Apostoriono 15

1Enjoo'i no tios'ono te Judea titecpompo te 'to Antioquía ene eno timitricompo nae 'no t‑soponri'i ma Viya. Naquepo eno te 'to vo'iji nacúnoco to naemotiorasare te nog'e tquíjare circuncisión vo'iji tcuchcu'ono te 'to napecaturano. —Tjicho eto yvóno'i mue 'ma Moisés —najichvocpo. 2Ma Pablo émapo Bernabé nocpuemchopo to naemitropi. Eno tjicpoccompo naye'e. Ene no t‑sopono ma Viya naponrericpo to navonisrena ma Pablo émapo Bernabé énopo no 'pomriono t‑sopono ma Viya nayana te 'to Jerusalén puejchu nayosericvoca no apostoriono énopo no techono te 'to 'resia te Jerusalén te 'to je'chinapuca tacmunu to nanoca to circuncisión. 3Taco'e no t‑sopono ma Viya taye'e te 'to Antioquía navonicvocpo eno nayana te Jerusalén. Ene nayon'o te 'to 'pog'e tquíjare Fenicia ene te'po Samaria. Te 'vosariono nametocovcopri'i no t‑sopono ma Viya te 'to najacporipo to 'chojriicovo no vojurionvoquina ene eno tiuusamrionjicha tajicho to najacpirari'i. 4Te titecpompo te Jerusalén ma Pablo énopo no macochanegñono, navopnovcopo namutu no t‑sopono ma Viya ene énopo no techono te 'to 'resia. Ene ma Pablo émapo Bernabé nametocovcopo to naemtoneri'i mue 'ma Viya. 5Etotsero no fariseono t‑soponri'i to 'chojriicovo ttup'ecompo ene naquepo: —Tacomnu te 'to nanoca to circuncisión no vojurionvoquina t‑sopono ma Viya ene naetucha to voniipi mue 'ma Moisés —najichvocpo. 6Taco'e no apostoriono énopo no techono nae 'no t‑sopono ma Viya tiuumutompo naechoyore eto. 7Ene to tayerepivri'i to naechjirisravri'i techpucpo ma Pedro. Maquepo: —Mporapenviono eti echo te 'to coperipo ma Viya tneriocnuu'i te amuri puejchu nacmetoriru to tiuuna 'chojriicovo nae 'no vojurionvoquina tjicho mavoo'o nomuirena eno nasama ene najacpa —majichvocpo ma Pedro—. 8Ene ema ma Viya tim'o to masamre ma 'chane. Ema timecovri'i te 'to nomuire tjiacpocriono maye'e no vojurionvoquina tjicho nomuire muejrocvocpo ma Espíritu Santo tacuti te tiutecpo vye'e. 9Tjicho ma Viya vo'cujina to muemnasra no 'chañono, no vojurionvoquina ene vítipo. Nomuire to nasopra ema Viya tiuunavco to nasamre majicho. 10¿Tajtse tacoyemo to aquicchopuiivoo'i tajicho to manocgiene ma Viya nae 'no vojurionvoquina nasopgieñono to 'chojriicovo? —majichvocpo ma Pedro—. Tjicho avoo'orichjicha imiomgiénecha naetucha to taquejragne 'chosgiene mavoniipi ma Viya tjicho enoripuini no viochconini ene vítipo vovaato'o vitucha. 11Vo'ene vcuggio tjicho viti taquejvorichu vsopo ma Viógienu Jesús te 'to ema tcuchcu'oopo tajicho to muemna'vo. Nomuire no vojurionvoquina tiuchcu'onyore tajicho to muemna'vo ema —majichvocpo ma Pedro. 12Ene no tiuumutonri'i tmotnampo tjicho techjicompo ma Pablo émapo Bernabé nomuire, nasamroocoripo: —Tjicho ma Viya tijrocovri'i to muetjiicoovo puejchu vnoca to tiaramicre nae 'no vojurionvoquina —najichvocpo. 13Te titechjiriivompo, émapo ma Jacobo techjicpo: —Asamanuch'o mporapenviono —maquepo—. 14Jmaca Simón Pedro tmetocovri'i no novgieñono vojurionvoquina muemeronri'i to márivo ma Viya ene tnaecchoopo majacpovco machichavocyórepo. 15Mamuire ma muechjirini Viya muechjis'o te 'to najacpirayore nomuire no vojurionvoquina. Oni taco'e to ajúreco: 16Te taegnénapo nuti nchovyore nisopyorevore nacsíñanu no machichegñonina ma David. Tacutyore to nacosiñéranu no majañonono novgieñono. Nacutiyore to peti te tquetpii'ivrepo. 17Namutu no 'povsajecono ttancononyore, namutu no nneriocgieñono puejchu nomuirena nchichavoquina. 18Maquee'i ema Viya te 'conevoco tmetocovocovri'i jmani —majichvocpo ma Jacobo—. 19Pjoca ajúreco eno taechjis'o no 'povsajecono. Taco'e te 'to mponreru tiuri vovcucmesajiico no vojurionvoquina najacpogñompo ma Viya. Vovcuvnicvoco to naetucha to voniipi mue 'ma Moisés. 20Tiurichujcha te 'to vácajrevco te 'to vonacúnico to naecmunasare no nasiñarajono no 'chañono tjicho teprucre eto. Vonacúnico to sórare nacoñapincogne, vo'vore nacúnico to iti ene tomuire ymetocovca to vonacúve'o su 'seno vonaeturena ene émapo ma 'puima 'chane. 