3 San Juan 1

1Tata mpórape Gayo ncajrevi piti nemnaavi. Nuti ncotpára'o nae 'no t‑sopono ma Viya. To nemnasravi ene tos'o te 'to nsamre. 2Mpórape, nyosioco ma Viya puejchu puetotijvo te 'to pitorisra, vopcucjuma tactirichu tomuire to pitotijhuira te 'to piachanevo pponra ma Viya. 3Nuusamre pjicho te titecpompo no yporapenviono techjis'oviono to pitura'ivo te 'to pitorisra. Pnosjii'i ppono to je'chugne 'chojriicovo. 4Tajina tacti to nuusamrevo najicho no nchichanoviono te 'to vsopra ma Viya te nsamuiico tiuri to naponra ema. 5Mpórape nemnaru, tiuri pjicho pitúra'i te 'to pemtone nae 'no yporapenviono. Pechpojrico no tiomono to 'chojriicovo eninjicha nae 'no 'povsajecono. 6Te namíro'u pnoni yporapenviono naechjis'o to pemnasravco étopo pimcatasira. Tiuri to ene pjicha. Pcatajicvoca pijroca to nacomnugnena te 'to nayonrena. Eto tiuricocre mue 'ma Viya 7tjicho eto timyonvoco to naemtone mue 'ma Jesucristo tcometorirono. Tjicho tajina najacpa to naemcatacosina nae 'no namusopgieñono ma Viya 8ene viti tacomnu to vechpojricvoca vimcátaca to nacometoriira to je'chugne 'chojriicovo. 9Nuti ncajree'i no t‑sopono ma Viya aye'e etotsero ma Diótrefes voteschópanu to nimitrisra. Márico tvonirico macuti ma cparaaco naye'e. 10Te nutegia aye'e ncomro'yore tajicho to tamurigieñono ene étopo to techjegne'nuu'i. Votáquejvo tomuire vomajacpa no yporapenviono te tiutecono aye'e, vo'vore muesopa najacpa no 'pomriono ene mavoo'opo macuchcovca te 'to iuumutírare. 11Mpórape nemnaru, vopcuponoco tamutu jmani tamurigieñono. Eto pnoca ppona to tiuricocre tjicho no tnocono to tiuricocre eno maye'ono ma Viya. Ene no tnocono to tamurigiene vonaemoti ma Viya. 12Ematsero ma Demetrio je'chugnejcha tiuri to muetorisra. Namutu techjis'o to márivo ene viti viomuire vimoti ene je'chu eti echo to vohuepya'ra'i. 13Movera to nvoo'o nechjis'a etotsero vonavro'o nnoca te 'to 'jiumeruco 14tjicho ncuchoco nvoo'o 'nuuji nimojnapi puejchu vechjirígiapo. 15Puetotijvoo'i mpórape. Namutu no yporapenviono te pjoca techjicviono. Pechjicvoca namutu no yporapenviono vemnarono.

will be added

X\