Apostoriono 10

1Emjaa'i ma tquíjare Cornelio ema romano tcovsa te 'to 'vósare tquíjare Cesarea. Ema naeyara'o no sontarono. Tquíjare Italiano to novcure no sontarono. 2Ema Cornelio ene namutu te 'to mapeno napicucho ma Viya naetsrareco. Ema tnoquicvonve to macoy'egne nae 'no tcomnurocvono jurionono ene 'muíriji tyujrocnove. 3Etona sache te copere'po ma Cornelio muem'opo ma maye'e angieri ma Viya cuti to tvoprére'i majicho ma Viya. Ma angieri t‑sioppo te 'to mavriicoo'i majichpo: —Cornelio —maquepo. 4To mapisraa'i ma Cornelio muemooroocoripo ma angieri. Majichpo: —¿Taja pcomnu, Tata? Ene majicpopo ma angieri: —Pjiacpocre mue 'ma Viya to pyujrosra étopo to pnoquiivo nae 'no tcomnurocvono. 5Tiuri jvonigia no jvonrano nayana te 'to 'vósare Jope naech'a ma tquíjare Simón tquijarevre Pedro. 6Ema ttupco mue 'ma tquijarevre Simón ma saereru te tachóchocu to 'chopegiene cogiure. Te tiutégiapo ma Simón Pedro, ema tmetocovyore to pjichyore —majichpo ma angieri. 7Taquepo tyompo ma angieri majunjicpo ma Cornelio. Ema muech'opo no apinano nae 'no mavonrano ene émapo étona sontaru, ema tpicúra'i mue 'ma Viya ene tcuñuchcore mue 'ma Cornelio. 8Ma Cornelio mametocovcopo eno to majichgieneri'i ma angieri enetse eto mavonicvocpo te 'to Jope navejnoyre ma Pedro. 9- 10Te 'posachepo to napuisra no mavonrano ma Cornelio tiane'ompo te 'to Jope. Ene ma Pedro tyopnopo te 'to 'nug'e novrare taéna'u to peti ene tyujrocpo taye'e ene ema tec'opo taye'e mavoo'opo tnicyore tjicho tuprigripo to sache etotsero huich'o pochina to nanicyore. Ene cutpo to timcoo'i tvoprere'ipo majicho ma Viya. 11Muem'opo tejocri'i to anumo ene tpajcopo to tacutiri'i to attaji tquiti te 'to tagiñocono tiucpuico te 'to 'pog'e. 12To 'chope attaji tompoo'i to tamutchujcha to sorariono, ggiore ene étopo to coyriono. 13Ene ma Pedro masampo ma techjicri'i: —Pechpuca, Pedro, pcópaca jmani sorariono ene pnígiapo —majichpo. 14Majicpopo ma Pedro: —Vo'i, Tata, vonnicsarena eto jmani sorariono vepru tjicho vo'vore taesopcore to vnigia —majichpo ma Pedro. 15Tiapechvovre masamo: —Huipo pquepru jmani sorariono tjicho tiuunavcopo majicho ma Viya. Tiúripo to pnigia —majichpo. 16Mopo'e ma Viya muemeco ma Pedro. Te pochpo tchoopo te anumo to 'chope attaji. 17Ene ma Pedro manospo maponreriicoripo tajpuca to taechjis'oo'i to muem'ognee'i enetse eto no mavonrano ma Cornelio titecpompo te 'to tapajo matupsi'ri'i ma Pedro tjicho eno nayoseriris'opri'i to mapeno ma Simón ma saereru. 18Ene eno naech'opo nayosericpo te 'to enepuca matupsi'o ma Simón Pedro. 19Ene ma Pedro maponrericrich'ini tajicho to muem'ognee'i, ene majichpo ma Espíritu Santo: —Noñjoo'i moponano 'jirono ttancoviono. 20Pyana ppuegne'voca. Vopcuquicchopuiivo tjicho nuti nvonicri'i pnoni —majichpo ma Espíritu Santo. 21Ene ma Pedro 'nuujipo tyono te 'to tapajo novriicoo'i no moponano. Majichvocpo: —Nuti atancompoo'i. ¿Taja to timiutec'ee'i? 22Ene eno nametocopo ma Pedro: —Ma Cornelio naeyara'o no sontarono, ema tvonicovri'i. Ema tpicúra'i mue 'ma Viya tiuri tcunachocre nae 'no israelitano —najichpo—. Tyonri'i ma angieri maye'e ma Viya mametoponri'i te 'to muemichorígiapi pyonyoreji te 'to mapeno pimitcoyreji ema —najichpo ma Pedro. 23Ene ma Pedro macosiojvocpo ttupcompo maye'e te 'to matupsi'ri'i. Taqueptse to 'pónapo sache tchovompo nomporipo ma Pedro ene saesnano no t‑sopono ma Viya tcovsano te Jope nomuire napuegne'po ma Pedro. 24Te 'pónapo sache titecpompo te 'to Cesarea ene ma Cornelio macuumutcovcoripo no majañonono énopo no muemnacsariono ene nacuchocvocripo to titecpano. 25Te titecpopo ma Pedro te 'to peti, ma Cornelio tiuchcopo macpopo muepyusmiruchpuini. 