Apostoriono 25

1Taquepo titecpopo ma Festo ene t‑sioppo majvopo tcotpára'o. Te moponagiénepo sache majicho to muetecpirari'i tios'opo te 'to Cesarea tyompo te 'to Jerusalén. 2Ene taye'e no naeyara'ono no sacerdotiono énopo no techono nae 'no jurionono tyonompo mue 'ma Festo ene nameturicvórepo ma Pablo. 3Nayosiocpo ema macatajicvoca macvoniipi machapo ma Pablo te 'to Jerusalén tjicho eno naponrericvórepo to nacopasirena te 'to 'chene. 4Ene majicpovcopo ma Festo: —Manosjii'i ma Pablo tqueeta te 'to Cesarea. Juiti jmani sachono nchovyore taye'e. 5Tiuri napónanu no cparaacono aye'e. Te 'to etjoo'inapuca to matoprahuina ene nameturis'a —majichvocpo. 6Te ochogienepopca sache majicho ma Festo te 'to Jerusalén ene tchoopo te Cesarea. Ene te 'pónapo sache tyompo te 'to naviosrisrare. Tejacpo taye'e ene macovniipipo navejna ma Pablo. 7Te tiutecpo ma Pablo te 'to mamíro'u ma Festo ene no jurionono tios'ono te Jerusalén noomutocpo ene nameturicpo te 'to t‑simtuu'iji to muejiivono etotsero tajina timerucha to je'chupca. 8Ene taquepo ma Pablo tjicpuchvopo. Maquepo: —Tajinagiene nejígiapo te 'to voniipi napongiene no njañonono jurionono ene énepo nae 'no matupararono ma 'chopetupara'o tcovsa te Roma. Vo'vore naepru to mapenviya —majichpo ma Pablo. 9Etotsero ma Festo to mavorira táquemnacsi nae 'no jurionono mayosericpo ma Pablo: —¿Piti jvoo'o pyana te 'to Jerusalén puejchu enena nvioschí'api taye'e? —majichpo ma Festo. 10Ene majicpopo ma Pablo: —Vo'i, tata, votacmunu tjicho juitjicha pcomro'jinri'i. Ma 'chopetupara'o tcovsa te Roma, ttuparacvii'i to jviosricra'yore te pjoca —majichpo ma Pablo—. Tjicho piti pechogienejicha te 'to tajina nejígiapo nae 'no njañonono jurionono. 11Te etjoo'inari'ini to ntoprahuina timijrorigianuripuini to nepenirena énetse eto vonquevtoco to népena. Tajina to timijrorígianu nae 'no jurionono tjicho voje'china to naechjiriivoo'i te 'to nameturis'onri'i. Nuti nyossericvo mue 'ma 'chopetupara'o tquíjare César tcovsa te Roma. Mavioschanu ema —majichpo ma Pablo. 12Taquepo ma Festo techococompo nae 'no 'pomriono cparaacono romanono ene majichpo: —To jvoriraa'i piti pacyosere'i mue 'ma César nvonicviyre pyonyore maye'e. 13Te tyerepivrepo maquepripo ma 'pona 'chopetupara'o tquíjare Agripa ene ésupo su Berenice. Titecpompo te 'to Cesarea naechjijnoo'i ma Festo. 14Tyerepiono najicho te 'to Cesarea ene ma Festo muechjis'opo ma Pablo: —Macjaa'i étona 'chane tqueeta mueetacgieneri'i ma Félix —majichpo ma Festo—. 15Te nyonnee'i te 'to Jerusalén no naeyara'ono no sacerdotiono énopo no 'pomriono techono nae 'no jurionono tiutecompo nye'e nameturicpo ema. Nayosserico to nvonucha muépena. 16Nuti te njicpovcopo njichpo: “Te 'to tavoniipi vye'e viti romanono vovemnanasgia. Vo'nuujina yvonucha nacópaca ma tcometuricsi. Tatihuina nácomro'coco no tmeturicono puejchu ema muechjúchapo”, njichvocpo. 17Te tiutecompo te pjoca no jurionono vonemtojrígiapo. Te 'pónapo sache nejacpo te 'to naviosrisrare ene ncovniipipo navejna ma Pablo —majichpo ma Festo—. 18Ene nuti nquetiraa'ini to 'chopena to matopravo. Ene vo'i tjicho to nameturis'oo'i 19etochujcha vo'iji muetucha to voniipi napongieneri'i no jurionono ene étopo to muechjis'ira ma Jesús, ma muepenognee'i ene ma Pablo maquee'i te 'to titorico. 20Ene nuti vonechemcha jmañono ene étopo to nvioschirena. Taco'e nuti nyosericpo te 'to mavro'puca mayana te 'to Jerusalén puejchu enena macyosere'i taye'e. 21Ene ema ma Pablo vomueschopa tyossericvopo mavioscha ma 'chopetupara'o tquíjare César. Ene nuti ncovniipipo te 'to máqueetach'o tiomuincapo te nopjúcapo mue 'ma César —majichpo ma Festo ma Agripa. 22Ene ma Agripa majichpo: —Nuti nvoo'o nomuire nsamyore jmacro 'chane. Ene ma Festo majicpopo: —'Chochjicha psamyore jmacro —majichpo. 23Te 'posachepo ma Agripa ésupo Berenice tetpiricvompo. Tiuuna to naetecpirari'i ene t‑siopompo te 'to naviosrisrare napuegne'poo'i no naeyara'ono no sontarono ene énopo no techono te 'to 'vósare. Taco'e ma Festo macovniipipo navejna ma Pablo. 24Ene maquepo ma Festo: —Tatanoviono ene pítipo viyara'o Agripa, asámanu. Namutu no jurionono tcovsano te pjoca énopo tcovsano te 'to Jerusalén vonoremcha jmaca 'chane im'ognee'i. Muipuriono to navoo'o muépena. 25Etotsero nuti vonichmapo to muejiihuina timcoparegia ene ema jmaca Pablo tyossericvopo emuena mavioscha ma viyara'o César tcovsa te Roma ene nuti mponrericpo te 'to nopjuca mayana maye'e. 26Etotsero tajina to muejiihuina nmetosi'ari'ini ma viogienuu'o César. Tos'iyri'i juiti nnocmiruch'e puejchu piti viyará'ovi Agripa pyoserigia tajpuca to muejiivoo'i puejchu nuti nmetacapo ema te 'to najreyre. 27Tjicho mopirena to viopjucari'ini maye'e jmaca maqueetagne ene vovcumetocri'i to matopravo —majichpo ma Festo ma Agripa.

will be added

X\