21Nácagieji tamutu jmañono puejchu tajina nacucyemo no vjiañonono jurionono. Tjicho tamutu sachono to tanarasíravo te 'to 'vosariono no vjiañonono najironove to voniipi mue 'ma Moisés. Tocnejvoo'i te 'conevoquini ene najicho —majichvocpo ma Jacobo. 22Taquepo no apostoriono énopo no 'pomriono t‑sopono ma Viya ene énopo no techono naye'e techococompo. Naponrericpo to navonisrena no apinano napuegne'a ma Pablo émapo Bernabé te tchapompo te 'to Antioquía. Naneriocpo ma Judas tquijarevre Barsabás ene émapo Silas, eno tpicuchcoriono nae 'no t‑sopono ma Viya. 23Ene tcájupo to naechjiriivoo'i ene nompo eto no tchovonri'i te 'to Antioquía. Oni taco'e to ajúreco: “Viti apostoriono énopo techono, no 'pomriono t‑sopono ma Viya, ymutu vemechjiric'e eti 'povsajecono acovsa te Antioquía te 'to 'pog'e tquíjare Siria te'po Cilicia. 24Juiti véchopo, yporapenviono, eno no tios'onri'i te pjoca tyononri'i aye'e timitricono ene vovitina yvonigia. Eno tcomnesco'ionri'i ene timjiaasamrech'iompo tjicho tmetoco'ionri'i itucha to voniipi mue 'ma Moisés ene anócapo to circuncisión. 25Tos'o juiti viti vechococpo ene yponrericpo to vneriosrena no apinano ma Judas émapo Silas nayana aye'e naemechemcha'e to ajichyore. Napuegne'yore pnoni vemnarono yporapenviono Bernabé émapo Pablo te 'to tchapompo aye'e. 26Eno tajina timpigia te 'to nacópaca majicha ma Viógienu Jesucristo. 27Taco'e ema Judas émapo Silas eno tyononyore puejchu naemechemcha'e najacaveneyore. 28Te 'to vechococpo viti énepo mue 'ma Espíritu Santo yponrericpo te 'to vovquimiomgienecho'e to taquejragne voniipi mue 'ma Moisés. Taquejvorichu jmani tcomnucre te 'to ituchyore: 29Vo'ánicyore to naecmunasare no nasiñarajono no 'chañono, étopo to sórare nacoñapincogne ene vo'vore acúnico to iti. Tomuire vo'acúve'o su 'seno vo'iturena ene émapo ma 'puima 'chane. Taquejvorichu jmani tcomnucre te 'to itucha. Yporapenviono, aetotijvoo'i”, taquee'i to najre no tiuumutonri'i te 'to Jerusalén. 30Taquepo nopjucvocpo nacochanevco ma Pablo émapo Bernabé tchovompo te 'to Antioquía. Te titecpompo nacuumutcovcopo no t‑sopono ma Viya naejrocvocpo to nomgienepoo'i najre puejchu najira. 31Te 'to najíropo tiuusamriongienejicha taetmechvocpo to naechjiriivoo'i. 32Nomuire ma Judas émapo Silas muechjironri'i ma Viya ene naene'ovcopo mraca no t‑sopono ma Viya. Naetmechvocpo te 'to naechjiriivo. 33- 34Ene tyerepiono naye'e te 'to Antioquía. Ene ma Silas maponrericpo to manosirena naye'e ene manospo. Taegnepo no tcovsano taye'e nopjucvocpo. —Aetotijvoo'i —najichpo. Ene tyonompo tchovono te 'to Jerusalén nae 'no tvoniconri'i. 35Nanospo nomuire ma Pablo émapo Bernabé te 'to Antioquía. Tcometorirono to 'chojriicovo timitriconvore ene enjoo'i no 'pomriono timcatarecono naye'e. 36To nayerevopo naye'e ma Pablo muechjicpo ma Bernabé: —Vyanavore vchimrachvoca no yporapenviono te 'to 'vosariono vcometoriine to 'chojriicovo. Titotijvonrichpuca to napuegnera ma Viya vo'ipuca —majichpo ma Pablo ma Bernabé. 37Ma Bernabé mavoo'opuini te 'to noma nacchane ma Juan Marcos. 38Etotsero ma Pablo to maponreru votori te 'to mayana ema ma Juan Marcos tjicho te tativgiene nayonnee'i tcometorirono majunjicvocri'i te 'to Panfilia ene huipo muemcatacovcaa'i to naemtone mue 'ma Viya. 39Ene votechemchoccano ma Pablo émapo Bernabé tos'o tjiunjiccompo. Etotsero ma Bernabé mampo ma Juan Marcos te 'to macometorii'oyre tiovcu'ompo te 'to 'chopegiene pcure tianaecompo te 'pog'e tquíjare Chipre. 40Ma Pablo maneriocpo ma Silas macochanegneyre. Ene eno no t‑sopono ma Viya te 'to Antioquía nayosiocpo ma Viya naetotijvo eno tajicho to muemna'vo. 41Taquepo tyonompo tichicompoo'i te 'to 'vosariono taye'e to 'pog'iono tquíjare Siria étopo Cilicia. Naetmechpoo'i no t‑sopono ma Viya.

will be added

X\