26Etotse ma Pedro macochpucpo ene majichpo: —Pechpuca, pim'a vcutcoco 'chanevocovgienechujcha —majichpo. 27Taquepo t‑siopompo techjiricvomporipo. Muem'ovcopo no moverano 'chañono tiuumutono taye'e, 28ene majichvocpo ma Pedro: —Eti echo to ypongieneri'i viti jurionono. To vimitropi vováquisopsi viovrigia aye'e eti 'povsajecono. Juitipotsero ma Viya timecnupo te 'to najínapo taeprucreyre. Tiúripo te 'to viovrigia aye'e. 29Taco'e te tmetoconompo pnoni vonopuemcha nisojvopo nutes'oo'i aye'e. Ene juiti nyoseric'eyre: ¿Tajtse to ichoris'onri'i? —majichvocpo ma Pedro. 30Ene majicpopo ma Cornelio: —Nuti nimichoricvii'i. Cuatrupo sache tajicho te énepo pjuena copere'i nyujroocoo'i nijmuchvo maye'e mue 'ma Viya te pjoca mpeno. Ene muemna'osravrichu timericvoo'i ma 'chane nye'e trappeco to mamuii'o. 31Ene majichnupo ema: “Cornelio, ma Viya masamo to pyujrosra. Muem'o to pnoquiivósare nae 'no tcomnurocvono. 32Taco'e pacvoniipi te 'to Jope navejna ma Simón Pedro. Ema ttupco te 'to mapeno ma tquijarevre Simón ma saereru te tachóchocu to 'chope cogiure. Ene ema te titecpapo, ema timitcovyore”, majichnupo ma angieri. 33Ene nvonicpo 'nuuji no nvonrano navejnapi. Pcatajicnupo piutecpo ene viti viuumutripo te 'to mamíro'u ma Viya to yvorira vsamyore to jmetocosi maye'e —majichpo ma Cornelio. 34Ene majichvocpo ma Pedro: —Je'chugnejcha nechemchopo te 'to votacnerioru ma Viya nae 'no 'chañono. 35Néchopo te 'to tjiacpocriono mue 'ma Viya nomuire no 'povsajecono no tpicuchono ema ene nanoco to tiuricocre —majichvocpo ma Pedro—. 36Ma Viya tmetocovocoopo viti israelitano to 'chojriicovo mue 'ma Jesucristo puejchu muejrocavi to titotijvocre ene emarichu nacógienu namutu no 'chañono te 'to 'pog'e. 37- 38Eti asamuiico to manocgieñono ma Jesús Nazareno te 'to viovsa Judea. Ema tnaecchoopo to muemtone te 'to 'pog'e tquíjare Galilea te taegnepo to macometoriira muecchosrisra ma Juan. Taquepo ma Jesús majacpopo ma Espíritu Santo tios'o mue 'ma Viya titjiicoopo majicho. Ma Jesús tpuiiricpo manocpoo'i to tiuricocre ene macuchcu'poo'i no muemponnojcogñono ma huinarajgiene. Ma Viya ema timcatacoo'i. 39Ene viti vim'o to manocgieñono ma Jesús te Jerusalén te'po 'muiripa'i Judea, taco'e vcometoriipo. Taqueptsero naettacpo te 'to crutsu tepenopo. 40Etotsero te moponagiénepo sache majicho to maquecorosvoo'i, ma Viya macochepucpo mavonicpo te 'to timericvoyre vye'e. 41Etotsero votimerígiapo nae 'no 'pomriono 'chañono. Vquejvorichu viti vim'o tjicho vconere'ogieneripo mue 'ma Viya puejchu vacmetoriru to vim'ogñono maye'e, ene viti vnicnove maye'e te taegnepo to muechepusraa'i. 42Taquepo ma Jesús tvonicoopo to vacmetoriru nae 'no namutu no 'chañono. Ymetocovcoyre te 'to ema tcotpára'o mue 'ma Viya tvioschoyre no 'chañono énopo no naepenogñono. 43Namutu no muechjironini ma Viya naechjis'o ma Jesús. Naquee'i eno te 'to muéjare ma Jesús ma Viya macomticyore to napecaturano no 'chañono no t‑soponyore ma Jesús —majichvocpo ma Pedro. 44Te techjiicorich'o ma Pedro, tiucpuicpo ma Espíritu Santo mavocvocpo namutu no t‑samonri'i to 'chojriicovo. 45No tpuegne'onri'i ma Pedro te 'to mapeno ma Cornelio eno jurionono nasoptsero to 'chojriicovo, ene eno nárami te 'to ma Viya muejrosraa'i ma Espíritu Santo no vojurionvoquina 46tjicho nasamo naetsrareco ma Viya ene tnaecchovompo techjicono te 'to 'puechjiriivono namuimotgieñono. 47Ene maquepo ma Pedro: —Movine viopuemchaa'ini te 'to votcuquicchosiono pnoñono tjicho ma Espíritu Santo tiutecripo naye'e cutripo te tiutecpo vye'e viomuire —majichvocpo ma Pedro. 48Ene ema mavonicvocpo to táquicchosiono te 'to muéjare ma Jesucristo. No tcovsano taye'e nayosiocpo ma Pedro te 'to manosimmoch'o naye'e.

will be added

X\