Apostoriono 19

1Ma Apolos manosrich'o te 'vósare tquíjare Corinto ene ma Pablo tyompo te 'to 'vosariono 'nugiere'ono ene titecpovrepo taye'e te 'to 'vósare tquíjare Efeso. Ene taye'e te 'to Efeso marótopo no ntosegieñono t‑sopono ma Viya. 2Ma Pablo mayosericvocpo: —¿Ene te asopnepo ma Viya, eti ajacpopo ma Espíritu Santo? —majichvocpo. Ene eno najicpopo: —Vovecha vovsamuiigia te 'to emjapca ma Espíritu Santo —najichpo ma Pablo. 3Mayosericvocpo ma Pablo: —¿Ooyotse tacoyemo to icchosri'i? —majichvocpo. —Viti vquicchosri'i te 'to muemitropi muecchosrisra ma Juan ticchosricra'i —najichpo eno. 4Majichvocpo ma Pablo: —Ma Juan muecchoscovco no 'chañono taemotiorari'i to nacot‑samrevo tajicho to napecaturano ene mametocovcopripo te 'to nasopa ma mateeyoori'i Jesús emaritsero Cristo —majichvocpo. 5Te naechopicpo ene tquicchosiompotsero te 'to muéjare ma Viógienu Jesús. 6Ma Pablo manocpo to mavupe naye'e énetse eto tiucpuicpo naye'e ma Espíritu Santo mavocvocpo. Eno techjicompo te 'to 'puechjiriivono namusamgieñono majicho ma Espíritu Santo. 'Nuujipo naechjis'o to 'chojriicovo majicho ma Viya. 7Ntose to natupa eno. 8Ene te 'to Efeso ma Pablo tyonnove te 'to noomutírare no jurionono. Te moponagíenepo coje majicho to macometoriira naye'e tajina tcooyoca. Muechjis'onve mayúnoco to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya ene mavoyocvoco puejchu nasopa. 9Ene no 'ponnajono tmuigñochvonchujcha. Vonasopa to 'chojriicovo nocpuemchochjicha te 'to namíro'u no 'pomriono 'chañono. Taco'e ma Pablo macagiejvocpo eno. Majunjicpo to noomutírare mammocpo no tpuegne'ono ma Viya ene énepo te 'to escaera maye'e ma Tirano. Noomutiynove tamutu sachono muechjis'o ma Pablo to 'chojriicovo. 10Apina añu majicho taye'e timitrico. Taco'e namutu no tcovsano te 'to 'pog'e tquíjare Asia no jurionono énopo 'povsajecono nasampo to 'chojriicovo mue 'ma Viógienu Jesús. 11Ma Viya muejrocpo ma Pablo to muetjiicoovo puejchu manoca to tiaramicre nae 'no 'chañono. 12No nacojmagñono tcovsano te ehuire tnaracono majicho tjicho nompoo'i to nattajra namuii'opca naemyujtoco to mag'e ma Pablo ene eto tconaracvoco. Ene nomuire no huinarajgieñono tiuchcompo nae 'no nasioporono. 13- 14Enjoo'i no sietenano machichanoviono ma juriono tquíjare Esceva. Ema naeyara'o no sacerdotiono. Eno napuiiriru te 'to 'vosariono nacuchcovcopri'iji nomuire no huinarajgieñono nae 'no nasioporono. Ene eno naponrericpo te 'to nomuirena nacuchca no huinarajgieñono te 'to muéjare ma Viógienu Jesús ene je'chura'ii'i énepo najichri'i no huinarajgieñono nae 'no nasioporu: —Te 'to muéjare ma Jesús ma muechjis'ósare ma Pablo, nuti nvonic'e iuchca mue jmaro —najichpuini. 15Ene majicpopo ma huinarajgiene: —Nimoti ma Jesús ene nimotvore ma Pablo. Ene ¿íjatse eti? —majichvocpo. 16Ene ma 'chane masiopoori'i ma huinarajgiene majunruchvocpo ene mueto'acvocpo namutu te 'to matumevoo'i muejroru ma huinarajgiene. Mavetsayucpo to namuii'o majorachovcopo macoytajcovcopo te 'to mapeno tiptsino'iono. 17Tquechosipo nae namutu no tcovsano te Efeso no jurionono énopo 'povsajecono. Ene tyoyocompo nacuñuchpo mraca to muéjare ma Viógienu Jesús. 18Moverano no t‑sopono ma Viya naéchopo to najichroosiravono tmeturicvomporipo. 19Tjicho enjoo'i moverano no tcaravo'ono to tamurigiene titpaaji'ono ene nomporipo to naye'ono rivrono nayustacpo te 'to namíro'u no 'chañono. Ene 'chopemuriono to rivrono tquijcono naquictiooraco to tavacho to rivrono tacopayaco to prata cien millones. 20Ene taquitojignejcha to 'chojriicovo maye'e ma Viya. Muemerico to muetjiisíravo. 