Apostoriono 28

1Te viucpuicpo ymutu véchopo to tquijaree'i Malta to 'pog'e. 2Ene enjoo'i taye'e no tcovsano 'puechjiriivono tjiacpovocoviompo. Vjiapanucre naye'e nacooricpo to yucu puejchu viosocapo tjicho tgivri'i ene tcosara'vore. 3Ene ma Pablo macoomutcopo to tiojtavojono ycugi. Te muejcu'po te 'to yucu, to taejrevri'i tiuchcopo to ggiore ene tanistucpo ma Pablo te 'to mavupe ene tanospo taniñatsaco. 4No tcovsano taye'e te 'to naemuiraa'i to ggiore te 'to mavupe najichcocpo: —Tcopa'iripcayo jmaca ene to voteegiaa'i etotsero manosgiene matup'iorichu tepenoyre tajichyo to muejiivo —naquepo eno. 5Ma Pablo mueptocpo to mavupe ene tpacarecpo to ggiore te 'to yucu etotsero tajina tajicha ema. 6No tcovsano taye'e nacuchocpuini to tamo'oo'ini vo'i tepenapcaeni 'nuujina. Ene to tyerepipo naem'opo eno tajina majíchapo, 'ponajnopo to naponreru. —Ema jmaca nomrivo no vsiñarajono —naquepo. 7Ma naeyara'o no tcovsano taye'e tquíjare Publio. Etjoo'i to maye'e 'pog'e tachocyorichu te 'to viovriicoo'i. Ema tjiacpovocoopo techpojricovgienejicha to mopona sache. 8Ene ma mueya ma Publio tepajigierecoo'i tcojma t‑soccojco ene tijre mraca tajicho. Ma Pablo tyompo machimracho manocpo to mavupe tyujrocpo mue 'ma Viya mayosiucho ene 'nuujipo tnáraco. 9Taco'eyri'i no 'pomriono nacojmagñono tcovsano taye'e tyonompo maye'e. Nomuire maconaracvocpo. 10Ene movera to venchecono naye'e ene te vjiunjicvocyórepo tijrocovionvore to vcomnugne te 'to vyanavórepo. 11Vyere mopona coje vjicho te 'to Malta. Ene etjoo'i taye'e to 'pona 'chopegiene pcure tios'o te 'to 'vósare tquíjare Alejandría. Eto tomo to naéjare no nasiñarajono tquíjare Cástor étopo Pólux ene tanosiyri'i taye'e tajicho to ttummacmu'i tiomuincoopo te 'to tetavicoopo. Ene taquepo viovcu'po vcojchucvopo. 12Vichicnumpo te 'to 'vósare tquíjare Siracusa. Mopona sache vjicho taye'e. 13Taquepo vyonvore ypotchoc'opri'i ene vitecpopo te 'to 'vósare tquíjare Regio. Te 'pónapo sache tjioovecpo te tnopo vono ene vyonvórepo. Ene vyonrichjicha te 'ponavórepo sache vitecpopo te 'to 'vósare tquíjare Puteoli. 14Viucpuicpo vrótopo no t‑sopono ma Viya taye'e. Eno tyosiocoviompo te 'to vansich'o naye'e siete sache ene vnospo. Taquepo ypuícopo vios'o taye'e vyompo te 'to 'vósare tquíjare Roma. 15No t‑sopono ma Viya tcovsano te 'to Roma naechoripo to vitecpirayore. Tos'o tiutecompo tiocpovocoviompo te 'to 'vósare tquíjare Mopona Taberna. No 'pomriono tcomesavono titecpono te 'to 'pona 'vósare tquíjare Foro te Apio. Ma Pablo te muem'ovcopo marusrupayachopo ma Viya ene 'tumesamrepo. 16Te vitecpopo te 'to 'vósare Roma, ma naeyara'o no sontarono tiomoopoo'i muejrocvocpo no naqueetagñono ma techo naye'e nae 'no najane'ono. Naesoppo ma Pablo te 'to tiptsígiapo to matupsi'a etotsero manosjii'i tcojane'o mue 'ma étona sontaru. 