Apostoriono 26

1Taquepo ma Agripa majichpo ma Pablo: —Tiuri te 'to pechjúchapo. Ma Pablo macangiechpo to mavupe ene tnaecchoopo techjicpo. Maquepo: 2—Tata viyara'o Agripa, nuusamre pjicho juiti psamnuyre to nechjuchravyore to nameturis'onri'i no njañono jurionono. 3Tjicho piti pimoti tamutu to vye'erepiono vechjis'osariono viti jurionono. Tos'o nyosiocvi te 'to pacmichanuch'o psámanu —majichpo ma Pablo—. 4- 5Namutu no njañono jurionono naemoti to nitorisra naye'e te 'moperunrich'o. Tjicho te 'to novsa nut‑sine te'po Jerusalén 'muíriji mpono to naemitropi no fariseono tjicho eno fariseono titura'ompono te 'to vye'erepiono. No 'pomriono jurionono vo'richu. Naecho eno to nitura'ivo nuti, te 'to navoo'ognena eno naemerucha. 6Ene eto ncotopravri'i ncoysere'ipo te 'to jmíro'u tjicho nuti nsopo to macochepusrayre ma Viya no naepenogñono tjicho ma Viya ene majichvocri'i no viochconini. 7Ene namutu no vjiañono jurionono nacuchocri'i to muetuchrena to muechjiriivo. Vcosiña ma Viya vetsrarecnove to sache te'po yoti ene eto pjoca vcuchocgieneri'i, eto nameturis'onri'i no njañonono. 8¿Tajtse tacoyemo to tquejra asamo to macochepusrena ma Viya no naepenogñono? —majichpo ma Pablo—. 9Nuti to mponreeri'ini te 'to nocpuemcha to muechjiriivo ma Jesús Nazareno. 10Tjicho no naeyara'ono no sacerdotiono ttuparacnompo eno te 'to neetacvoca te 'to Jerusalén moverano no t‑sopono ma Viya ene te nacopaconvepo eno, nuti nuricochjicha. 11Nyonnove te 'to viuumutírare viti jurionono nemechoricnove puejchu náquinajiivo to nasopra ma Jesús. To ncotichiravocri'i nyono te 'to 'pomriono 'vosariono nemuchvocpoo'i eno —majichpo ma Pablo—. 12Taquepo nyompo te 'to 'vósare tquíjare Damasco. Etorichu tiomnupri'i to nvóno'i nae 'no naeyara'ono no sacerdotiono puejchu ncootocvoca no t‑sopono ma Viya. 13Te tuprigpo to sache, tata Agripa, to ypuisrapri'i te 'to 'chene, nim'opo to tjiaracugnejcha taetavico to tajaracuvo to sache. Eto tmicuchoopo ene nomuire no ncochanegñono. 14Ene yvénopo ymutu te 'to 'pog'e. Nsampo ma techjicnuu'i te 'to vechjiriivo viti jurionono. Majichnupo: “Piti Saulo ¿tajtse tacoyemo to pimponnojconri'i? Pitjivo pimponnojcovo. Pcútipo to huiye votaechemra'i mue 'ma tógienu ene tcatajivo tajicho to tamuechemra'vo”, majichnupo. 15“¿Píjatse piti, Tata?” njichpo. “Nuti nquíjare Jesús ma pimponnojcognee'i”, majichnupo ma Viógienu. 16“Pechpuca. To nimeris'ovri'i juiti pye'e nijrocviyre to pemtoneyore nye'e. Pechjis'oyre to nimechvignee'i juiti étopo to nimechvigneyre te 'ponaena sache. 17Nutitsero ncotiuchviyre nae 'no jurionono nae'po nae 'no vojurionvoquina. Tjicho pcometoriiyore nvonicviyre nae 'no vojurionvoquina 18puejchu naem'a to tajaracuvo to nechjiriivo ene naenajígiapo to tamopcugne. Te 'to nasopranina ncomtiocyore to napecaturano ene huipo muemponnojcoyre ma eriono. Nácogienupo ema Tata ene eno t‑sioponyore te 'to nicmunachogne nae 'no muemiuunachgieñono machichanoviono ma Tata”, majichnupo ma Jesús —maquepo ma Pablo—. 19Taco'e tata viyara'o Agripa, nuti nsopjuíra'i te 'to nvóno'i mue 'ma Viógienu tcovsa te anumo. 20Tos'iyri'i natiipo ncometoriru naye'e no tcovsano te 'to Damasco. Ene taqueptse ncometoriipo nae 'no tcovsano te Jerusalén ene énepo nae 'no tcovsano te 'muiripa'i Judea, nae'po no vojurionvoquina. Nmetocovcopri'i te 'to nácot‑samre tajicho to napecaturano ene najacpa ma Viya ene toonapo to naetorisra puejchu táquechoroji to nacot‑samrevo. 21Eto tjichri'i no jurionono tcootocnompo te 'to mapenviya. Navoo'opuini tcopacononyore tajicho to ncometoriira. 22Etotsero ma Viya timcataconu ene juiti nnosjii'i ncometoriru nae 'no 'chopiono, nae'po 'chi'chono. Tajina 'ponaena nechjis'a. Taquejvorichu to tacajugieneri'i najre no muechjironini ma Viya ene étopo to majre ma Moisés. 23Taquee'i to ajúreco te 'to ma Cristo tcatajivyoori'i ene mativyore ema techpucyoori'i nae 'no naepenogñono ene muejrócapo to tajaracugne muechjiriivo no jurionono ene énopo no vojurionvoquina —majichpo ma Pablo. 24To techjicrich'o ma Pablo, ma Festo techjicpo tjiáranu: —Huipo tori to pchuti tajicho to pitcogne piaravo'u —majichpo. 25Majicpopo ma Pablo: —Vo'i, tata viógienu Festo, núrisi nuti, ntupiru je'chu to nechjis'ognee'i. 26Jmaca viyara'o Agripa ema muemoti te 'to je'chu jmani nmetoru'eri'i. Eto tjicho tajina timpígianu to nechjis'ira jmani te 'to mamíro'u tjicho ema muemoti tamutu jmani. Naecho no 'chañono, votácoñucsi —majichvocpo ma Pablo—. 27Tata viyara'o Agripa ¿piti psopo to naechjiriivo no muechjironini ma Viya? Nuti necho te 'to psopo —majichpo ma Pablo. 28Ene majicpopo ma Agripa: —Piti jvoo'o 'nuujina nomuirena njacpa to 'chojriicovo mue 'ma Cristo —majichpo ma Agripa. 29—Tayampane vo'quija 'nuuji pcujacpo. Nyosseric'e mue 'ma Viya te 'to piti ene namutu pnoni t‑samnongierecoo'i, asopa tacti te 'to nsopraa'i nuti. Etotsero eti vo'acuqueeta tacuggio to asoprena —majichvocpo ma Pablo. 30Te 'to titechjiriivopo ma Pablo ene ma naeyara'o tquíjare Agripa, émapo ma Festo, ésupo su Berenice ene énopo no enjognee'i techpucompo. 31Tiuchcompo ene eno tiptsiocvompo naechjis'opo ma Pablo: —Tajina matoprahuina jmuena 'chane to timcoparegiari'ini vo'vore te 'to macuqueetaa'ini —najichcocpo. 32Ene majichpo ma Agripa ma Festo: —Tiuuri'ini to vquitgia jmuena 'chane te votcuyossericvoo'ini to mavioscha ma viyara'o César.

will be added

X\