Apostoriono 21

1Taqueptsero eto vcometoopo eno yporapenviono viovcu'po te 'to 'chopegiene pcure ene énepo vtupiiri'i te 'to 'pog'e tquíjare Cos. Vyonrichjicha te 'pónapo sache vitecpopo te 'to 'pog'e tquíjare Rodas ene vyonvórepo vitecpopo te 'to 'vósare tquíjare Pátara. 2Ene taye'e vrótopo to 'pona 'chopegiene pcure. Ene taquij'eyree'i te 'to 'pog'e tquíjare Fenicia tquijarevre Siria ene viovcu'vore taye'e vyompo. 3Te 'to vquij'epri'i vim'opo to 'pog'e tquíjare Chipre tnopo te sopa ene vetavicpo vtupiipo te 'to Siria. Vichicnumpo te 'vósare tquíjare Tiro tjicho ene nacucpuis'oyree'i to tomgiene to viom'oopoo'i. 4Ene taye'e vrótopo no t‑sopono ma Viya. Vnospo naye'e siete sache vjicho ene eno mamétoru ma Espíritu Santo nametocopo ma Pablo vomaquitecpo te 'to Jerusalén. 5Te taegnepo to sietegiene sache vyompo ene namutu no t‑sopono ma Viya, no 'senono énopo 'moperono, tnojnovocoviompo te 'to taegne to 'vósare. Vepyusicpo te 'to tavóparu taye'e to 'chopegiene cogiure ene vyujrocpo. 6Viuvioccopo vcometoopo viovcu'vórepo te 'to 'chopegiene pcure ene eno t‑sopono ma Viya tchovompo te 'to napeno. 7Te vios'opo taye'e te 'to Tiro vyompo vitecpopo te 'vósare tquíjare Tolemaida. Ene taye'e viucpuicpo vechjicpo no t‑sopono ma Viya. Vnosnumpo naye'e étona sache. 8Te 'posachevrepo vios'opo taye'e ypuícopo vitecpopo te 'to 'vósare tquíjare Cesarea. Vtupcopo te 'to mapeno ma Felipe ma tcometoriira'i. Ema nomrivo no sietegieñono techpojricono to tniccore te Jerusalén. 9Enjo no machichanoviono cuatrunano muimarono. Eno muechjirono ma Viya majicho ma Espíritu Santo. 10To vyerepivripo naye'e titecpopo vye'e ma muechjiru Viya tquíjare Agabo. Tios'o te 'pog'e tquíjare Judea 11timojnovocovi. Ene emajiipo titpuijcovo te 'to muet'e ma Pablo te mamíro'u ene maquepo ma Agabo: —Majichnuu'i ma Espíritu Santo: Ene najichyore no jurionono te 'to Jerusalén ma tquit'e pjoca 'téremo. Naetpuijcoyre ene naejrócapo no 'povsajecono —maquepo ma Agabo. 12Te vsampo ema to muechjiriivo, viti ene énopo no t‑sopono ma Viya te 'to Cesarea ymetocopo ma Pablo te 'to vo'giene maquitecpo te 'to Jerusalén. 13Ene ema majichoopo: —¿Taja tacoyemo to iyo'oo'i njicho imjiaasamrechnuu'i? Votáquejvo to náquimitjiyre, tomuire tcopacanompuca macviinu ma Viógienu Jesús ene nyonyoretsero te 'to Jerusalén —maquepo. 14Ene vo'giene t‑sopavi. Vquinajiipo ene vquepo: —Taetuchaporine to mavoo'ognena ma Viya. 15Te taegnepo to sachono vquerari'i ene vetpiricvopo vyompo te Jerusalén. 16Nae 'no t‑sopono ma Viya te 'to Cesarea enjoo'i no tpuegne'oviono. Te vitecpopo te Jerusalén, vtupcopo mue 'ma tcovsaa'ini te Chipre tquíjare Mnasón. Ema tyere'iripo to majacpirari'i ma Viya. 17Ene taye'e te 'to Jerusalén tvopnovocoviono no yporapenviono t‑sopono ma Viya. 18Te 'posachepo vyompo vcóchane ma Pablo vimojnopo ma Jacobo ene énopo namutu no techono nae 'no t‑sopono ma Viya taye'e te 'to Jerusalén. 19Ma Pablo te 'to pochpo muechjicvocri'i énetse eto muechjis'opo tamutu to muemtoneri'i nae 'no 'povsajecono. Muemnecpo to najacpírapo to 'chojriicovo tajicho to muetjiicoovo ma Viya muejroori'i ema. 20Te naéchopo eno naetsrarecpo ma Viya narusrupayachopo. Eno no techono nae 'no t‑sopono ma Viya najichpo ma Pablo: —Tata ypórape, pim'opo juiti nasimtugnejcha no jurionono nasopgiene to 'chojriicovo. Ene eno titura'onrichjicha te 'to 'chosgiene voniipi mue 'ma Moisés. 21Etotsero eno nasamuiico to pimitropi nae 'no jurionono tiovricono nae 'no 'povsajecono. Naquee'i te 'to piti pimitconve huipo naquitucho to 'chosgiene voniipi mue 'ma Moisés ene huipo nacúnoco to vimotiorasare tquíjare circuncisión nae 'no 'moyono. Naenajígiapo to vye'erepiono, pquee'iji te 'to pimitrisra —najichpo ma Pablo—. 22¿Ene oypuca vjichyore te 'to taamutompo no jurionono t‑sopono ma Viya te naéchapo to piutesraa'i te pjoca? —najichpo no techono—. 