Apostoriono 23

1Ma Pablo vomueno'ugi no cparaacono. Majichvocpo: —Tatanoviono mporapenviono, juitjiiri'i tiuri to mponreru mue 'ma Viya ene étopo to nitorisra —majichvocpo. 2To énepo maquee'i ma Pablo ene ma Ananías ma naeyara'o no sacerdotiono mavonicvocpo no ttup'ereconri'i te 'to machocyo nae'ojácacha ma Pablo. 3Ma Pablo majichvocpo: —Ma Viya te'oviyre piti tjicho apimírovi. Je'chu piti pcotpára'o to jvioschonyore tajichyore to voniipi mue 'ma Moisés etotsero vopitucha to voniipi tjicho jvonuchnuu'i te 'to nae'ojacachanu —majichpo ma Pablo. 4Ene no enjognee'i najichpo: —¿Taja tacoyemo to pcotemri'i mue 'ma mavonra ma Viya naeyara'o no sacerdotiono? 5Majicpopo ma Pablo: —Vonecha te 'to emaripca ma naeyara'o no sacerdotiono tjicho oni taco'e to ajúreco: “Vo'acucotemo mue 'ma cparaaco aye'e” —majichpo. 6Ma Pablo maponrejcovcopo te 'to apimrionri'i no cparaacono. No 'pomriono saduceono to novcure ene no 'pomriono fariseono. Taco'e ema Pablo tpioocopo te 'to namíro'u: —Tatanoviono mporapenviono, nutirichu fariseonu nimiuchre nae 'no tcochichanono. To ameturis'onri'i etochujcha to nsopra to naechepusrena no naepenogñono —majichvocpo ma Pablo. 7To énepo maquee'i tjicpoccompo no fariseono ene énopo no saduceono. Huipo tacticcono no tiuumutonri'i. 8Tjicho no saduceono vonasopa to naechepusrena no naepenogñono vo'vore nasopa to enjoo'ina no angieriono ene étopo to nachanevono ene no fariseono nasopo tamutu jmañono. 9Taco'e namutu tiocoriompo. Enjoo'i nomuire no timitricra'ono to voniipi mue 'ma Moisés. Enorichu fariseono ene nomuírepo techjicompo: —Tajina matoprahuina jmaca Pablo. Muechcoresitsero muechjigiaripca ma angieri, vo'i, enopuca viyanini. Im'ajcha huichu viocpuemcha ma Viya —naquepo eno. 10Ene eno tjicpoccompo tiocoriono mraca t‑semcocompo. Ma naeyara'o no sontarono macuuyapo te 'to namopachijgia ma Pablo taco'e mavonicvórepo no sontarono navejna te 'to namuri ma Pablo nanojna te 'to novrare no sontarono. 11Ene etorichu to yoti ma Viógienu timericvopo mue 'ma Pablo. Muechjicpo: —Petméchapo, Pablo, te pjoca Jerusalén piti pechjis'onri'i nuti. Ene ene pjichyore tomuire te 'to 'vósare Roma —majichpo ma Viya. 12Te tyotcopo tiuumutompo no jurionono cuarentano ene techococompo to nacopasirena ma Pablo. —Tajina vánicyore vo'vore hueroyore tiomuincapo te vcopacapo ema. Te vo'i vitinarine vácatajivo majicha ma Viya —naquepo. 13Naetavico cuarenta to natupa no tvoo'ono tcopaconyoori'ini ma Pablo. 14Ene eno tyonompo nae 'no cparaacono ene najichvocpo: —Viti vnoco to vechjiriivoo'i te 'to vovánicyore tiomuincapo te vcopacapo ma Pablo 15ene yvoo'o to imcatacavi —najichvocpo—. Eti énopo no 'pomriono cparaacono ayosiocacho'o ma naeyara'o no sontarono. Ametocoyre te 'to ayosericyorecho'o ma Pablo puejchu ma naeyara'o macvoniipi nacuchcavre 'chochjicha ene manocavore te 'to amíro'u. Ene viti vcuchocu'yore te 'to mayon'oyre ene vcopacapo —najichvocpo. 