21Taquepo ma Pablo maponrericpo to mayonrayre te 'to 'pog'iono tquíjare Macedonia te'po Acaya ene tcomesavoyree'i titecpoyre te Jerusalén. Maquepo: —Te taegnénapo nos'a te Jerusalén tacomnu nyana tomuire te 'vósare Roma. 22Ene ma Pablo mapjucvocpo no timcataconri'i, ma Timoteo émapo Erasto. Naenapucuchyore ema te Macedonia ene ema manosnumpo te 'to 'pog'e tquíjare Asia. 23Ene eto to sachono tiocoriompo no 'chopemuriono 'chañono tajicho to 'chojriicovo. 24Ma prataeru tquíjare Demetrio ema timyuucoo'i no 'chañono. Ema techo no tepyarecra'ono te 'to prata to taem'i to speno su nasiñaraji tquíjare Diana navachricsare no 'chañono. Ene eno 'chopemuri tayecho to naemtone. 25Ma Demetrio macuumutcovcopo eno no tepyarecra'ono eto, énopo no 'pomriono tepyarecra'ono to tacutgiene to naemtone. Majichvocpo: —Tatanoviono, eti echo te 'to 'chopemuri tyechovi pjoca vemtonerepi. 26Im'a, juiti asampo to muechjis'ognee'i ma Pablo tjicho ema macometoriipoo'i no vsiñarajono vepyarono viti voje'chugnena enina tacsiñacoriono. Ene mavoyocripo no moverano no tcovsano te pjoca Efeso ene énepo te 'muiripa'i Asia —majichvocpo ma Demetrio—. 27Tcuuyacre te 'to naquíjapo tcuvachrico to vepyarono ene movínepo tyechavri'ini. Tcuuyacrevre nacopyegia to speno su vsiñaraji Diana. Huipo naquecho esu tjicho juiti namutu no tcovsano te pjoca 'muiripa'i Asia ene énepo te tamutu te pjoca 'pog'e naetsrareco napicucho esu —majichvocpo ma Demetrio. 28Te nasampo to muechjiriivoo'i ma Demetrio, no tepyarecra'ono to nasiñarajono t‑semompo ene tpiooricompo: —¡Esurichu yvoo'o su veno Diana viti vcovsa te pjoca Efeso! —naquepo. 29Ene 'nuujipo tiocoriompo te 'to 'muirijecu 'vósare. Enjoo'i taye'e te 'to Efeso no apinano macochanegñono ma Pablo, ma Gayo émapo Aristarco. Eno tcovsano te 'to 'pog'e tquíjare Macedonia. No 'chañono nacootocpo ma Gayo émapo ma Aristarco naemyompo te 'to 'pona taecmuna 'chope noomutírare. 30Ma Pablo mavoo'opuini t‑siopa naye'e muechjicvoca ene huipo naesopa no t‑sopono ma Viya. 31Ene enjoo'i taye'e nomuire no cparaacono techono taye'e te 'to Asia. Eno muemnacsariono ma Pablo. Nacometoropipo vomacúsiopo naye'e nae 'no tiuumutono. 32Ene tiocorionrichjicha no tiuumutonri'i. Ma 'pona techjicpo ene tarechjicpo ma 'pona. Huipo techemchoccano ene namutyoreni vonaecha to tajpuca to timyonvocri'i te 'to noomutírare. 33No jurionono nopjugiecchopo ma Alejandro puejchu ema muechjigia ene enorichu nametocopo ema to timiocorechri'i no 'chañono. Ene ma Alejandro muemquictiorachopuini te 'to mavupe to namtinacho'o puejchu ema muechjuchvoca no jurionono. 34Etotsero te naéchopo to jurionirari'i ma Alejandro, tcutcocompo tpiooricompo: —¡Esurichu yvoo'o su veno Diana viti vcovsa te pjoca Efeso! —naquerichjicha no 'chañono. Apina hora najicho to napioorisraa'i. 35Mamuijaavopo ma majúpara ma cparaaco taye'e te 'to 'vósare muetrucpo macomtinacovco. Ene te tmotnampo muechjicvocpo: —Tatanoviono acovsa te pjoca Efeso, tquechosignejcha te pjoca 'muiripa'i 'pog'e te 'to viti te pjoca vjiañoco to speno su vsiñaraji Diana tjicho eto sog'e tios'o te anumo. 36Najina táñuchyore eto. Taco'e tiuri te 'to amtinanejcha vo'aquemnanasco. Tori to aponrerina. 37Pnoni iomgieneri'i vo'enina tactopravono ene vo'vore tácotemono se 'su vsiñaraji Diana —majichvocpo ma majúpara ma cparaaco—. 38Te enjoo'ina no mameturicgienena ma Demetrio ene énopo no tquemtoñono maye'e, naemyana nae 'no tviosricra'ono. Eno techoyore. 39Te 'to etjoo'ina aechjis'oyre, tiuri te 'to acuchocacho'o to sache to noomutira no 'chañono. 40Tjicho tcuuyacre te 'to vacyosere'i nae 'no cparaacono romanono te 'to tajpuca to timiocorechovri'i. Naejchapo te 'to vácocposvoo'i eno ene tajínapo to vcujicpuch'ovri'i —majichvocpo ma majúpara ma cparaaco. 41Te pochpo to techjicri'i mapjucvocpo.

will be added

X\