Apostoriono 14

1Ma Pablo émapo Bernabé titecpompo te 'to Iconio ene tyononvore taye'e te 'to noomutírare no jurionono. Naechjis'ovrepo to 'chojriicovo ene tiuri najicho to naemitrisra. Moverano no t‑sopono no jurionono ene énopo no 'povsajecono. 2Ene enjotsero taye'e no jurionono vot‑sopano. Naemyuucovcopo nomuire no 'povsajecono vojurionvoquina naemcotichoricvocpo no tpuegne'ono ma Viya. 3Ene nanospo te 'to Iconio ma Pablo émapo Bernabé tyeriono naye'e timitriconrichjicha to 'chojriicovo. Tajina timpigia tjicho nacosiña ma Viya ene ma Viya muejrocvocpo no apostoriono to naetjiicoovo te 'to nanosrena to tiaramicre puejchu tásopcore to 'chojriicovo tjicho eno naechjis'o to muemna'vo ma Viya. 4Ene no 'chañono tcovsano te 'to 'vósare votacticcono. Tjicho no 'pomriono noricovco no jurionono ene no 'pomriono nae'po nae 'no apostoriono. 5No jurionono énopo no 'povsajecono techococompo nae 'no naeyara'ono naponrericpo to naemponnojsirena no apostoriono ene étopo to nacopasirena te 'to marija'ono. 6- 7Ene techocvompo ma Pablo émapo Bernabé to najichyoori'i. Tos'o tyonompo te 'to 'pog'e tquíjare Licaonia. Tcometoriromporipo to tiuuna 'chojriicovo te 'to 'vósare tquíjare Listra te'po Derbe te'po 'pomriono 'vosariono. 8Emjaa'i ma 'chane te 'to Listra tejaraconve. Ema 'chane iñu muemiuchre votori tpuigia 9ene ema masamroocoo'i to muechjiriivo ma Pablo. Ma Pablo muesñecpo maquictiórapo te 'to masopraa'i ma Viya ene ema tconaracyore. 10Ene tjiaranupo ma Pablo majichpo: —Ptup'egia patpina. Ene 'nuujipo ttup'ecpo ma iñuri'ini ene tpuiiricpo. 11Te naem'opo no 'chañono to manarasirari'i majicho ma Pablo, tpiooricompo: —Eno pnoni vsiñarajono tiucpuiconri'i vye'e tcog'ono —naquepo. Techjicono te 'to naechjiriivo. 12Taco'e naejarechpo te naéjare no nasiñarajono. Ma Bernabé naejarechpo Júpiter ene ma Pablo naejarechpo Mercurio tjicho ema tcometoriiri'i. 13Te 'to tasioprárevo te 'to 'vósare etjoo'i to peti muecmuna ma nasiñaraji tquíjare Júpiter ene emjaa'i ma tcotpára'o taye'e. Ema mamporipo to prore étopo to torono ene eno 'chañono navoo'opuini nacopacoyree'ini to torono naecmunayoori'ini no apostoriono tjicho ene najichnoveri'i nae 'no nasiñarajono. 14Te naéchopo no apostoriono 'nuujipo navetsayuco to namuii'ono to naye'erepi eno. To ene najicho eto naemeruch'o te 'to ma Viya vomárigia. Tyonompo 'nuuji te 'to namuri no 'chañono ene napioocopo: 15—Tatanoviono ¿taja tacoyemo to ene ajichyoori'i? Viti étipo vcutcoco 'chanevocovgienechujcha —naquepo no apostoriono—. Eto timiutecovri'i te 'to ymetoco'eyore to inajigia no asiñarajono tjicho eto jmañono tajina tajichgienena. Ene apónapo ma muepenocco Viya te anumo tjicho ema tamutu muepyaco: to anumo, 'pog'e, 'chopegieñono cogiure ene étopo to tacoy'egñono. 16Te 'conevoco ma Viya muesojvocrich'o no 'chañono to nanoca to navoo'ognena napona. 17Etotsero to márivo ma Viya naye'e ema muemecvoco no 'chañono to emjaa'i te anumo. Tjicho ema macojchucnove to tgivo puejchu toona to scurecono ene emarichu tijrocovi to vnicgiene ene étopo to viuusamrevo —najichvocpo no apostoriono. 18Ene najichri'i puejchu no 'chañono vonacúnoco to naecmunayoori'ini torono. Toptse tajichvo vonáquinajiru navoo'opuini nanoca. 19Taqueptsero tiutecompo no jurionono tios'ono te 'to 'vosariono Antioquía te'po Iconio. Naemyuucovcopo no 'chañono taye'e puejchu natupsigia ma Pablo te 'to marija'ono ene muépena. Te pochpo ene najichri'i naejchopo to tepenoo'i nacosiuurupo naevtsujnopo te 'to taegne to 'vósare. 20Te 'to noomutocpo ma Pablo no t‑sopono ma Viya, ema techpucpo tchoovórepo te 'to 'vósare. Te 'pónapo sache ma Pablo émapo Bernabé najunjicpo to Listra tyononvórepo te 'to 'vósare tquíjare Derbe. 21Ene taye'e tcometorironvórepo to tiuuna 'chojriicovo ene moverano no tjiacpono taye'e. Te tios'ompo taye'e te 'to Derbe tchovompo te 'to nayonne te Listra te Iconio titecpompo te 'chi'chu 'vósare Antioquía. 22Te 'to nayon'opri'i naetmechvocpoo'i no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono. Naene'ovcopri'i te 'to 'tumevoquina to naponrena ma Viya. Najichvocpoo'i: —Tacomnu te 'to vjicpuicyore to viatajivonyore énetse eto ypuemmahuina vsiopa te 'to mavsa mavonirisra ma Viya. 23Ene tomuire natuparacporipo no techonyore nae 'no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono. To natuparasrapri'i tijmuchvono tyujrocono ene nayosiuchvocporipo majañocvoca ma Viya te 'to nasopraa'i ema. 24Taquepo tyononvórepo nampuecvórepo to 'pog'e tquíjare Pisidia ene titecpompo te 'to 'pog'e tquíjare Panfilia. 25Natupiipo te 'to 'vósare tquíjare Perge tcometorironvórepo to 'chojriicovo taye'e. Taquepo tyononvórepo titecpompo te 'vósare tquíjare Atalia. 26Ene taye'e no apostoriono tiovcu'ompo te 'to 'chopegiene pcure tianaecompo te 'to nos'ine Antioquía tjicho naetuchpo to navóno'i mue 'ma Viya. Te tios'onyórepo naye'e, no t‑sopono ma Viya nayosiuchvocpo te 'to muemna'vo puejchu majañocvoca to naemtone maye'e. 27Te titecpompo ma Pablo émapo Bernabé te Antioquía, nacoomutcovrepo no t‑sopono ma Viya. Naetometocovcopo to majichri'i ma Viya te 'to napuiirisraa'i ene muesoppo to nasoprayre nomuire no vojurionvoquina. 28Ene nanospo taye'e tyerenumono nae 'no t‑sopono ma Viya.

will be added

X\