Apostoriono 12

1Ma Herodes Agripa manaecchopo muemponnojcovcopo enjoo'i nae 'no t‑sopono ma Viya. 2Ma Herodes macovniipipo nacópaca ma Jacobo nayuchtipgienchopo. Ema ma Jacobo ma Juan naticoco. 3Maquictiora ma Herodes Agripa te 'to nórico no jurionono to nacopasirari'i taco'e macovniipipo te 'to mamuirena ma Pedro nacootoca. To nacootosraa'i muetpico eto to'mu'i to nanisra to panono myé'ere levadura. 4Ene nanojnopo ma Pedro te 'to naqueetérare. No tjiañoconri'i dieciseis no sontarono tquevachomriompoo'i cuatrunano no tjiañocono. Ma Herodes maponrericpuini to mavioschirena te namíro'u no 'chañono te taegnénapo to naye'e piesta. 5Ma Pedro te tqueetaripo tcojane'o mraca. No t‑sopono ma Viya nayosiuchrichjicha mue 'ma Viya. 6To sache muectiorari'ini ma Herodes to macovejnocsirayore ma Pedro, ema to yoti timocorich'ini. Ene tquimitji te 'to apipi carena ene najañocvore no apinano sontarono te 'to 'vi'cu, no 'pomriono te 'to tapajo. 7Ene tiutecovnepo muemna'osravrichu ma maye'e angieri ma Viya timericvopo mue 'ma Pedro ene tjiaracurine te 'to 'vi'cu. Ema muemmocpo ma Pedro macojamicpo majichpo: —Pechpuca 'nuujina. Ene techpucpo. To carenano tiov'onri'ini te 'to mavo'u tpacarecompo. 8Ene ma angieri majichpo: —Páquit'e ene pnócapo to pepcopevo. Ene ema tquit'epo ene manocpo to muepcopevono. —Pnócapo to pepcóchepo ene ppuegne'anupo —majichpo ma angieri. 9Ene mapuegne'po ma Pedro. Muejchopo to mavoprere'ignee'i. Huich'o máquictiora to matesraa'i ma angieri maye'e. 10Te 'to mapuegne'poripo ma angieri naetavicpo to apina novrare no sontarono tjiañocono to naqueetérare. Ene titecpompo te 'to gieropajo ene eto tejocpo etojivo ene ma angieri émapo Pedro tiuchcompo tyonomporipo te 'to caya. Te onogiy'epo ma angieri tyompo majunjicpo ma Pedro. 11Enetse eto muechemchopo ma Pedro maquepo: —Je'chugnejcha ma Viya mavonicri'i ma angieri puejchu nuchcu'a mue 'ma Herodes te'po naponreeri'ini no jurionono —maquepo. 12Ma Pedro maponrericporipo ene tyompo te 'to speno su María mueno ma Juan ma tquijarevre Marcos. Ene taye'e tiuumutonri'i no moverano eno tyujroconri'i. 13Te titecpopo te 'to tapajo to petimíro'u, muetememepajochopo puejchu navej'ucha ene tiuchcopo su 'móperu tquíjare Rode simojnopo najpuca no tyujtocri'i to tapajo. 14Ene te muechjicpo, esu simotio'chopo 'nuuji to ma'u ma Pedro ene to suusamrevri'i vosvej'ucha ema. 'Nuujipo tchovo te 'to peti novricri'i eno smetocovcopo eno te 'to emari'i ma Pedro ttup'erecoo'i te 'to tapajo. 15Ene eno vonasopavne: —Eto tjicho votori to pchuti —najichpo su 'móperu. Ene esu muípure te 'to emueraa'i ma Pedro ene eno vo'giene nasopa: —Vo'emuena. Emachujchapca angieri —naquepo. 16Ene ma Pedro mayujtocvórepo to tapajo. Napuemmaapo tyonompo navejocpo ene te naem'opo emari'i ma Pedro naramignejcha. 17Ene ma Pedro muemquictiorachopo te 'to mavupe puejchu namtinacho'o. Mametocovcopo to macuchquirari'i ma Viya te 'to naqueetérare. Te pochpo to mametosiravocri'i majichvocpo: —Amétaca ma Jacobo énopo no 'pomriono yporapenviono pjoca nmetoru'eri'i. Enetse eto tiuchcojnopo ma Pedro tyompo. 18Te tjiara'ipo votechemchoccano tponrericvompo no sontarono tjicho vonaechemcha to majichvoo'i ma Pedro. 19Ma Herodes macovniipipo natanca ma Pedro te 'to 'vósare. Huitsero naechmapo ene no sontarono tjiañoconri'i ma Pedro tcoysere'ompo mue 'ma Herodes. Tos'o macovniipipo nacopacovca eno. Taqueptse eto ma Herodes majunjicpo to Judea tyompo te 'to Cesarea tcovsapo taye'e. 20Etona sache ma Herodes t‑semori'i nae 'no tcovsano te 'to 'vosariono tquíjare Tiro te'po Sidón. Ene tyonompo maye'e no techjiricvonyore mue 'ma Herodes tetpiricconyore maye'e tjicho ene navíyo to nanico te 'to mavsa ma Herodes. Ene eno navañocpo ma majúpara ma Herodes tquíjare Blasto puejchu ema muechjigia ma Herodes. 21Ene eno tyononri'i maye'e muemquictiorachopo to sache to naechjirisrahuina. Te titecpopo to sache, ma Herodes manocpo to tiuunapno mamuii'o ene tejacpo te 'to muejasrare ene techjicpotsero naye'e. 22Ene no 'chañono tpioocompo: —Jmaca techjicri'i ema viyagienejicha tios'o te anumo —naquepo. 23Ene tcojmapo ma Herodes 'nuuji majicho ma maye'e angieri ma Viya tjicho ema tisojvopo to ema naetsraregia ene ma Viya huipo naetsraregiari'i. Ene tepenopo tacopacopo to ggiorepiono. 24To 'chojriicovo mue 'ma Viya taquitojirichjicha. Moveramporipo no t‑sopono ma Viya. 25Ma Bernabé émapo Saulo to naetuchpo to naemtone mue 'ma Viya te 'to Jerusalén tchovompo te 'to Antioquía nompo ma Juan tquijarevre Marcos.

will be added

X\