Apostoriono 20

1Taquepo tmotnampo no tcovsano te 'to Efeso. Ene ma Pablo muech'ovcopo no t‑sopono ma Viya, muene'ovcopo. Te pochpo to muene'oo'i maviocvocpo tcometoopo ene tyompo te 'pog'e tquíjare Macedonia. 2Te 'to 'vosariono mapuiiris'opri'i muetmechvocpoo'i no t‑sopono ma Viya taye'e. Taquepo titecpopo te 'to 'pog'e tquíjare Grecia. 3Manosnumpo taye'e mopona coje ene maponrericpo to machovrayre te 'to 'pog'e tquíjare Siria. Te tiovcu'yórepo te 'to 'chopegiene pcure muéchopo to nacuchocu'ri'i no jurionono. Taco'e ma Pablo maponrericpo te 'to ene mayon'oyre te 'pog'e tchohuegne'voyre te Macedonia. 4Ene macochanevcopo ma Sópater ma tcovsa te 'to 'vósare tquíjare Berea, émapo Aristarco émapo Segundo eno tcovsano te 'to 'vósare tquíjare Tesalónica, ma Gayo tcovsa te 'vósare tquíjare Derbe, ma Timoteo ene énopo no tcovsano te 'pog'e tquíjare Asia, ma Tíquico émapo Trófimo. 5Eno vcochanegñonri'i tinapucompo ene tcuchocoviompo te 'to 'vósare tquíjare Troas. 6Te taegnepo to taye'esare piesta to panono myé'ere levadura ypuemmaapo viti vjiunjicpo to 'vósare Filipos viovcu'po te 'to 'chopegiene pcure ene vitecpopo te Troas vcopayacvocpo eno. Ene nacuchos'ovocovri'i. Cinco sache vjicho to vianaesra ene vnosnumpo taye'e siete sache vjicho. 7To rominco tovgiene sache to semana viuumutpo ene vnicricpo to panu taechjis'o to muepenira ma Viógienu ene timitricpo ma Pablo taye'e. T‑sícupi to muechjirisravo tjicho te 'posachénapo ema majunjicvocyoori'i. To techjiricvorich'o tiomuincovo te ttupric'opo yoti. 8Ene to noomutiyri'i te 'poj'e 'nug'e peti ene movera to mechano tamicuchri'i to 'vi'cu. 9Emjaa'i ma 'rétona 'móperu tquíjare Eutico. Tejaracoo'i ema te 'to ventana. To tayerevoo'i to muechjirisravo ma Pablo naye'e timocopo ma 'móperu. Tave'po to 'chopu ene tpacarecpo tios'o te 'to 'nug'e novriicoo'i. Tiucpuicompo eno nanoocu'po. Tepenoripo ema. 10Tiucpuicpo mamuire ma Pablo tepyusicpo te 'to machocyo ma muepenogne ene maviocpo. Majichvocpo no t‑sopono ma Viya: —Vo'acucooyocvo tjicho tchoovórepo titorico jmaca —maquepo. 11Ene ma Pablo tchoovórepo te 'to noomutiyri'i. Tnicpo techjiricvovre naye'e muemjiareco ene tyompotsero. 12Ene eno nompo ma 'móperu mapacareeri'i tios'o te 'nug'e titoricrichu. Eno tipchovompo te 'to nasamre majicho. 13To mavoo'ognee'i maponreru ma Pablo viti vinapucpo viovcu'o te 'to 'chopegiene pcure vyompo te 'to 'vósare tquíjare Asón. Enepo vcuchos'o ma Pablo taye'e tjicho ema tyon'opo te 'pog'e. 14Te tcopayacoopo tiovcu'po vye'e vianaecpo te 'to 'vósare tquíjare Mitilene. 15Te vios'opo te 'to Mitilene vyonvórepo. Te 'posachepo vetavicpo to 'pog'e tquíjare Quío. Vyonrichjicha ene te 'ponavórepo sache ypuemmaapo vitecpopo te 'to 'pog'e tquíjare Samos. Vichicnumpo taye'e te 'to 'vósare Trogilio. Te vios'ovrepo taye'e, vyonvórepo ene te 'ponavórepo sache vitecpopo te 'vósare tquíjare Mileto. 16Huipo vitecpaa'i te 'to 'vósare Efeso tjicho tjiaajicpo taye'e ma Pablo. Mavoo'opo titecpavne te 'to Jerusalén muem'oyre taye'e to Pentecostem'i te 'to maato'opuca. 17Taco'e te vitecpopo te 'to Mileto ma Pablo muechoricvocpo no techono nae 'no t‑sopono ma Viya te 'to Efeso. 