Apostoriono 3

1Etona sache ma Pedro émapo Juan tyonono te 'to mapenviya copere'po to sache to nayujrosra. 2Ene emjaa'i taye'e ma moso'i muemiuchre. Ema 'muíriji nanojnonve taye'e te 'to tapajo to mapenviya tquíjare Tiuunánaji Tapajo puejchu ene mayosseris'a to prata nae 'no t‑siopono te 'to mapenviya. 3Te 'to t‑sioponyórepo ma Pedro émapo Juan mayosiocvocpuini nomuire. 4Ene naesñecpo ema. Majichpo ma Pedro: —Pesñegiavi. 5Ma moso'i muesñecvocpo macuchoocoripo to tajpuca naejrocari'ini. 6Ma Pedro majichpo: —Tajina nye'ena prata etotsero to ncoy'egnee'i nijrocviyre. Te 'to muetjiicoovo ma Jesús pechpuca ppuigia, nco'e —majichpo. 7Ma Pedro macootocpo te 'to vovre mavupe macochepucpo ene 'nuujipo tiúripo to mueypiono 'túmepo. 8Ene teterecrine 'nuuji tpuícopo ene t‑sioppo te 'to mapenviya macochanevcopo enono. Tiuusamrepri'i teterecpoo'i marusrupayachopo ma Viya. 9Naem'o namutu no 'chañono to mapuisraa'i ene marusrupayachopo ma Viya. 10Naemotpo to emari'i tejacra'ini te 'to tapajo tquíjare Tiuunánaji, tyossericra'ini to prata taye'e. Naramignejcha tajicho to mapuisraripo. 11Ma 'chane manaracognee'i vomuenajicvoca ma Pedro émapo Juan. Te 'to etchocyópani tquíjare Salomón te 'to mapenviya tyuttucvono no 'chañono taye'e naramignejcha to manarasirari'i ma 'chane. 12Te muemuinerichu no 'chañono, ma Pedro majichvocpo: —Tatanoviono israelitano ¿tajtse tacoyemo to iaramigierecoo'i jmaca? Ene vitichujcha imooroocovi ijcho to vitiri'i vconaraco jmaca. Huiro vitjiigiapo viti vo'vore etina tjicha to viurihuina mue 'ma Viya tconaracari'ini jmaca —maquepo—. 13Ematsero ma Viya Nógienu no viochconini, ma Abraham, ma Isaac ene émapo ma Jacob, ema Viya Nógienu tijrocovri'i to muetjiicoovo maconaracpo jmaca puejchu mácuñuchcore ma maChicha Jesús, ma ijroricgieneri'i nae 'no cparaacono. Te maponrericpuini ma Pilato to maquit‑sirayoori'ini ene eti vo'giene eschopari'i. 14Eti vo'iurigiaa'i ma munagiene mtopravre. Ayossericpo machcu'a ma tcópa'i. 15Ene eti imcoparecpo ema Jesús, ma tijrocovi to vitorisra. Ma Viya macochepucpo nae 'no naepenogñono tjicho viti vim'ognejcha ene vcometoriipo. 16Tajicho to vsopra to muéjare ma Jesús 'túmepo jmaca 'chane imotgieneri'i moso'ini. Eti im'o te 'to tiachnáraco jmaca tajicho to vsopra ma Jesús —majichvocpo ma Pedro—. 17Mporapenviono, necho te 'to eti énopo no cparaacono aye'e te 'to amuimotirari'i to tacoyemgiene to énepo ajichri'i ma Jesús. 18Ma Viya muetuchpo to muechjiriivo te 'to tcatajivyoori'i ma Cristo, naechjis'ognee'i te 'conevoquini no muechjironini ma Viya. 19Taco'e ácot‑samre ene achapo mue 'ma Viya puejchu ema macomtígiapo to ejiivonri'i ene arasasamré'apo majicha ema Viya 20ene mavonicyore aye'e ma icmunari'i Cristo ene emaripo Jesús. 21Juititsero manosyorecho'o ma Jesús te 'to anumo tiomuincapo te táquetpii'ipo tamutu to naechjis'ognee'i no muechjironini ma Viya te 'conevoquini. 22Tjicho ma Moisés mametocovco no viochconini maquepo: “Ma Viya Viógienu macochpucyore te amuri ma muechjiiyore Viya cutyoorichu nuti. Ema asamyore tamutu to mametoropina aye'e 23ene namutu no votcusopjuira'ono maye'e tquiptsiyriono nae 'no 'chañono ene tquevtsuyriono tquicñayriono”, taquee'i to ajúreco. 24Tnaecchovo ma Samuel namutu no muechjironini ma Viya etorichu naechjis'o tituchvoyre to muechjiriivo ma Viya juiti jmani sachono. 25Tjicho etirichu aquicmuna to naechjis'ognee'i no muechjironini ma Viya. Oni maquee'i ma Viya mue 'ma Abraham: “Namutu eno 'chañono te 'to 'muiripa'i 'pog'e titotijvonyore najichyore no pchichegneyre”, majichpo. Ene etoripo icmuna juiti jmani sachono pjoca muechjiriivo ma Viya. 26Te pochpo macochpucri'i ma Viya ma maChicha Jesús mavonicpo aye'e ativri'i puejchu inajigia to ahuinarajvono ene ajacpapo to titotijvocre —majichvocpo ma Pedro.

will be added

X\