Apostoriono 16

1Taquepo ma Pablo émapo Silas tyononvórepo te 'to 'vósare tquíjare Derbe. Te tios'onvórepo taye'e titecpompo te 'to 'vósare tquíjare Listra ene taye'e emjaa'i ma t‑sopri'i ma Viya tquíjare Timoteo. Esu su mueno juriono. Somuire ssopo ma Viya ene ma mueya vojurionina ema griego. 2No t‑sopono ma Viya tcovsano te 'to Listra te'po Iconio naem'o to muetorisra ma Timoteo tiuri. 3Ma Pablo mavoo'opo mamyore ma Timoteo macochanegneyre. Taco'e manocpo ema to naemotiorasare tquíjare circuncisión puejchu vonacúsemo no jurionono. Eno naechori'i te 'to votacye'e to naemotiorasare tjicho vojurionina ma mueya. 4Taquepo tyononvórepo. Te 'to 'vosariono naquij'epri'i nametocovcopri'i no t‑sopono ma Viya to nametocosi nae 'no apostoriono nae'po nae 'no techono te 'to Jerusalén. 5Ene tamutu to sachono tejpacomporipo no t‑sopono ma Viya 'tumiomporipo te 'to nasopra. 6Ma Pablo ene énopo no macochanegñono tyononvórepo. Nampuecpo to 'pog'iono tquijariono Frigia étopo Galacia taye'erépa'i to Asia ene ma Espíritu Santo vomuesopa to tacmetorirono to 'chojriicovo taye'e. 7Te titecpompo te 'to 'pog'e tquíjare Misia, naponrericpuini to nayonrena tacmetorirono te 'pog'e tquíjare Bitinia ene vo'vore muesopa ma Espíritu Santo maye'e ma Viógienu. 8Taquepo nampuecpo to Misia titecpompo te 'vósare tquíjare Troas. 9To étona yoti ma Pablo cútipo to mavopucho ma 'chane majicho ma Viya. Ma mavopureri'i tcovsa te 'to 'pog'e tquíjare Macedonia ttup'erecoo'iji majichpuiji: “Piutegia te pjoca Macedonia pimitcavi”, majichri'iji. 10Taco'e vetpiricvopo[1] 'nuuji to vyonrayre te 'to Macedonia majicho ma 'chane muem'ognee'i ma Pablo tjicho véchopo te 'to ma Viya tvonicovri'i vyana vacmetoriru to tiuuna 'chojriicovo naye'e. 11Ene viovcu'po te 'to 'chopegiene pcure vianaecpo te 'to 'pog'egra tquíjare Samotracia. Te 'posachepo vianaecvórepo te pochra te 'vósare tquíjare Neápolis. 12Te vios'opo taye'e vitecpopo te 'pona 'vósare tquíjare Filipos. Vyerepimmo taye'e. Eto Filipos 'chopepono te 'to 'pomriono 'vosariono tachocyoonano to 'pog'e tquíjare Macedonia. No tcovsano taye'e te 'to Filipos naquiyara'ovoco no romanono. 13Etona sache to tanarasíravo vyonri'i te taegne to 'vósare te 'to tachusi to cjocre tjicho tyujroconnove taye'e no jurionono. Vejacpo taye'e vechjiricvopo naye'e nae 'no 'senono tiuumutono vechjis'opo to 'chojriicovo. 14Su étona tquíjare Lidia, tcovsaa'ini te 'vósare tquíjare Tiatira tijroricra'i to tiuuna attajono mrárumo, esu tpicúra'i mue 'ma Viya. Ene ema mavejpusamure'opo puejchu ssopa to 'chojriicovo mue 'ma Pablo. 15Taquepo su Lidia énopo no schichanoviono te 'to speno tquicchosiompo. Ene sjichoopo: —Te 'to asopa to je'chu mpuegne'ripo ñi Viya, iutegia atupca te 'to mpeno —squepo. Ene muípure esu taco'e vyompo vtupcopo sye'e. 16To sache to vyomporipo te 'to nayujrosrare vrótopo su 'móperu masioporu ma huinarajgiene. Tjiarugi esu majicho ene syecho 'chopemuri no sogienono tajicho to sjarugvoo'i. 17Ene te vrótopo esu tpuegne'oopo tpiooricpoo'i: —Eno pnoni ñivonrano ñi Viya te anumo. Tcometorirono aye'e to iuchquirena te 'to ejiivono —squepri'i. 18Ene sechaarijcorichjicha to movera sachono. Mamuijaavo mapúñupo ma Pablo ene ema tevcuupuecvopo muechjicpo ma huinarajgiene sye'e: —Nvonicvi te 'to muéjare ma Jesucristo pjiunjigia psuca —majichpo ma Pablo. Ene 'nuujipo tiuchcopo sye'e ma huinarajgiene. 