Apostoriono 2

1Taqueptsero titecpopo to piesta Pentecostem'i ene namutu no t‑sopono ma Jesús tiuumutonri'i te 'to étona peti. 2Taemna'osravrichu nasamo to tacutpoo'i to mraca tecticvo tios'o te anumo ene tatsiarajechrine to peti novriicoo'i eno. 3Timericvopo te naéna'u namutu tacutpoo'i to tanenepugi to yucu. 4Ene namutpo mavoco ma Espíritu Santo ene techjicompo te 'to 'puechjiriivono majicho ma Espíritu Santo. 5Enjoo'i te 'to Jerusalén no jurionono t‑sopjuira'ono te 'to voniipi napongieneri'i, no nos'ogñono te 'to 'pomriono 'vosariono te 'muiripa'i 'pog'e. 6Te nasampo to tquemori'i tyonompo naye'e no 'chopemuriono 'chañono ene eno huipo naechemcha tajpuca to tacoyemri'i tjicho namutu no 'povsajecono naechemchopri'i nasampoo'i te 'to naechjiriivono. 7- 8Ene no 'chañono naramiripo ene najichcocpo: —Pnoni mnere'ono techjicono te 'to 'puechjiriivo vechjiriivo viti ene enorichini jurionono tcovsano te 'to Galilea —naquepo—. 9Tjicho tamutu jmani ene viov'opri'i: te 'to Partia, te Media, te Elam, te Mesopotamia, te Judea, te Capadocia, te Ponto, te'po 'pog'e tquíjare Asia, 10te'po Frigia, te Panfilia, te Egipto, te'po onogiy'e te Cirene etoritsero taye'epa'i to Africa. Noñjoo'i nomuire jurionono tcovsano te Roma énopo no romanono napono to voniipi ypongieneri'i viti jurionono 11ene énopo tcovsano te Creta te'po Arabia. Ymutu vsammoco to naechjis'ognepri'i te 'to vechjiriivono, naechjis'o eto manocgieñono ema Viya tiaramicriono —naquepo. 12Ene eno namutu tiárami vonaecha tajpuca to tacoyemri'i. Najichcocpo: —¿Tajtse tacoyemo to ene taquee'i? —naquepo. 13Enjotsero no 'pomriono nano'ojricvocpo: —Tcovoorosionri'iro pnoñono —naquepo. 14Taquepo ma Pedro ttup'ecpo te 'to namuri no oncegñono ene muechjimri'vocpo tjiáranu ema. Majichvocpo: —Tatanoviono jurionono ene amutu eti acovsa te pjoca Jerusalén, asamanuch'o. 15Eti ijchopo to vcovoorosri'i ene vo'i tjicho tyotcorich'o pjuena. 16To najichgieneri'i tituchvopo to ajúreco majichgieneri'i ma muechjirini Viya tquíjare Joel te 'conevoco. Oni maquee'i: 17Maco'e ema Viya: Te 'pojra'inari'i nopjucyore ma Espíritu Santo. Mavocyore namutu no 'chañono ene no achichanoviono 'jirono énopo 'senono tcometoriiyoriono majichyo ma Espíritu Santo. Nomuire no 'retonano etjoyre to naem'ogneyre majichyore ma Espíritu Santo ene no iochcono tvoprere'onyore. 18Ene te 'pojra'inari'i nopjucyore ma Espíritu Santo nae 'no nvonrano 'jirono nae'po 'senono. Tcometoriiyoriono majichyo 19ene nimericyore to 'cutiorareyre te anumo. Etjo to tiaramicreyre te 'pog'e itinyore, étopo yucu, tmopcuyre to gjore. 20To sache támopcupo ene to coje tactipo to iti. Tamutu jmani tituchvoyre te huich'o tcuteco ma Iógienu. Tquechorojyore to sache to matesrayre mamyorepoo'i to naemechoro'yore no 'chañono. 21Ene namutu no tacsiñano to muéjare ma Iógienu tiuchcu'onyore, maquepo ma muechjirini Viya —majichvocpo ma Pedro—. 22Tatanoviono israelitano, asámanu to nechjis'ogneyre aye'e —maquepo—. Eti echo te 'to ma Jesús tcovsa te Nazaret manocri'i movera to tiaramicriono 'cutiorariono aye'e majichri'i ma Viya. Eto temquechorojco to ene mas'oo'i maye'e. 23Eti acotopravo to muepenira ma Jesús tjicho tquijroricsii'i aye'e ene eti ijrocvocpo no mueperajgieñono naettacpo te 'to crutsu. Eto jmañono je'chugne maponreeri'i onogiopripo to muemotra ema Viya te 'conevoco. 