23Oni pjichyore puejchu naem'a to pituchra to voniipi mue 'ma Moisés. Noñjoo'i te pjoca cuatrunano 'jirono nanocri'i to naechjiriivoo'i mue 'ma Viya. Tjicho titovoyrepo to naectiorari'i naechjiriivo nacomnu ma tva'china to nanoquiivoyre mue 'ma Viya. 24Ene piti pacsip'oripo poona to tquíjare purificación te 'to mamíro'u ma Viya ene pacchanevocpo eno te 'to mapenviya. Jva'cha to nanoquiivoyre eno. Tac'e tacchucsiompo taemotiorayore to naetuchrapo to naechjiriivoo'i mue 'ma Viya. Ene pjicha puejchu naéchapo te 'to vo'ene pac'ee'i te 'to pechjiriivoo'i. Naéchapo to piomuire piti pituchri'i to voniipi mue 'ma Moisés —najichpo ma Pablo—. 25Enotsero no vojurionvoquina t‑sopono ma Viya vcajrevcoripo. Ymetocovcoo'i te 'to votacmunu naetucha jmañono. Taquejvorichu vonacúnico to naecmunasare no nasiñarajono no 'chañono, étopo to iti ene étopo to sórare nacoñapincogne. Vo'vore nacúve'o su 'seno vonaeturena ene émapo ma 'puima 'chane. 26Je'chura'ii'i ma Pablo mammocpo no cuatrunano 'jirono ene eto te 'pónapo sache nanocpo to naye'erepsare tiuunampo majicho ma Viya. Taquepo t‑sioppo ma Pablo te 'to mapenviya mametopono no techono taye'e tajpuca to sache to titovoyre to nanosra to naye'erepi mue 'ma Viya no cuatrunano tjicho eno nomyorepoo'i to naenriiyore sórare mue 'ma Viya. 27Te 'to titovoyrepo to sietegiene sache to taectiorari'i, ma Pablo ene mavriico te 'to mapenviya. No jurionono tios'ono te Asia naem'opo ema taye'e. Eno naemyuucovcopo no 'chañono ene nacootocpo ma Pablo. 28Tpiooricompo: —Eti israelitano imcatacavi —naquepo—. Tjicho jmaca 'chane tpuiiricpoo'i te 'to 'vosariono timitricpoo'i puejchu nacotichavi no 'pomriono 'chañono ene vo'vore nacupicucho to voniipi mue 'ma Moisés ene étopo pjoca mapenviya majichpoo'i no 'chañono. Taa'pona juiti macosiojvoco no vojurionvoquina te pjoca tapachnagne mapenviya ene naechpejcopo eno —naquepo no jurionono. 29Ene naquee'i tjicho naem'oo'i ma Pablo to macochanenve ma Trófimo ma vojurionina tcovsa te 'to Efeso. Naejchopo to emari'i macosiopgieneri'i te 'to mapenviya. 30Namutu te 'to 'vósare tiocoriompo noomutocpo ma Pablo nacootocpo ene nacuchcopo. Ene najochpo 'nuuji to tapajo to mapenviya. 31Navoo'opuini naemiancoyre ma Pablo ene nametopompo ma cparaaco nae 'no sontarono romanono te 'to tiocorionripo no 'chañono te 'to Jerusalén. 32Ene ema macovniipipo no 'pomriono naeyara'ono nommoca no sontarono ene tyonompo 'nuuji macochanevco eno. No 'chañono te naem'opo no sontarono ene émapo naeyara'o ene naenajicpo to nae'ra ma Pablo. 33Ma naeyara'o mapuchpo ma Pablo ene mavonicpo no sontarono nacootoca ene naemitjígiapo te 'to apipi carena. Ene mayosericvocpo: —¿Maja jmaca 'chane? ¿Taja to matopravri'i? —maquepo. 34Ene no 'chañono votacticcono to najicpirari'i. Tos'o ma naeyara'o vomuechemchovca tjicho tiocorionrichjicha. Taco'e ma naeyara'o mavonicvocpo no sontarono noma ma Pablo te 'to novrare no sontarono. 35Nompo nanoocu'poo'i ma Pablo naemquitecpo te 'to nopnírare te 'poj'e 'vi'cu tjicho no 'chañono tiat‑semompo. Navoo'o nacópaca 'nuujina. 36Namutu napuegne'o tpiooricompoo'i: —Tiuri te 'to muépena jmaca —naquepri'i. 37Te nacosiopyórepo te 'to novrare no sontarono ma Pablo mayosiocpo ma naeyara'o: —Nvoo'o nechjiricvoyre pye'e, tata —majichpo. —¿Pitco to naechjiriivo no griegono? —majichpo ma naeyara'o—. 38¿Ene vopitina ma tcovsa te Egipto ma tvoyoricri'ini cope 'pona añu mavoyocvocpo no 'chañono cuatru mil to natupa? Nocpuemchopo ma taeyara'o pjoca 'pog'e ene muemyompo te 'to moopa'giene 'pog'e no tcopa'isariono naejarecho no 'chañono —majichpo. 39Majicpopo ma Pablo: —Vo'i, tata, tjicho nuti jurionnu. To novsa 'chope timotcore tquíjare Tarso. Ene tovrico te 'to 'pog'e Cilicia. Pcatajígianu pisópanu nechjicyore pnoni 'chañono —majichpo ma Pablo. 40Ma naeyara'o no sontarono muesoppo. Taco'e ma Pablo ttup'ecpo te 'to nopnírare muemquictiorachopo te 'to mavupe puejchu namtinacho'o no 'chañono. Te tmotnampo muechjicvocpo te 'to naechjiriivo hebreo:

will be added

X\