Apostoriono 18

1Taqueptsero te tios'opo ma Pablo te 'to 'vósare tquíjare Atenas tyompo te 'pona 'vósare tquíjare Corinto. 2Ene taye'e te 'to Corinto marótopo ma 'pona juriono tquíjare Aquila tcovsaa'ini te Ponto ene su mayeno tquíjare Priscila. Eno huich'o táyeriono te 'to Corinto to naetecpirari'i tios'ono te 'vósare Roma taye'epa'i to Italia. To najunjis'oo'i to Roma tjicho ma 'chopetupara'o taye'e tquíjare Claudio macovniipi namtu nochca no jurionono te 'to Roma. Ene ma Pablo tyompo machimrachpo ma Aquila ésupo Priscila. 3Ene ttupcopo te napeno tquemtónepo naye'e tjicho eno naepyacnove to peti te 'to tjítumo attaji. Eto navachris'o to nacomnugne. Etorichu muemtonerepi ma Pablo. 4Ene 'muíriji to sachono to tanarasíravo ma Pablo tyono te 'to noomutírare no jurionono techjiricvo naye'e nae'po nae 'no 'povsajecono puejchu tavoyocvoca to 'chojriicovo. 5Taquepo titecpompo ma Silas émapo Timoteo tios'ono te 'pog'e tquíjare Macedonia ene ma Pablo eto macopneriiji taquejvorichu to macometoriira to 'chojriicovo. Mametocovco no jurionono te 'to ma Jesús emari'i ma nacuchoori'i Cristo. 6Etotsero no jurionono namusopgieñonri'i nocpuemchopo ma Pablo tcotemompo maye'e ene ma Pablo muettojcopo to mamuii'o te namíro'u muemeruch'oo'i te 'to votásopjuira'ono. Majichvocpo: —Etipo acotopravyore ene eto emechoro'yore huipo necha nuti. Nmetoco'epotsero juiti nyonyórepo ncometoriiyore nae 'no 'povsajecono —majichvocpo ma Pablo. 7Ene tiuchcopo te 'to noomutírare no jurionono tyompo te mapeno ma Justo tachocyorichu to noomutírare tjicho ma Justo tpicúra'i mue 'ma Viya. 8Ma naeyara'o te 'to noomutírare no jurionono tquíjare Crispo. Ema ene namutu no tiovricono te 'to mapeno najacpo ma Viya ene nomuire no 'pomriono moverano tcovsano te Corinto nasamo to 'chojriicovo najacpopo ene tquicchosiompo. 9Etona yoti ma Viya muechjicpo ma Pablo cuti to tvoprére'i: —Vopcucooyocvo. Pacmetoriirichjicha vopcumtinara'o 10tjicho moverano no t‑sopnonyore te pjoca 'vósare. Nuti ncochanevi ene najina taemponnojcovim'i —majichpo ma Viya. 11Ene taquepo ma Pablo manospo te 'to Corinto timitricpo naye'e to 'chojriicovo mue 'ma Viya. Etona añu ene saesi coje majicho. 12To añu to emarich'o naquiyara'o ma Galión te 'to 'pog'e tquíjare Acaya ene no jurionono tcutcocompo vonoremcha ma Pablo. Eno nacootocpo nompo nameturicpo te 'to mamíro'u ma naeyara'o tquíjare Galión. 13Naquepo: —Jmaca 'chane muemyuucovco no 'chañono puejchu 'ponaénapo to naetsraresrena ma Viya ene eto voniipi votisopavi to ene vac'eyre —najichpo no jurionono ma cparaaco. 14Ene to techjuchvoyrepuini ma Pablo 'nuujipo ma naeyara'o majichvocpo no jurionono: —Eti jurionono asamanuch'o. Te 'to etjoo'inari'ini to 'chopenaeni muejiihuina jmaca 'chane nutinaripuini necha. 15To ameturis'oo'i jmaca etochujcha to muemitrisra 'ponarichu te 'to aye'erepi voniipi apongiene eti. Taco'e im'arine eti. Nuti movine nvioschaa'ini ema tajichari'ini —majichvocpo ma cparaaco. 