24Tos'o ema Viya macochepucpo macuchcu'po te 'to muepenira tjicho muitji to mansijri'ini tépena —majichvocpo—. 25Tjicho ma David te 'conevoco muechjis'o ema Jesús. Oni maco'e: Nim'onve ma Viógienu ncochcoyjii'i ema, tnopo te nvovre. Taco'e movine nyoyocaa'ini. 26Taco'e nuusamregnejcha nuti ene nechjis'opo to nuusamrevri'i. Necho to titotijvoyre to nog'e 27tjicho piti, Tata, vopuesopyore tápayuyre to nog'e nechereji tjicho nuti pemnaanu pChíchanu. Vo'vore puecñaquim'i to nachanevo te 'to novrare no naepenogñono. 28Pimecnuu'i to nchovyore nitoricyore ene je'chugnejcha nuusamreyre te nim'appo te 'to jmíro'u, taquee'i to ajúreco —majichvocpo ma Pedro—. 29Mporapenviono, pjoca 'chojriicovo votaechjis'a ma David tjicho ema je'chu tepenoo'i ene tquecorosri'i ene juitjiiri'i jocjaa'i to muécori. 30Ene emarichu ma David muechjirini Viya. Ema muechoripo te 'to ma Cristo tiuchcoyre nae 'no majañonono, naeyara'oyore te 'to 'pog'e mamuire. Ma Viya je'chu to muetuchyore to muechjiriivoo'i mue 'ma David. 31Te huich'o tiuchcaa'i ma Cristo ene ma David muechjis'oripo te pjoca ajúreco to muechpusrayre nae 'no naepenogñono ene etoripuini to mag'e votajecheyre. 32Ene emaripo majichgieneri'i ma Viya. Macochepucripo ma Jesús ene viti ymutu vim'o tos'iyri'i vcometoriipo. 33Taco'e majacpopo ma Viya te anumo manocpo te mavovre ene ma Viya muejrocpo ma Espíritu Santo muecmunaruu'i ene tiutecpo vye'e. To im'ognee'i juiti asamgieneri'i to naechjisra to 'puechjiriivono ene tos'o mue 'ma Espíritu Santo. 34Ene vo'neni emuena ma David titecpa te 'to anumo tjicho oni maco'e ma David: Ma Viya majichpo ma Nógienu: “Pejácapo te 'to nvovre 35tiomuincapo te 'to nito'ácapo no tiocpuemchoviono”, taquee'i to ajúreco. 36Taco'e amutu eti israelitano nvoo'o echogienenajicha te 'to ma Jesús ma ettacgieneri'i, ma Viya ema tnocri'i Vcogienuu'i, ema vcuchoori'i Cristo —majichvocpo ma Pedro. 37Te nasampo ma Pedro to muechjis'ognee'i tave'po te 'to nasamre ene nayosericvocpo no apostoriono: —¿Oypuca vcoyemyore, yporapenviono? —naquepo. 38Ma Pedro majichvocpo: —Acot‑samre ene áquicchospo te 'to muéjare ma Jesucristo puejchu ma Viya macomtígiapo tamutu to apecaturano ene ajacpapo ma Espíritu Santo muejroo'eyre ma Viya. 39Tjicho ma Viya ticmunacho'e ma Espíritu Santo amutu eti, énopo no achichegneyriono ene énopo no 'necogieñono tjicho namutu no muech'ognena ma Viya tquicmunano ma Espíritu Santo —majichvocpo. 40Ene ma Pedro votaequemro'u muemyoyuchvoco: —Iuchcu'a nae 'no 'chañono tquicñayriono —majichvocpo. 41Moverano no t‑samonri'i najacpopo to 'chojriicovo. Tejpacompo no t‑sopono ma Viya. Mopona mil to natupa no tquicchosionri'i etorichu to sache. 42Eno mrijivoco to nanisra ene te'po te 'to nayujrosra. Naponrichjicha to naemitcosi nae 'no apostoriono namutu tcutisamreccono. 43Ene tyoyocompo no 'chañono tajicho to movera tiaramicriono 'cutiorariono nanocgiene no apostoriono. 44Ene namutu no t‑soponri'i tiuumutonnove. Etoripuini to nayeeruvono tomuire mriji najicho 45tjicho naejroricri'i to nacoy'egñono étopo to naye'ono 'pog'e, nasorarecnove nae 'no tcomnurocvono to prata. 46Tamutu sachono tiuumutono te 'to mapenviya tomuire te 'to napenono mriji to nanisra tiuusamriono tcutcocono. 47Naetsrarecnoveri'i ma Viya ene tpicuchcoriono nae 'no 'chañono. Tamutu to sachono tejpaconrichjicha majicho ma Viya tjicho tiuchcu'omporipo no 'pomriono te 'to napecaturano.

will be added

X\