Apostoriono 17

1Te 'to napuiirisraa'i ene nayon'o te 'to 'vosariono tquíjare Anfípolis étopo Apolonia ene titecpompo te 'vósare tquíjare Tesalónica. Ene taye'e etjoo'i to noomutírare no jurionono. 2Mopo'e tyono ma Pablo te 'to noomutírare to sache tanarasíravo techjiricvo taye'e nae 'no jurionono to mayésare. 3Muechjis'onve to ajúreco mue 'ma Viya muemechemchovco to tacajugieneri'i te 'to macatajihuirayore ma Cristo ene tepenoyre. Te taegnénapo to muepenirayore ene techepúcapo. Majichvocpo ma Pablo: —Ema Jesús ma nechjis'ognee'i aye'e emaripo ma vcuchocgieneri'i Cristo. 4Ene tnerejicvompo nae 'no jurionono nasoppo napompo ma Pablo émapo Silas. Nomuire nasopo moverano nae 'no griegono tpicura'ono mue 'ma Viya énopo no tpicuchcoriompo 'senono. 5No jurionono namusopgieñonri'i nacotchoppo natancovcopo no huinarajgieñono muemtoneriono nommocpo naemyusemcoyre no tcovsano te 'to 'vósare. Ene tyonompo te 'to mapeno ma Jasón novriicoo'i no apostoriono. Navoo'opo nacuchcoyre ene naejrocvócapo no 'chañono puejchu eno naem'arine to najichyore. 6Etotsero najinaripo naechmapo ma Pablo émapo Silas. Ene émapo ma Jasón najunruchpo nompo macochanevco no 'pomriono najanemuriono. Naemyompo nae 'no cparaacono. No jurionono tpioocompo naquepo nae 'no cparaacono: —Ma Pablo émapo Silas tyuujemrora'ono nae 'no 'chañono te 'to 'vosariono. Ene juiti titecpompo vye'e ene 7jmaca Jasón ema tjiacpovcoo'i te 'to mapeno. Taa'pona eno vonasopa to mavoniipi ma viyara'o tcovsa te 'to 'vósare tquíjare Roma tjicho eno naquee'i te 'to emjaa'i ma 'pona naeyara'ori'i tquíjare Jesús —naquepo. 8To nasampo eno t‑semompo namutu no cparaacono ene énopo no 'chañono tiocoriompo. 9Ene no cparaacono nayosiocpo ma Jasón to manoquigia to prata tiomuincapo te 'to tyanampo nacoscu'a to 'vósare no apostoriono ene tchappo to maye'e prata ene tapuemmaapo naquitcovcopo ma Jasón énopo no macochanegñono. 10Taquepo te tmopcupo no t‑sopono ma Viya nopjucvocpo ma Pablo émapo Silas tios'ompo taye'e te 'to Tesalónica tyonompo te 'vósare tquíjare Berea. Te titecpompo taye'e ene tyononvórepo te 'to noomutírare no jurionono. 11No jurionono tcovsano te Berea techemra'ompono nae 'no tcovsano te 'to Tesalónica tjicho navopno to 'chojriicovo. Tamutu sachono najironove to ajúreco mue 'ma Viya tajicho to navorira naechoyore to je'chupca vo'ipuca to naechjis'ognee'i no apostoriono. 12Tos'iyri'i moverano no jurionono nasopo to 'chojriicovo. Nomuire moverano no griegono tpicuchcoriompo nasopo, 'jirono ene énopo 'senono. 13Enotsero no jurionono tcovsano te 'to Tesalónica nasamuiicopo te 'to macometoriiraa'i to 'chojriicovo ma Pablo tomuire te 'to Berea ene tyonompo naemyuucovcopo nomuire no 'chañono tcovsano taye'e te 'to Berea. 14Ene 'nuujipo no t‑sopono ma Viya nacovniipipo to nanojna ma Pablo te 'to tachusi to 'chopegiene cogiure. Ma Silas émapo Timoteo nanosnumcho'o te 'to Berea. 15Ene tyonompo nanojnopo ma Pablo te 'to 'vósare tquíjare Atenas. Te tchovonyórepo no tnojnonri'i ma Pablo macometoropipo ma Silas émapo Timoteo te 'to nacopayaca ema 'nuujina. 16Ma Pablo macuchocvocripo eno te 'to Atenas ene tcojrasamúrevo mraca tajicho to muemuira no 'chopemuriono nasiñarajono te 'to 'vósare. 