'e no 'chañono nacuchcovcopripo no nacojmagñono te 'to cayano. Eno tepajonri'i te 'to naepajiimo te'po te 'to cujano muechcoresina muetavigia ma Pedro. 16Ene no tcovsano te 'to 'vosariono tachocyo to Jerusalén nomuire tiutecono moverano nompoo'i no nacojmagñono énopo no nasioporono no huinarajgieñono. Nomuire tnaracono namutu najicho no apostoriono. 17Ene ma naeyara'o no sacerdotiono énopo te 'to novcure no saduceono nacotichovcopo no apostoriono tajicho to napuegnera no 'chañono. 18Taco'e nacootocvocpo no apostoriono nacosiojvocpo te 'to naqueetérare. 19To yótipo tiutecpo ma maye'e angieri ma Viógienu mavejocpo to tapajo to naqueetérare macuchcovcopo no apostoriono. Ene majichvocpo ma angieri: 20—Ayana te 'to mapenviya acmetoriru to 'chojriicovo taechjis'o to 'rajru titorisiocre mue 'ma Viya —majichvocpo. 21Ene nasoppo ema. Taco'e te tjiara'ipo tyonompo t‑siopompo te 'to mapenviya timitricompo taye'e. Ene emari'ojnochu ma naeyara'o no sacerdotiono énopo no macochanegñono nacoomutcovrepo no 'pomriono cparaacono ene navonicvocpuini no vnoracono navejnovca no apostoriono te 'to naqueetérare. 22Te titecpompo te 'to naqueetérare, navejocpo. Najinaripo no apostoriono taye'e ene tchovompo nae 'no cparaacono nametocovcopo: 23—Viti vim'ognejcha to taqueetavri'i mraca to tapajo to naqueetérare. No tjiañocono ttup'ereconri'i te tachocyo ene te yvejocpo najinaripo te 'to 'vi'cu —najichvocpo no vnoracono. 24Ene ma naeyara'o no tjiañocono to mapenviya énopo no naeyara'ono no sacerdotiono to nasammocpo to tacoyemgieneri'i tponrericvompo najicho. —¿Tajtsero to tquichigieni pnoni?—naquepo. 25Ene maqueprinejicha ma 'chane mametocovcopo: —Naenjaa'i no eetacgieneri'i timitricongierecoo'i no 'chañono te mapenviya —majichvocpo. 26Ene 'nuujipo tyonompo no tjiañocono to mapenviya émapo ma naeyara'o navejnovcovrepo no apostoriono. No tvejnonri'i huipo naemponnojgia no apostoriono tjicho napicori'i no 'chañono natupsicvoca te 'to mari tjicho no apostoriono tquemnacsionri'i nae 'no 'chañono. 27Ene naemyompo te 'to namíro'u no cparaacono. Ma naeyara'o no sacerdotiono majichvórepo eno: 28—Viti vtuparac'ejcha te 'to vo'aquimitrico te 'to muéjare ma Jesucristo tjicho eti imquitojiricripo to imitropi te pjoca 'muiripa'i Jerusalén. Eti aponrericri'i to aquetsraavocovyore to muepenira ma Jesús —majichvocpo. 29Majicpopo ma Pedro énopo no 'pomriono apostoriono: —Tatihuina vásopjuíra'i mue 'ma Viya ene naegné'apo nae 'no 'chañono —maquepo ma Pedro—. 30Eti imcoparecri'i ma Jesús tquetta te 'to crutsu etotsero macochepucpo ema Viya Nógienu no viochconini. 31Ene ma Viya mampo te 'nug'e manocpo te mavovre matuparacpo vquiyara'ori'i ene tcuchcu'ra'vore. Taco'e eti israelitano juiti tacomnugnejcha ácot‑samre puejchu ma Viya macomtígiapo to apecaturano. 32Ene viti vim'o jmañono to macoyemgieneri'i ma Jesús. Tos'o to ymetoco'eri'i ene timech'e mamuire ma Espíritu Santo ma muejroru ma Viya nae 'no t‑sopjuira'ono —majichvocpo ma Pedro. 33Ene no cparaacono te titechjiriivompo no apostoriono, eno t‑semonchujcha mraca navoo'opuini nacopacovca. 34Emjaa'i ma 'pona cparaaco ma timitricra'i to mavoniipi ma Viya tquijaree'i Gamaliel. Emarichu nomrivo no fariseono ene napicucho namutu no 'chañono. Ema ttup'ecpo naye'e majichvocpo no 'pomriono cparaacono: —Nochcach'o pnoni puejchu vechococa. 35Ene ma Gamaliel majichvocpo no cparaacono: —Tatanoviono israelitano, im'ajcha tcuuyacre to ejcópapo najicha pnoni 'chañono. 36Tjicho copenripo tiuchcoo'i ma 'chane tquíjare Teudas. Maquee'i te 'to ema tponcoreri'i. Ema mavoyocvocpuini no 'chopemuriono 'chañono, cuatrocientopca to natupa no tpuegne'onri'ini. Etotsero ema nacopacopo ene no tpuegne'onri'ini naquitojivcopo namutu ene titovojnopo to maponreeri'ini —majichvocpo ma Gamaliel—. 37Taquepo te tcotpanvórepo no 'chañono tiuchcovre ma 'pona tcovsaa'ini te Galilea tquíjare Judas. Ema mavoyocvore no moverano 'chañono ene mamuire nacópaco. No tpuegne'onri'ini naquitojivrepo —majichvocpo ma Gamaliel—. 38Taco'e nuti nmetoco'e te 'to vo'acucmesajiico pnoñono. Esamijrigiachujcha tjicho te 'to enojihuina nanoca to naemitropina 'nuuji titovoyre. 39Te'tsero ene tos'a mue 'ma Viya, eti movine aato'ori'ini acomtigia huichu iocpuemcha ma Viya —majichvocpo ma Gamaliel. Ene eno cparaacono nórico to muechjiriivo ma Gamaliel. 40Tos'o naech'ovrepo no apostoriono naestacvocpo nametocovcopo te 'to vo'giene naquechjis'o ma Jesús ene naquitcovcopo. 41Ene tyonompo tiuusamriomporipo tjicho ma Viya muesopri'i te 'to tácatajivono tajicho to muéjare ma Jesús. 42No apostoriono votaequemro'ono. Tamutu to sachono timitricono te 'to petiono te'po te mapenviya naechjis'o ma Jesús

will be added

X\