Apostoriono 24

1Te 'to cincognepo sache ma naeyara'o no sacerdotiono tquíjare Ananías énopo no techono titecpompo te 'to Cesarea. Nompoo'i ma techjuchra'i ema tquíjare Tértulo ma techjisnovcoyre. Eno tyonompo te 'to mamíro'u ma 'chopetupara'o to nameturicyórepo ma Pablo. 2Te tcovejnocsipo ma Pablo, tnaecchoopo techjicpo ma Tértulo macomro'po ma Pablo. Maquepo: —Rusrupaya tata taeyara'o pjoca viovsa. Juiti vitotijvoy'epo tjicho piti pechemcho to jvonirisra te pjoca viovsa. 3'Muíriji viuusamre tajicho to tiuriono pnocgieñono, ppicuchcore piti tata Félix —majichpo ma Tértulo—. 4Vovavro'o táscupiyore etotsero pcatajigiavi psamavcho'o 'puesena to vechjiriivoyre. 5Tjicho jmaca Pablo tyuujemróra'i. Ema tpuicopoo'i te 'to 'muiripa'i 'pog'e. Mayuucopri'i no jurionono te 'to nocpa náquenora no matupararono ma viyara'o ene émapo ma naeyara'o te 'to novcure no tpuegne'ono ma Jesús Nazarenini —majichpo ma Tértulo—. 6Taa'pona vomapicucha to mapenviya. Macosiopyoori'ini ma vojurionina ene viti vcootocpo yvioschoyrepuini tajicho to voniipi ypongiene viti. 7Etotsero ma naeyara'o no sontarono tquíjare Lisias tiutecpo muemracachopo to mavirajsiravocovri'i. 8Ene tvonicoopo to viutegia pye'e puejchu ene ymeturis'a jmaca Pablo. Ene juiti piti pyoserigia tamutu jmañono puejchu pecha te 'to je'chuu'i jmani nmetoruvri'i —majichpo ma Tértulo. 9Ene no 'pomriono jurionono macochanegñonri'i nomuire naemcataemchopo: —Ene je'chugnejcha —naquepo. 10Ene taqueptsero ma cparaaco muemquictiorachopo te 'to majicpúchapo ma Pablo. Maquepo: —Nuusamre pjicho to nechjuchvoyre te 'to jmíro'u, tata. Juiti to pyerevopo to taquiyara'ovii'i to viovsa pechemchopo to vye'erepiono —majichpo ma Pablo—. 11Te ntósepo sache njicho to nitecpirari'i te 'to Jerusalén netsrarecyoori'i ma Viya taye'e. Te 'to pavro'o pecha pyosericvoca. 12Nuti vo'eto'ena taatonono nume'ovca no 'chañono. Vo'vore nimyuucovca te 'to mapenviya te'po te 'to noomutirariono te'po cayano. 13Ene pnoni tajina naviya to naetsrarina nameturis'anri'ini pye'e —majichpo ma Pablo—. 14Vonoñúchapo juiti nmetocovyore to mponri'i to tiuuna 'chojriicovo. Naquee'i pnoni to vejcojvoo'i te 'to ypongieneri'i ene vo'i tjicho nuti nsopjuíra'i mue 'ma Viya Nógienu no nochconini. Nsopo tamutu to ajurecono majre ma Moisés étopo to najriono no muechjironini ma Viya. 15Ncuchóra'i mue 'ma Viya, ncuti pnoni, te 'to ema macochepucyore no naepenogñono, no tiuriono ene énopo no huinarajono. 16Eto ncuñuch'ovo ncuuya to nejígiapo te 'to mamíro'u ma Viya ene énepo nae 'no 'chañono —majichpo ma Pablo—. 17Moveraripo añono njicho te 'to 'vosariono ene mpuemmaapo nyoppo te 'to viovsa Jerusalén. Nompoo'i to nanoquiivono naecmuna no tcomnurocvono te 'to Jerusalén ene nútipo to nnoquiivoyre mue 'ma Viya. 18Te nuunavrepo te 'to mamíro'u ma Viya to vye'erepsare viti, nnoquicvopo te 'to mapenviya to maye'eyore ma Viya. Vo'ojno nimiocorechpaa'i no 'chañono ene najinarichu no tpuegne'anono. Etotsero enjoo'i no jurionono no tios'ono te 'pog'e Asia. Eno tim'ononri'i te 'to mapenviya ene tcootocnompo. 19Eninaripcaeni tiutegianri'ini te 'to jmíro'u tmeturigianonri'ini te 'to etjoo'inari'ini to ntoprahuina —majichpo ma Pablo—. 20Te vo'ipuca naemerucha pnoñono to ntopravo te tiomnompo nae 'no cparaacono jurionono te 'to Jerusalén. 21Etopúcatse vonorigiaa'i te 'to njaranuu'i te namíro'u: “To ntopravri'i aye'e tjicho nuti nsopo to naechepusrayre no naepenogñono”, nquee'i —majichpo ma Pablo. 22Ene ma Félix muetosampo tjicho ema muechemchoripo to napongieneri'i 'chojriicovo. Ene majichvocpo: —Te tiutégiapo ma naeyara'o no sontarono tquíjare Lisias ene nech'oyre tamutu to ameturis'oo'i ma Pablo —maquepo ma Félix. 23Ene taquepo ma Félix matuparacpo ma majúpara te 'to máqueetach'o ma Pablo máquisopsitsero to emajihuina ene nachimracha no muemnacsariono. Naejrócapo to macomnugnena. 24Te 'ponavórepo sache tiutecvórepo ma Félix macochanepripo su mayeno, juriono esu tquíjare Drusila. Ene muechoricpo ma Pablo puejchu muechjis'a to maponraa'i ma Jesucristo. 25Ene ema Pablo majichpo te 'to tacomnu toona to vitorisra vovquisojvo te 'to tavoo'ognena to viog'e tjicho ma Viya muecñacyore no tactopravono. Te masampo ma Félix tyoyocpo ene majichpo: —Tiuri, pyanacho'o. Te naetcocró'opo nichorigiapirine —majichpo. 26Movéra'e ma Félix muechorico ma Pablo. Techjiricvo maye'e tjicho macuchocri'ini ma Félix tacváne'o mue 'ma Pablo puejchu ema maquitgiapuini. 27Ene ma Félix vo'giene maquitgia tjicho mavoo'o te 'to táquemnacsi nae 'no jurionono. Taquepo te apinagiénepo añu tiuchcu'po te 'to matupara'o ma Félix ene t‑sioppo ma Porcio Festo naquiyará'opo. Ene ma Pablo manosjii'i tqueeta.

will be added

X\