16Ene macuchcovcopo taye'e. 17No 'pomriono tcovsanri'i taye'e griegono nacootocpo ma naeyara'o te 'to noomutírare no jurionono tquíjare Sóstenes. Namuujocpo naé'opo enerichu te 'to mamíro'u ma cparaaco Galión ene ematsero ma cparaaco vomuechcoorigiari'i. 18Ma Pablo manosjii'i te 'vósare tquíjare Corinto movera sachono. Taqueptsero tcometoopo tyompo te 'to 'vósare tquíjare Cencrea. Tyonompo nomuire su Priscila émapo Aquila macochanevco. Ene taye'e te 'to Cencrea ma Pablo tcochcospo taemeruch'oo'i to tituchvopo to muechjiriivoo'i mue 'ma Viya enetse eto naponrericpo to nayonrena te 'to 'pog'e tquíjare Siria. Tiovcu'ompo te 'to 'chopegiene pcure. 19Taquepo titecpompo te 'vósare tquíjare Efeso majunjisnee'i su Priscila émapo Aquila. Ma Pablo tyompo te 'to noomutírare no jurionono muechjis'ovrepo to 'chojriicovo 20ene eno nayosiocpuini te 'to mansimmoch'o naye'e etotsero ema vomueschopa. 21Taco'e ma Pablo tcometoopo naye'e majichvocpo: —Nvoo'o nitecpa 'nuujina te 'to Jerusalén puejchu ene nimuiya to piesta. Nchovyoretsero aye'e te mavoo'ognena ma Viya —majichvocpo. Ene majunjicojnopo to Efeso. Tiovcu'vórepo te 'to 'chopegiene pcure tyonvórepo 22ene titecpopo ma Pablo taye'e te 'to 'vósare tquíjare Cesarea. Tiucpuicpo taye'e titecpopo te Jerusalén muechjicnumpo no t‑sopono ma Viya taye'e ene tyonvórepo titecpopo te 'to 'pona 'vósare tquíjare Antioquía. 23Manospo taye'e movera sachono. Te tios'opo taye'e tyonvórepo ma Pablo te 'to 'vosariono taye'e 'pog'iono Galacia te'po Frigia. Machimrachpoo'i no t‑sopono ma Viya muetmechvocpoo'i. 24Ene eto to sachono titecpopo te 'vósare tquíjare Efeso ma 'chane tquíjare Apolos. Juriono ema tcovsaa'ini te 'to 'vósare Alejandría. Ema tiuri to macometoriira to 'chosgiene ajúreco mue 'ma Viya tjicho muechemcho mraca. 25Eto maquimitcosi to matesraa'i ma Viógienu Jesús étopo to muecchosi mue 'ma Juan ticchosricra'i ene etochujcha muemitco no 'chañono. Ene tiuusamrereco mavopno techemchocre majicho to muemitrisra. 26Ene ema te tcometoriipo te 'to noomutírare no jurionono tajina tipcoorigia. Etotsero te nasampo to muemitrisra su Priscila émapo Aquila nañajocpo nompo naemechemchopo to muechjiriivo ma Viya to mamuimotgienerich'o. 27Ene ma Apolos maponrericpo to mayonrayre te 'pog'e tquíjare Acaya. Ene no t‑sopono ma Viya tcovsano te 'to Efeso naetmechpo ene tcajriompo nae 'no t‑sopono ma Viya tcovsano te 'to Acaya puejchu najacpa ema Apolos te titecpapo. Te titecpopo te 'to Acaya ema muetmechvocpo mraca no t‑sopono ma Viya tajicho to muemna'vo ma Viya. 28Te 'to namíro'u no 'chañono ma Apolos muemeruchpo ema te 'to tejcojvonri'i no jurionono. Mueto'acvocpo eno tjicho te 'to 'chosgiene ajúreco muemechemchovcopo taye'e te 'to ma Jesús emari'i ma nacuchocgieneri'i Cristo.

will be added

X\