Apostoriono 1

1Teófilo, te 'to tativgiene najre pye'e nechjis'oo'i tamutu to manocgieñono ma Jesús ene étopo to muemitrisra 2tiomuincovo te tyoppo te anumo. Ene te huich'o tyanari'i macovniipipo nae 'no maneriocgieñono mavonrano mue 'ma Espíritu Santo to naemtoneyore. 3Ma Jesús manosnumpo te pjoca 'pog'e cuarenta sachono te taegnepo to muepenirari'i ene timericvonve naye'e nae 'no apostoriono mavonrano puejchu náquictiora te 'to emagienejicha ma Jesús. Muechjis'onve to mavonirisrayre ma Viya. 4Etona sache namutmuujii'i no mavonrano. Majichvocpo ma Jesús: —Huich'o acujunjico to Jerusalén tjicho acuchocyorecho'o taye'e ma Espíritu Santo njich'egnee'i, mametoropri'i te 'to tijroc'eyre ma Tata —majichvocpo ma Jesús—. 5Ema Juan je'chu te 'to ticchosricri'i te 'to une. Etitsero aquicchosyórepo mue 'ma Espíritu Santo juiti jmani sachono tjicho tiutecyórepo aye'e —majichvocpo ma Jesús. 6Ene te tiuumutonvórepo no mavonrano, nayosericpo ma Jesús: —Tata ¿juitipuca jmani sachono pichopa te 'to vitinavore israelitano vechpojrigia cparaacovocovina te 'to viovsa? —najichpo. 7Ene ema majichvocpo: —Vo'etina tayunoca'e to aechoyore jmacñono muectiooragiono ma Viya. Maquejvorichu ema techo. 8Ene itjiicovyórepo majichyo ma Espíritu Santo te tiutégiapo aye'e ene nuti echjis'onyore te Jerusalén, te tamutu to Judea, te'po Samaria, te'po 'muiripa'i 'pog'e —majichvocpo. 9Ene te pochpo titechjiriivopo ma Viógienu, tyompo te 'nug'e naemooroocoo'i no mavonrano. Enetse eto távichopo to úcoji ene huipo naem'aa'i eno. 10No mavonrano naepanuriicorich'ini te 'to tyomporipo ema ene timericvompo te 'to nachocyo no apinano 'jirono tjiopumuii'ono. 11Ene naquepo: —Tatanoviono, acovsa te Galilea ¿tajtse to epanuchgierecoo'i? Emarichu jmuena Jesús mayopgieneri'i tjiunjic'ee'i tacutirichu juiti to imuiira mayonraa'i te anumo enerichu taqueyre to machovrayre tios'oyrevre te anumo —najichvocpotsero. 12Ene novriicoo'i te 'to mari tquíjare Olivogiji. Taquepo tchovompo te 'to Jerusalén, tcoy'e étona kilómetro ta'ehuírevo. 13Ene tchovompo te 'to 'nug'e peti tyopnompo te 'to natupsi'ri'i ma Pedro émapo Jacobo, ma Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, ma Jacobo machicha ma Alfeo, Simón naevnocha no cananistano ene émapo Judas mati ma Jacobo. 14Eno tyujroconnove tcutisamreccono nomuire eno 'senono ene ésupo mueno ma Jesús ene énopo matnoviono. 15To étona sache noomutira no t‑sopono ma Viya ciento veinte to natupa no tiuumutonri'i ene ma Pedro ttup'ecpo maquepo: 16—Tatanoviono mporapenviono, tanosgiene to tituchvoyree'i to ajúreco, muechjis'ognee'i te 'conevoco ma David majichri'i ma Espíritu Santo. Tjicho eto ajúreco taechjis'o ma Judas ma tinapucuchri'i no tcootoconri'i ma Jesús —majichvocpo ma Pedro—. 17Ene emarichini ma Judas vcochanegnee'ini te 'to vtupara'o mue 'ma Viya. 18Eto majacpognee'i prata, eto mavachris'o to 'pog'e tavachori'i to mamueperajvo. Enerichu mavenopi'o taye'e tyusnu'ecvo tetsayucpo to mañuri ene tiuchcopo to matuupijono. 19Ene tquechosipo nae 'no tcovsano te 'to Jerusalén. Taco'e to 'pog'e naejarechpo te 'to naechjiriivo Aceldama, oni taquee'i eto: Itipa'i 'Pog'e —majichvocpo—. 20Ema Judas taechjis'o to 'chosgiene ajúreco tquíjare Salmos: Movcuyre to mapeno. Najina tásiopoyre taye'e, taquee'i. To 'pona ajúreco taco'e: Majacpapo ma 'pona to matupara'ori'ini, taquee'i. 21- 22Tcomnucre te 'to emjaa'ina ma 'ponaena muemcataemchavi mametojirigia te 'to muechepusraa'i ema Jesús. Muevachoyre ma Judas, macnére'o nae 'no vcochanegñono t‑sopono ma Jesús, no timoti to muetorisra vye'e. Tjicho vim'oo'i ma Jesús te tquicchospo mue 'ma Juan tiomuincovo te tjiunjicoopo tyoppo te anumo —majichvocpo ma Pedro. 23Tos'o naneriocpo no apinano: ma Matías émapo ma José tquijarevre Barsabás ene tquiijaja'ovre to Justo. 24Tyujrocompo naquepo: —Piti Tata pimosamre'ovi ymutu. Pimechavi majpuca nae pnoni apinano pneriocgieneri'i piti 25puejchu ema majacpa to matupara'ori'ini ma Judas. Tjicho ema muempuuricri'i to matupara'o tajicho to muejiivo. Tyompo te 'to maquicñeyri'i —naquepo. 26Nanocpo to timeruchyoori'i najpuca ma taetpiocyore. Taetpiocpo ma Matías ene ema naemtupachopo tcotpara'opo nae 'no oncegñono apostoriono.

will be added

X\