Apostoriono 11

1Taqueptsero no apostoriono ene énopo no t‑sopono ma Viya tcovsano te 'to Judea nasamuiicopo te 'to no vojurionvoquina nomuire najacpopo to 'chojriicovo. 2Ene te tchoopo ma Pedro te 'to Jerusalén no jurionono t‑sopono ma Viya nome'opo ema. 3Nayosericpo: —¿Tajtse tacoyemo to pyonri'i te 'to mapeno ma vojurionina ene pnicpo naye'e? —najichpo ma Pedro. 4Ene ema muetometocoptsero to timyonri'i. Majichvocpo ma Pedro: 5—Nuti ene novriicoo'i te 'to 'vósare tquíjare Jope. Te 'to nyujrocripo ma Viya, timecnu te 'to nvopure. Nim'opo to tacutiri'i to 'chope attaji tiucpuico tios'o te anumo tquiti te 'to cuatru tagíñocu. Titecpopo te 'to nmíro'u. 6Te mponrejcopo to tomgienepoo'i, nim'opo to sorariono: to ggiore, to coyriono, étopo to 'pomriono sorariono ymunicsare viti. 7Ene nsampo ma techjicnuu'i: “Pedro, pechpuca pcópaca jmarono sorariono ene pnígiapo”, majichnupo. 8Ene nuti njicpopo: “Vo'i, Tata, vonnicsarena eto jmani sorariono. Vepru tjicho vo'vore taesopcore to vnigia”, njichpo. 9Ene tiapechnuvre techjicnu: “Huipo pquepru jmani sorariono tjicho tiuunavcopo majicho ma Viya. Tiúripo to pnigia”, majichnupo. 10Mopo'e to nim'o ene tchoopotsero te 'to anumo. 11Enetse eto naquepripo no moponano 'jirono titecpompo te 'to novricri'i nuti. Ene nos'o te 'to 'vósare Cesarea mavonironri'i ma Cornelio tich'ononyore. 12Ma Espíritu Santo tmetocompo te 'to nyana mpuegne'voca voncuquicchopuiivo ene nomuire pnoni saesnano yporapenviono tpuegne'oviompo —majichpo ma Pedro—. Te vitecpopo vsioppo te 'to mapeno ma 'chane tichoricnuu'i. 13Majichoopo te 'to timericvoo'i ma angieri maye'e ttup'erecoo'i te 'to mapeno, majichpuiji: “Jvonigia no jvonrano te 'to Jope naech'a ma Simón tquijarevre Pedro”, majichpuiji ma angieri. 14“Ema tmetocovyore to piuchquírayo piti ene énopo no pchichanoviono te 'to ppeno”, majichpuiji ma angieri. 15Ene taquepo nnaecchoopo ncometoriipo. Tiucpuicpo ma Espíritu Santo mavocvocpo eno tacutirichu te 'to tiutecpo vye'e —majichvocpo ma Pedro—. 16Ene nuti néchopo to mametoropi ma Viógienu Jesús. Ema majichovri'i: “Ma Juan ticchosricri'i te 'to une etotsero eti aquicchosyore mue 'ma Espíritu Santo”, maquee'i. 17Tjicho ema Viya tijrocvocri'i ma Espíritu Santo nomuire no vojurionvoquina cutripo te tijrocoopo viti vsopgieñonri'i ma Viógienu Jesucristo. Ene nuti movine nocpuemchaa'ini ma Viya te 'to najacpirena ema nomuire no vojurionvoquina —majichvocpo ma Pedro. 18Taquepo te naetosampo no jurionono t‑sopono ma Viya te 'to Jerusalén, tajínapo nacyemri'i ene tiuusamriompo narusrupayachopo ma Viya. Najicho: —Nomuire no vojurionvoquina muesojvocpo ma Viya to nácot‑samre najacpa to muitocoresigne naetorisrayre —naquepo. 19Te nacopacopo ma Esteban ene nanaecchopo naemponnojcovcopo no t‑sopono ma Viya tiuchcompo te 'to Jerusalén tyonompo naquitojivcopo. Nacopayacpo to 'pog'e Fenicia, te'po Chipre, te'po 'vósare tquíjare Antioquía. Te 'to naquij'epri'i tcometorirompoo'i to 'chojriicovo nae 'no jurionono naquejvorichu. 20No naquitojigñonri'i tios'ono te 'to Jerusalén enjoo'i taye'e te 'to Antioquía no tcovsanri'ini te Chipre ene énopo no tcovsanri'ini te 'to 'pog'e tquíjare Cirene ene eno tcometorirompo nae 'no vojurionvoquina. Naechjis'o to 'chojriicovo mue 'ma Viógienu Jesús 21ene eno moverano no naenajico to napecaturano nasoppo ma Viya tjicho ma Viya muemcatacovcoo'i no tcometorirono. 22No t‑sopono ma Viya te 'to Jerusalén nasamuiicopo to najacpirari'i ma Viya no tcovsano te 'to Antioquía ene navonicpo mayana naye'e ma Bernabé. 23- 24Tiuri ema, t‑sopjuíra'i mue 'ma Viya mavoco ma Espíritu Santo. Ene te titecpopo ma Bernabé muem'opo to muemcatasira ma Viya ene tiuusamrepo ema. Muene'ovcopo puejchu 'tumevoquina te 'to nasamre ene tori to napuegnerena ma Viya ene tejpacompo no t‑sopono. 25Ene taquepo tyonvórepo ma Bernabé te 'to 'vósare Tarso matanijnoyre ma Saulo ene te muechmoopo mampo te Antioquía. 26Ene eno te titecpompo, nanospo taye'e étona añu najicho nae 'no t‑sopono ma Viya, timitricono nae 'no 'chopemuriono 'chañono. No 'chañono tcovsano taye'e te 'to Antioquía noopo naejarecho cristianono no tpuegne'ono ma Viya. 27Enjoo'i no muechjirono ma Viya tios'ono te Jerusalén tyonompo te 'to Antioquía. 28Ma étona tquíjare Agabo. Ema ttup'ecpo te namuri no t‑sopono ma Viya muechjicvocpo majicho ma Espíritu Santo. Mametocovcopo to totesrayre to 'com'i te 'to 'muiripa'i 'pog'e ene je'chura'ii'i tituchvopo to muechjiriivo tjicho te 'ponavórepo ma 'chopetupara'o tquíjare Claudio 'com'ipo mraca te 'to 'pog'e. 29Taco'e no t‑sopono ma Viya tcovsano te 'to Antioquía naponrericpo to nanoquiivoyre prata to naroto'ognena. Eto naemiomriiyore nae 'no t‑sopono ma Viya tcovsano te 'to Judea tjicho eno tcomnurocvono. 30Ene tituchvopo to naponreeri'i naemiomricpo to nanoquiivono. Nompo eto ma Bernabé émapo Saulo ene eno naejrocvocpo no techono nae 'no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono te Judea.

will be added

X\