Apostoriono 22

1—Tatanoviono mporapenviono, asamanuch'o nechjuchvoyre aye'e —majichvocpo ma Pablo. 2Te nasampo to muechjisraa'i te 'to naechjiriivo ene tmotnampo mraca. 3—Nutirichu jurionnu. Ene nut‑si'o te Tarso 'pog'e Cilicia ene njuusi'o te pjoca Jerusalén. Ema viya Gamaliel timitconri'i tamutu to vye'erepiono ene étopo to voniipi mue 'ma Moisés. Nuti 'muíriji nvoo'onve te 'to naetúra'i mue 'ma Viya tacutirichu to avorira eti juiti —majichvocpo ma Pablo—. 4Nuti nimponnojcoo'ini no tpuegne'ono to 'chojriicovo. Ncootocvocri'i ene nomuire no 'senono nemeetarecvocri'i. Nvoo'onve te 'to naépena. 5Ma naeyara'o no sacerdotiono ene namutu no techono aye'e naecho eno te tijrocnompo to 'jiumeruco ene eto nompo nuti to 'jiumeruco te 'to Damasco puejchu no yporapenviono jurionono taye'e naejrocanupuini no enjognena tpuegne'a to 'chojriicovo ene nimiutegiapuini te pjoca Jerusalén puejchu náquemechoro'po te pjoca —majichvocpo ma Pablo—. 6Ene te vyompo viane'ipuini te 'to Damasco to tuprigpo to sache taemna'osravrichu to tjiaracugnejcha tmicuchnu tios'o te 'to anumo. 7Ene nuti nvenopopo te 'to 'pog'e nsampo ma techjicnuu'i. Maquepo: “Piti Saulo ¿tajtse tacoyemo te 'to pimponnojconri'i?” majichnupo. 8Ene nuti njicpopo: “¿Píjatse piti Tata?” njichpo. Ene ema majichnupo: “Nuti Jesús Nazareno, nuti pimponnojcongieneri'i”, majichnupo ma techjicnuu'i. 9No ncochanegñonri'i nomuire naem'o to tjiáracu ene tyoyocompo etotsero eno vonaechemcha ma techjicnuu'i. 10Nuti njichpo: “¿Tajtse jvoo'o to njicha,Tata?” “Pechpuca pyana pitecpa te 'to Damasco ene taye'e tmetocovionyore to pjichyore”, majichnupo —maquepo ma Pablo—. 11Ene nnospo huipo nimuiigia tajicho to tajaracuvri'i. Taco'e no ncochanegñono tchuuconomporipo te 'to nvupe tquitecponompo te 'to Damasco —majichvocpo ma Pablo—. 12Emjaa'i ma 'chane taye'e t‑sopjuíra'i te 'to voniipi mue 'ma Moisés tquijaree'i Ananías. Ema tcuñuchcore te 'to muetorisra nae 'no jurionono tcovsano taye'e. 13Ma Ananías tiutecpo nye'e ene majichnupo: “Tata mpórape Saulo, juiti pimuiigiavrepo.” 'Nuujipo nimuiicovrepo ene nim'opo ema. 14Ene taquepo majichnupo: “Ma Viya Nógienu no viochconini ema tneriocvii'i puejchu puemoti to mavoo'ogne ema ene pim'apo ma mtopravregne maChicha ene psamo'chapo emagienena. 15Tjicho ema tneriocvii'i puejchu pacmetoriru nae 'no namutu no 'chañono ene pechjis'a to pim'ognee'i ene psamgieneri'i”, majichnupo ma Ananías. 16“Ene juiti pija'uchapopo pechpuca páquicchospo pechjigia ma Viógienu puejchu ema macomtígiapo to ppecaturano”, majichnupo ma Ananías —majichvocpo ma Pablo—. 17- 18Te nchoopo te 'to Jerusalén nyompo nyujrocpo te 'to mapenviya ene ma Viya timericvopo nye'e. Cútipo to nvopuchri'i. Majichnupo: “Pija'úchapo pjiunjigia te pjoca Jerusalén tjicho movine nasopari'ini to nechjiriivo pcometoriigieneyore”, majichnupo ma Viya. 19Nuti njicpopo: “Tata, caera tcusopnonri'ini tjicho eno naecho to nsiopnove te 'to noomutirariono ncootocvoco no t‑sopono to pechjiriivo ene nimyonvoco tquestano ene nemeetarecvoco. 20Ene te nacopacopo ma Estehueni ma techjis'ovri'ini piti Tata, nutjioo'i naye'e ene tajina nacyemo. Nuti njañocri'i to namuii'ono no tcopaconri'i ma Estehueni”, njichpo ema Viya. 21Ene ema majichnuptsero: “Nvonicviyre pyonyore pcometoriiyore te ehuire nae 'no vojurionvoquina”, ene majichnuu'i ma Viya —majichvocpo ma Pablo. 22Te muechjis'opo no vojurionvoquina, huipo navro'o nasama. Napiooricpo: —Muépena jmaca. Vo'giene vavro'o muetorigia —naquepo. 23Tpiooriconrichjicha ene naettojcopo to namuii'ono étopo to motejipa nave'o nag'o te 'nug'e to nasémovo. 24Taqueptsero ma naeyara'o no sontarono macovniipipo nacosiopa ma Pablo te 'to novrare eno ene naestácapo puejchu mamétaca to matopravri'i naye'e. 25Ene te naemitjicpo ma Pablo to naestasrayree'ini, mametocopo ma 'pona naeyara'o no sontarono: —¿Tisopcóreyo te 'to táquesta ma romano te 'to huich'o tacyosere'i? —majichpo ma Pablo. 26Te masamnerichu ema tyompo mametopompo ma 'chopepono naeyara'o: —Pim'ajcha oypuca pjichyore. Romanoripca jmuena —majichpo. 27Ene tyompo ma naeyara'o mayosericpo ma Pablo: —¿Je'chu piti piomuire románovi? —majichpo. —Je'chu nuti —majichpo ma Pablo. 28Majicpopo ma naeyara'o: —Nuti nomuire. Te romanonuyrepo t‑simtu to prata nva'chi'o —majichpo. Ene majicpopo ma Pablo: —Nutitsero nimiuchre to románonu. 29Etopo tjichri'i no testaconyoori'ini ma Pablo najunjicpo 'nuuji. Mamuírepo tyoyocpo ma naeyara'o tajicho to naemitjisraa'i te 'to muéchopo to emueraa'i romano ma Pablo. 30Te 'pónapo sache ma naeyara'o no sontarono muechoricvocpo no naeyara'ono no sacerdotiono énopo no cparaacono jurionono. Mavonicvocpo nave'a to carenano muemitjionri'i ma Pablo ene naemyompo te namíro'u no cparaacono tjicho mavoo'o muechoyore tajpuca to nameturis'oo'i.

will be added

X\