18Ene eno tiutecompo te Mileto te 'to mavriicoo'i ma Pablo. Ema majichvocpo: —Te tovgiene nutecri'i te pjoca Asia eti imoti to nitorisra aye'e. 19Tjicho nuti eto ncopneriiji to nemtone mue 'ma Viógienu Jesús vonimiaramimijígiapo niyo'ochjicha tajicho to namusopraa'i no 'chañono. Njicpuicro'o tajicho to naemecatajivchíranu no jurionono —majichvocpo ma Pablo—. 20Vonoñucha to muechjiriivo ma Viya. Nitometoco'e tamutu to tacoyemgiene tjicho eto acomnugnee'i. Ncometoriru te 'to iuumutiyo ene énepo te 'to apenono nimitris'o to 'chojriicovo. 21No jurionono énopo no 'povsajecono nmetocovco nácot‑samre te 'to mamíro'u ma Viya tajicho to napecaturano ene nasopa ma Viógienu Jesucristo —majichvocpo ma Pablo—. 22Juiti nyonyore te 'to Jerusalén ncovno'i mue 'ma Espíritu Santo ene vonecha tajpuca to njichvoyre ónogi taye'e. 23Taquejvorichu eto necho to nmetocosi mue 'ma Espíritu Santo tjicho te 'to 'vosariono nyon'opri'i ema tmetoconnove to ncatajivyore ene nqueetayre te 'to Jerusalén. 24Etotsero vomponrerigia tayampane to nacopacanu vonaeyma to nitorisra. Etochujcha timcuusamrechnu te 'to nitucha to ntupara'o mue 'ma Viógienu Jesús. Ema ttuparacnuu'i nacmetoriru to tiuuna 'chojriicovo nechjis'a to muemna'vo ma Viya nae 'no 'chañono. 25Ene ncometoriipoo'i aye'e iomuire to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya. Tomuire néchopo movínepo im'anri'ini —majichvocpo—. 26Tos'o juiti nuti huipo nutina nactopravo te 'to enjoo'ina nampuuji te 'to nachanevono 27tjicho nuti vonoñucha to 'chojriicovo mue 'ma Viya. Nitometocó'epo tamutu to mavoo'ogne ma Viya vye'e —majichvocpo ma Pablo—. 28Taco'e im'ajcha etijihuina énopo no t‑sopono ma Viya ajañoopiyre te ttuparac'epo ma Espíritu Santo. Echpojricvoca tjicho eno mavachrironri'i ma Viógienu te 'to muetne. 29Tjicho necho nuti te nquíjapo tiutegiampo no tavro'ono timinajrigia'iono to asopra ma Viya. Nacutyo to sórare huinaraji te 'to tavoo'o taetopuéregia to perocono. 30Ene énepo aye'e te 'to amuri techpucampo no timitrigiano to voje'china ene naemmoyocyore no t‑sopono ma Viya. 31Acuñuchvojcha eti naye'e. Vo'aquemtisco to nene'óropi aye'e to sachono yotiono mopona añu njicho to nimitco'e niyo'onve ajicho. 32Juiti, mporapenviono, nyosiuch'e mue 'ma Viya aetotijvo te 'to aponrena ema. Asopagienenajicha to 'chojriicovo taechjis'o to muemna'vo ma Viya. Eto tetmech'eyre ene tquitecpá'epo te 'to muecmunaruu'i no muemiuunachgieñono —majichvocpo ma Pablo—. 33Nuti tajina njomracha to prata etoripuini to amuii'o. 34Eti echo te 'to nquemtonechujcha te 'to nvupe nviyo to ncomnugñono étopo to nacomnugne no ncochanesariono. 35Ene eto nimitco'enove te 'to iomuirena áquemtone puejchu encheccha no tcomnurocvono. Tjicho ene maco'e mamuire ma Viógienu Jesús: “Titotijvocrepno te 'to venchecrigia to vcoy'egnena ene vo'richu te 'to tenchecchaviono viti”, maquee'i ma Viógienu —majichvocpo ma Pablo. 36Te pochpo to techjiricvoo'i tepyusicpo ene tyujrocpo mue 'ma Viya macochanevco eno. 37Ene taquepo noviocpo tiyo'omporipo ene natsucpo to naye'erepi eno. 38Tcojrasamurevono tajicho to muechjis'irari'i te 'to huipo naem'oyrevre ema. Taquepo ema Pablo nanojnopo te 'to mavquiiyore 'chopegiene pcure.

will be added

X\