17Tos'iyo ema techjiricvopo nae 'no jurionono te 'to noomutírare nae'po nae 'no vojurionvoquina tpicura'ono mue 'ma Viya ene nomuire nae 'no tiovricono te 'to prasa no marotogieñompoo'i. 18Maroto nomuire no tponono to naemitropi no tquijariono epicuriono énopo no tponono to naemitropi no estoycono. Eno techjiricvono mue 'ma Pablo. Muechjis'o ma Jesús étopo to muechepusra nae 'no naepenogñono ene enjoo'i naye'e no teprurujicono tajicho to muechjiriivo: —¿Tajpuca to muechjis'oo'i jmaca muechemrecco techjicra'i? —naquechjicha. No 'pomriono naquepo: —Nimijroco eno muechjis'oo'i no masiñarajono ymuimotgieñono. 19Taquepo nompo ma Pablo te 'to noomutírare no techono to 'vósare. Eto noomutírare tquíjare Areópago ene nayosericpo taye'e: —¿Taja taechjis'o to 'rajru 'mitreco pechjis'ognee'i? Jmetacavi 20tjicho tapuemmavo vsamo jmani pechjis'ogñonri'i ene yvoo'o to pemechemchavi to tacoyemgiene —najichpo ma Pablo. 21Tjicho no tcovsano te 'to Atenas énopo no 'povsajecono tiovricono taye'e etorinejicha nacoponreeji to 'pona 'chojriicovo nacopgiñori'i. 22Ene taquepo ma Pablo ttup'ecpo te 'to namuri no tiuumutonri'i te 'to Areópago. Majichvocpo: —Tatanoviono acovsa te pjoca Atenas, tquechoroji to apicuchgienejicha no asiñarajono. 23Tjicho te 'to mpuiiris'opri'i nim'o to novrare no asiñarajono ene nim'o to étona tcaju, oni taco'e: “Ma Viya ymuimotgiene ema tquicmuna pjoca”, taquee'i —majichvocpo ma Pablo—. Ene eti etsrarecri'i ma Viya amuimotgieneri'i ene emapoocochu nechjis'oo'i nuti aye'e. 24Ema tepyaco to 'pog'e ene tamutu to tacoy'egñono. Ema tógienu to anumo étopo 'pog'e. Movine macpenori'ini to peti naepyaru no 'chañono 25ene vo'vore macmunu te 'to naechpojrigia no 'chañono tjicho ema tquitoricovri'i ymutu. Tijrocovi to viopomrechra ene étopo to vcomnugñono te 'to vitorisra. 26Namutu no 'chañono 'puechjiriivono te pjoca 'pog'e ene viut‑si'o mue 'ma mativgiene 'chane muepyaru ma Viya ene ma Viya muemotiorachopri'i to novsayre no 'chañono te 'to 'muiripa'i 'pog'e. Muectiorachopo tomuire to naetorisra. 27Ene ma Viya mavoo'o to emuena natanca tiomuincapo te naemotpo tjicho vo'neni t'ehuirechavi. 28Tjicho ema tquitoricovi vit‑si'vo ypuico ene 'chanevocovi majicho ema. Etorichu muechjis'o ma tiajricra'i aye'e. Oni maco'e: “Vitirichu machichavocovi ma Viya.” 29Ene te 'to machicheravocovri'i viti, tquechoroji te 'to ma Viya vomacti to nasiñarajono no 'chañono, to oro prata maripuca. Tjicho eto naepyaronchujcha no 'chañono te 'to naponreru. 30Te 'conevoco tquisopsionrich'o mue 'ma Viya nacsiña to naepyarono tajicho to namuechemra'vorich'o etotsero juiti ma Viya macovniipipo nae namutu no 'chañono te pjoca 'pog'e te 'to nácot‑samre naenajígiapo to napecaturano. 31Tjicho ma Viya to sache muectiora mavioschoyre namutu no 'chañono tajichyo to napecaturano. Ene matuparacpo ma Jesús te 'to ema tviosricyore tjicho ema te tviosrígiapo votacneriooyore. Tquechoroji te 'to ma Viya matuparacri'i ma Jesús tajicho to macochepusraa'i nae 'no naepenogñono —majichvocpo ma Pablo. 32Te muechjis'opo to muechepusra nae 'no naepenogñono, no 'pomriono naeprurujicpo ene no 'pomriono najichpo: —Tiuri to pechjis'avre jmañono 'chochu 'pona sache —najichpo. 33Ene majunjicvocpo ma Pablo. 34Enjoo'i no t‑sopono napuegne'po ma Pablo. Ma étona tquíjare Dionisio ma techo te 'to noomutiyri'i Areópago ene ésupo su 'seno tquíjare Dámaris. Ene enjoo'i no 'pomriono t‑sopono.

will be added

X\