2 Timoteo 4

1Te 'to mamíro'u ma Viya émapo Viógienu Jesucristo ma tiutecyore Viyara'oyore ene mavioschoyre no 'chañono énopo naepenogñono, ntuparacvignejcha 2te 'to pacmetoriru to 'chojriicovo. Vopquemtojricvo tayampane táquejreni. Pcovaregia pene'origia pimmoo'ognenajicha to 'chojriicovo pájicpuicro'o te 'to pimitrisra naye'e. 3Tjicho titecpoyre to sache te 'to najina taricoyre to tiuuna muemitropi ma Viya. Naponyoorichjicha to tamurigiene tavoo'ogne to nog'e. Natancoyrepo no 'ponano techjis'ano to navoo'ognena nasama 4ene huipo naremchoyre to je'chugne 'chojriicovo. Nasópapo to taye'ono pjoca 'pog'e naechjis'osariono. 5Pititsero peperarégiapo te 'to pitorisra pájicpuicro'o te 'to piatajivono. Páquemtóneji pacmetoriru to 'chojriicovo pituchgienenajicha to ptupara'o mue 'ma Viya. 6Tjicho nuti tiane'ipo to nepenirena eto tjichnuyre to muechjiriivo ema Viya. Nyonyórepo maye'e. 7Nuti nnocgienejicha mraca to ntupara'o mue 'ma Viya. Nituchpo to nvóno'i maye'e ene nnosjirichjicha nsopjuíra'i. 8Tos'o juiti ncuchocripo to nicmuna tajicho to nnosra to tiuricocriono te 'to nitorisra. Eto njacpogneyre mue 'ma Viógienu ma je'chugne tviosricra'i te titecpapo eto sache. Vonáquejvo nuti muecmunachanu, nomuire namutu no navopnognenajicha to matesrayre ma Viógienu. 9Pyoyuchvognenajicha piutegia 'nuujina nye'e. 10Tjicho ma Demas tjiunjicnuripo te 'to tavoyosra to taye'ono pjoca 'pog'e. Tyonripo te 'vósare tquíjare Tesalónica. Ene émapo mamuire ma Crescente tyompo te 'pog'e tquíjare Galacia, ma Tito te Dalmacia. 11Maquejvorine ma Lucas manosjii'i nye'e. Te piutégiapo pioma mamuirena ma Marcos puejchu muemcatacanu. 12Ma Tíquico nvonico tyono te 'vósare Efeso. 13Te piutégiapo piomnuma to nepcochepósare nnocjiiri'i te Troas te mapeno ma Carpo. To nye'ono rivrono ene étopo to 'jiumerucono vo'gienejicha pcunocjico. 14Ma Alejandro ma giereru votori nye'e. Ma Viya ema titsrijsinonuyre. Ema temechoricyore. 15Piti pácuñuchvo maye'e tjicho macpuemchognejcha to 'chojriicovo ncometoriigieneri'i. 16Te tovgiene nechjuchvopo nae 'no cparaacono najina timcatacanu tjicho namutu tjiunjicnono. Nyosioco ma Viya vomaquechno eno to najunjisranri'i. 17Ematsero Viya ema timcataconu ene tetmechnu to nacmetoriru to tiuuna 'chojriicovo puejchu nasama nomuire no vojurionvoquina. Tos'o ema tcuchcu'nu nae 'no tvoo'onri'ini náquevtsu te 'to huinarajono sorariono. 18Ene majichyore tcuchcu'nuyre te 'to tapiccoregieñono. Tcotiuchnuyre tiomuincapo te nitecpapo te mavsa anumo. Taco'e muitravreyre to macuñuchcórevo ma Viya. Amén. 19Pechjisnanu su Prisca émapo sima Aquila. Nomuire pechjigia no tiovricono te 'to mapeno ma Onesíforo. 20Ma Erasto manosi te 'vósare Corinto. Emapo ma Trófimo nnocjico tcojma te Mileto. 21Pyoyúchapo piutegia tachimroca titecpa to ttummacmu'i. Ma Eubulo émapo Pudente, ma Lino ésupo Claudia ene namutu pnoni yporapenviono techjicviono. 22Nyosioco ma Viógienu Jesucristo mavrigia pye'e. Aetotijvo amtu majicha ma Viya. Amén.

will be added

X\