16Etotsero ma schicha su mati ma Pablo muéchopo to naponrerisraa'i to nacopasirayore ma mapyaru ene tyompo t‑sioppo te 'to mavriicoo'i novrare no sontarono mametopompo ema. 17Ma Pablo muech'opo ma 'pona naeyara'o no sontarono. Majichpo: —Pioma jmaca 'móperu mue 'ma iyara'o tjicho etjoo'i to muechjis'oyre maye'e. 18Taquepo mampo ma 'móperu mue 'ma naeyara'o. Majichpo: —Jmuena maqueetagnee'i tquíjare Pablo tich'onri'i tyosiocnupo noma jmaca 'móperu pye'e tjicho etjoo'i to mametocovyore —majichpo. 19Ma naeyara'o machuucopo te 'to mavupe ma 'móperu ene mañajocpo mayosericpo: —¿Taja to pechjis'oyree'i? —majichpo ma naeyara'o ma 'móperu. 20—No jurionono techococonri'i to nayosiosravyore te pcuchcapo ma Pablo pnoca te 'to namíro'u no cparaacono. Naetsraachujcha te 'to navoo'o nayosericyorecho'o —majichpo ma 'móperu—. 21Vopcúsopo tjicho naetavico cuarenta no tcuchocu'onyore ene nacopacapo ma Pablo tjicho nanocri'i to naechjiriivoo'i te 'to vo'iji tániconyore votaeronyore tiomuincapo te 'to nacopacapuiji ema. Ene eto nacuchocri'i te 'to peschopa —majichpo ma 'móperu. 22Ene ma naeyara'o no sontarono matuparacpo ma 'móperu: —Vopquechjis'o to jmetorunri'i —majichpo. Ene mapjucpo ma 'móperu. 23Taqueptsero ma naeyara'o muech'ovcopo no apinano majuparano. Majichvocpo: —Atsegia no sontarono puejchu juiti yoti te las nueve ayana te 'to 'vósare tquíjare Cesarea. Iomyore ntosciento no sontarono tpuiconyore ene no 'pomriono setenta tcoperojiyriono. No 'pomriono ntoscientovre tcotagrigjonyore —majichvocpo ma naeyara'o—. 24Atsegia tomuire to mam'apo cvoyu ma Pablo ene im'ajcha puejchu taquija macuggiovo. Ene te itecpapo ijrócapo ma 'chopetupara'o taye'e tquíjare Félix —majichvocpo. 25Ma naeyara'o no sontarono macajrepo ma Félix. Oni taco'e: 26“Nuti Claudio Lisias nechjicvi piti ppicuchcore viyara'o Félix. 27Nvonicri'i jmaca Pablo pye'e tjicho no jurionono nacootocri'i nacopacoyree'ini. Nyompo nuti nompoo'i no sontarono ene ncuchcu'po tjicho néchopo te 'to emari'i romano. 28To nvorira nechoyore to tajpuca to macotopravri'i ma Pablo naye'e nnocmiruchpo no cparaacono jurionono puejchu macyosere'i maye'e. 29To matopravo ema etiji vomuetucha to voniipi naye'e. Tajina taemcopaquim'i vo'vore táqueetayre tjicho tajina matoprahuina. 30Taquepo néchopo tomuire to naponrerisraa'i nacópaca no jurionono jmaca, tos'o juiti nuti nopjucpo pye'e. Nmetocoyre eno te 'to notegia pye'e nomuirena puejchu nameturigia te jmíro'u to matopravo. Tamutpo tata, puetotijvoo'i”, taquee'i to majre. 31Taco'e to yoti no sontarono nompo ma Pablo te 'to 'vósare tquíjare Antípatris. Naetuchpo to navóno'i mue 'ma naeyara'o. 32Te 'pónapo sache no sontarono napuicogieñonri'i tchovompo ene no 'pomriono tcoperojono naemquitecpopo te 'to Cesarea. 33Te titecpompo naejrocpo ma 'chopetupara'o ema ma Pablo ene étopo majre ma naeyara'o. 34Ene majacpopo majíropo mayosericpo ma Pablo: —¿Taja taéjare to piovsa? —majichpo. —Cilicia —majichpo ma Pablo. Te muéchopo 35ma cparaaco majichpo: —Nsammiyre te 'to pechjuchapopo te enopuinacho'o no tmeturicvionyore —majichpo. Ene mavonicvocpo nacosiopa te 'to 'chope peti mapeno ma Herodes Agripa.

will be added

X\