17Te mopónapo sache vjichri'i to vitecpira te 'to Roma ma Pablo muechoricvocpo no techono nae 'no jurionono. Te tiuumutompo maye'e muechjicvocpo. Maquepo: —Tatanoviono mporapenviono, tajina ntoprahuina nae 'no vjiañono jurionono vo'vore 'puemonina te 'to vye'erepiono vjiacpogne nae 'no viochconini. Topo tajichvoo'i no vjiañonono tcootocnompo te 'to Jerusalén tnocnompo nae 'no romanono. 18Te 'to pochpo ncoysére'i naye'e nae 'no romanono navoo'opuini tquitgianonri'ini eno tjicho naem'opo tajina to ntoprahuina timcoparegianuu'ini. 19No jurionono vonoremcha to tquitgianono ene tacomnupo to nyosserígiapo puejchu nopjúcanu mavioschanu te pjoca ma viogienuu'o César. Etotsero tajina to nmeturis'a no vjiañonono. 20Eto nichoris'o'eri'i puejchu nim'a'e ene nechjirígiapo aye'e tjicho eto tjichnuu'i nquimitji te pjoca carena majicho ma Cristo ma vcuchoori'i viti israelitano —majichvocpo ma Pablo. 21Ene eno najichpo: —Tajina vovsamuiigiapi tjicho najina tácajrevocoviono tios'a te 'to Judea. No vjiañonono tios'ono taye'e votechjis'apiono te 'to jmurihuinari'ini. 22Ene yvoo'otsero vsámapi to pechjis'ogneyre ene étopo to pponrerono tjicho vsamuiicoo'i 'muiripa'i 'pog'e vonórigia to piovcure ppongieneri'i —najichpo. 23Ene eno naemquictiorachopo to sache to nasamrayre. Te titecpopo to sache to naectiorari'i tiutecompo no moverano te 'to peti matupsi'ri'i ma Pablo. Mayuutico sache tcometoriru muechjis'o to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya. Majíropo to 'chosgiene ajúreco majreni ma Moisés ene étopo to najre no muechjironini ma Viya puejchu naechemcha te 'to ma Jesús emaripo ma nacuchoori'i Cristo. 24- 25No 'pomriono nasoppo to muechjiriivo ma Pablo etotsero votacticcono namtu nasopa. Ene te tyononyórepo, ma Pablo majichvocpo no namusopgieñonri'i: —Muetpico ma muechjirini ma Viya tquíjare Isaías te 'to techjicri'i majicho ma Espíritu Santo. Majichvocpo no viochconini: 26Pyana jmetocovca pnoni 'chañono jurionono. Oni pjicha: “Eti asamyoori'ini ene vo'aechemchoyre. Im'oyree'ini etotsero vo'apneericyore. 27Tjicho pnoni 'chañono mracasamriono mgiñovocpo to najichvo tjicho vonavro'o nasama. Nacutripo ma puchugi tjicho vonavro'o naechemcha te 'to nasamre nachapri'ini nye'e puejchu nuti ncuchcu'vocari'ini”, taquee'i to ajúreco. 28Juiti nvoo'opo te 'to echemcha te 'to no vojurionvoquina tcometocsionyore to 'chojriicovo mue 'ma Viya puejchu eno nochcu'a te 'to napecaturano ene eno najacpoyre —majichvocpo ma Pablo. 29Te titechjiriivopo ema tyonompo no jurionono ene eno techjiricvompoo'i tajicho to nasamgieneri'i. Votacticcono. 30Ene ma Pablo mayuutico apina añu majicho te 'to peti mavañoriru matupsi'ri'i. Majacpovconve namutu no tchimrachono. 31Muechjis'opri'i naye'e to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya. Muemitcovconve to 'chojriicovo mue 'ma Viógienu Jesucristo. Tajina timpigia ene najina tichjiicu'a to muechjisra.

will be added

X\