Apostoriono 4

1Taqueptsero te naechjicrich'ini ma Pedro émapo Juan no 'chañono, naquepripo no sacerdotiono énopo no saduceono émapo ma naeyara'o no tjiañocono to mapenviya. 2Eno t‑semompo tajicho to naechjis'irari'i no apostoriono to muechepusraa'i ma Jesús tjicho no saduceono vonasopa to naechpusrena no naepenogñono. 3Ene nacootocvocpo no apostoriono naeetacvocpo tiomuincovo te 'pónapo sache tjicho copere'rine. 4Moverantsero no t‑sopono nae 'no t‑samonri'i to 'chojriicovo, cinco mil to natupa no 'jirono ene vonaemtúpacha no 'senono. 5Te 'posachepo no naeyara'ono no jurionono énopo no timitricra'ono to mavoniipi ma Viya tiuumutompo taye'e te 'to Jerusalén. 6Emjaa'i naye'e ma naeyara'o no sacerdotiono tquíjare Anás, émapo Caifás, émapo Juan, ma Alejandro ene énopo namutu no majañonono ma naeyara'o no sacerdotiono. 7Ene tcovejnocsiompo no apostoriono nommocpo te 'to namíro'u no cparaacono tcoysere'ompo: —¿Najtse tijroc'ee'i to itjiicoovoo'i te 'to aconaracri'i ma iñu? ¿Taja muéjare ma tvonic'ee'i to ene ajichri'i? —najichvocpo. 8Etotsero ma Espíritu Santo mavocri'i ma Pedro majichvocpo: —Tatanoviono cparaacono nae 'no 'chañono asámanu. 9Juiti te 'to vcoysere'irari'i to vcatajisraa'i jmaca 'chane, oypuca to vjichri'i to vconarasra, 10ene nuti nvoo'ognejcha to echa amtu eti israelitano to tacoyemgieneri'i. Te 'to muetjiicoovo ma Jesucristo tcovsa te Nazaret, ma ettacgieneri'i te 'to crutsu, eto vconaras'oo'i jmaca moso'igieneni te amíro'u. Emarichu Jesús macochpureri'i ma Viya nae 'no naepenogñono. 11Ene eti je'chugnejcha to epruu'i ma Jesús. Acuti no tepyacono to peti tjicho te nacochpucyórepo to peti naeptsicpo to étona mari ene eto to nacoscu'gieneri'i mari eto tcomnucrepno te 'to 'pomriono mari. 12Taco'e najina 'ponaena tácuchcu'ovim'i tjicho te pjo 'muiripa'i 'pog'e najina 'ponaena tactupara'o mue 'ma Viya ma tcuchcu'avri'ini —majichvocpo ma Pedro. 13Ene no cparaacono naramivco tjicho tajina to timpigia to naechjisra ma Pedro émapo Juan. Tjicho naechori'i te 'to eno povrionri'i votyanano te ehuire nácaravo'iyri'ini to naet‑si'ari'ini ene naquictioratsero te 'to enori'i no tpuegne'onnove ma Jesús. 14Ene tajínapo nacyemri'i no cparaacono tajicho to naemuiraa'i ma 'chane manaracogne. 15Taco'e no cparaacono nacuchcovcopo no apostoriono te 'to noomutírare ene tyosericcompo: 16—¿Oypuca vjichyore pnoñono? —naquepo—. Tjicho nanocri'iro to tiaramicre ene tquechosiripo nae 'no 'chañono te pjoca Jerusalén. Viti movine vioñuchaa'ini 17etotsero tiuri vcooyocvoca ene huipo naquechjis'o to muéjare ma Jesús ene huipo naquimquitojirico to 'chojriicovo nae 'no 'chañono —najichcocpo no cparaacono. 18Taquepo naech'ovcopo eno apostoriono nacooyocvocpuini to naquimitrico te 'to muéjare ma Jesús, vonaquechjis'o ema. 19Taquepo ma Pedro émapo Juan najicpovcopo: —Eti echo te 'to vo'etina vásop'eyre. Ema ma Viya ema mavyore vsopyore 20tjicho viti muitji to acomtinacavri'ini vquechjis'oo'ini to vsamgieneri'i ene vim'ognee'i —najichvocpo. 21Ene taquevre no cparaacono nacooyocvorepuini no apostoriono ene naquitcovcopo tjicho vonaechmapo to naetsrarina naemechoris'a. Ene napicovore no 'chañono tjicho namutu narusrupáyacho ma Viya tajicho to tiaramicre. 22Tjicho ma moso'igieneni tcoy'eripo cuarenta añu. 23Ene taqueptsero naquitcovcopo no apostoriono ene eno tyonompo nae 'no najanemuriono t‑sopono ma Viya naechjis'opo tamutu to najichri'i no naeyara'ono no sacerdotiono énopo no cparaacono. 24Te nasamnerichu no t‑sopono tcutcocono tyujrocono naechjicpo namutu ma Viya: —Piti Tata Viógienu, tamutu pepyaco piti: anumo, 'pog'e, to une étopo tamutu to tacoy'egñono. 25Piti Tata, pijrocri'i to pechjiriivo muechjis'ognee'i ma jvonra David te 'conevoco majicho ma Espíritu Santo. Oni taco'e to ajúreco: ¿Tajtse timyusemcoo'i no 'povsajecono? Ene tamopruji to naponreru no 'chañono tajina titúchapo. 26Tjicho eno taeyara'ono to 'vosariono ene énopo cparaacono tcutcocono techococono te 'to nocpuemchoyre ma Viya ene émapo Cristo, taquee'i to ajúreco. 27Ene je'chura'ii'i tituchvopo te pjoca 'vósare tjicho ma Herodes, émapo Poncio Pilato, no 'povsajecono ene énopo no jurionono israelitano tcutcocono nocpuemcho ma munagiene pChicha Jesús, ma ptuparaari'i. 28To ene najichri'i ema tituchvopo to jvoo'ognee'i pponreeri'i te 'conevoco. 29Ene juiti, Tata, pim'a to nacooyosravocovri'i ene pijrocavi viti jvonrano to vtumehuina puejchu vovqueyumro'u to vechjis'irena to pechjiriivo. 30Pijrocaavore, Tata, to pitjiicoovo puejchu vnoca to tiaramicriono vconaraca no nacojmagñono te 'to muéjare ma munagiene pChicha Jesús —naquepo. 31Te pochpo tyujroconri'i ene tyamricpo to peti noomutiyri'i ene namutu mavocvoco ema Espíritu Santo ene huipo taeyumro'ono te 'to naechjisra to muechjiriivo ma Viya. 32Ene tcutisamreccono namutu no 'chopemuugieñono t‑soponri'i ma Viya. Taco'e tamutu mrijivocri'i naye'e etoripuini to nayeeruvo najina timye'echapono. 33Ene ma Viya muetmesamure'opo no apostoriono enovoyejpo tcometorirompo naechjis'o to muechepusra ma Jesús. Ma Viya 'chopemuri to muemcatasira eno. 34Taco'e najina tacmunrocvono te naye'e eno tjicho namutu no tijroricono to napenono étopo 'pog'e 35naejrocporipo to tavacho no apostoriono ene tcosorampo no tcomnurocvono. 36Emjaa'i naye'e ma levita tcovsaa'ini te Chipre ma tquijaree'i José, to mueejája'o Bernabé najicho no apostoriono, oni taco'e: Temetsraarecra'i. 37Ene ema mamuire muejroricpo to maye'e 'pog'e ene to prata muejrocvocpo no apostoriono.

will be added

X\