19Te naéchopo no sogienono te 'to movínepo tájarugri'ini ene huipo nájacpoyre to prata saggioyre, taco'e no sogienono nacootocvocpo ma Pablo émapo Silas naemyompo te 'to prasa nae 'no cparaacono. 20Nanocmiruchvocpo ene najichvocpo: —Pnoni jurionono eno timyuucono no 'chañono te pjoca viovsa. 21Ene 'ponarichu to naye'erepi to naemitrisra nae 'no 'chañono. Vovájacpuim'i viti romanono —najichvocpo no sogienono. 22Namutu no 'chañono tcutcocompo vonoremcha no apostoriono. No cparaacono nacovniipipo to navejamuirioca ene naepchicvócapo. 23Enetse eto naepchicvocpo mraca ene naeetacvocpo. Natuparacpo ma tjiañocra'i to naqueetérare puejchu ema majañocgienenajicha ma Pablo émapo Silas. 24Te majachpopo to mavóno'i ma tjiañocra'i, ema macosiojvocpo te 'poj'e ttupric'o naqueetérare ene manocvocpo te 'to naqueetapgírare. 25Te ttupric'opo to yoti ma Pablo émapo Silas tyujrocongierecoo'i najiruchri'i ma Viya. No 'pomriono naqueetagne nasamroocoo'i. 26Enetse eto taemna'osravrichu tyamricpo mraca to 'pog'e ene étopo to peti novriicoo'i eno. Tejocompo to tapajono taye'e ene tpacarecompo to carenano naemitjii'ini no tqueetano. 27Ene 'nuujipo tejamico ma tjiañocra'i to naqueetérare. Muem'opo to tapajono tejoconripo tamutu ene ema mave'po to matumra mavoo'opuini tcopacovyore tjicho muejchopo to tyutajconripo no tqueetano. 28Ene ma Pablo mapioocopo: —Vo'ene pcuggiovo. Vitjioo'i ymutu —majichpo. 29Ene ma tjiañocra'i to naqueetérare mayossericpo to mecha ene tjiunopopo t‑sioppo te 'to novricri'i ma Pablo émapo Silas muepyusmiruchvocpo tyooyoyojicpoo'i ema. 30Ene ema macuchcovcopo ma Pablo émapo Silas. Mayosericvocpo: —¿Oypuca to nacyemo puejchu nuchcu'a te 'to mpecaturano? —majichvocpo. 31Ene eno najicpopo: —Te 'to psopa ma Viógienu Jesús ene piuchcú'apo piti ene énopo no tiovricono te 'to ppeno —najichpo. 32Ene naechjis'opo maye'e to 'chojriicovo maye'e ma Viógienu nae'po namutu no tiovricono te 'to mapeno. 33Ene etorichu to yoti masipcopo to najorano tajicho to naepchisraa'i énetse eto tquicchospo ema ene énopo namutu no tiovricono te 'to mapeno. 34Taquepo mammocpo te 'to mapeno muencovcopo. Ma tjiañocra'i to naqueetérare énopo no tiovricono te 'to mapeno tiuusamrionjicha tajicho to najacpírapo ma Viya. 35To tyotcopo no cparaacono navonicvocpo no navonrano mue 'ma tjiañocra'i to naqueetérare. Nametopona to maquitcovca ma Pablo émapo Silas. 36Ene ema mametocopo ma Pablo: —Ncovno'i nae 'no cparaacono te 'to nquitco'eyore. Taco'e juiti tiúripo to ayana aetotijvoo'i —majichvocpo. 37Ma Pablo majichvocpo no navonrano no cparaacono: —Vo'i tjicho viti vimiuchre romanovocovi ene votori to najichovri'i no cparaacono. Tcootocovionri'i testacoviompo te 'to namíro'u no 'chañono vqueetapo ene huich'o vacyosere'i tajpuca to vtopravri'i. Ene juiti navoo'opo tquitgiavi naquija tquim'ovocoviono. Vo'ene tac'e. Notegía eno nacuchcavi te pjoca naqueetérare —majichvocpo ma Pablo. 38Je'chura'ii'i tchovompo no navonrano nae 'no cparaacono nametocovcopo to muechjiriivoo'i ma Pablo ene no cparaacono tpicompo to naéchopo te 'to enorichu romanori'i ma Pablo émapo Silas. 39Taco'e tyonompo no cparaacono nayosiocvocpo ma Pablo émapo Silas te 'to vonaquechno to najichri'i ene nacuchcovcopo te 'to naqueetérare. Nayosiocvocpo najunjigia to 'vósare. 40Te tiuchcompo ma Pablo émapo Silas te 'to naqueetérare natupiipo te speno su Lidia. Naem'ovrepo no t‑sopono ma Viya naetmechvocnumpo ene tyonompo.

will be added

X\