2 Timoteo 3

1Tcomnucre te 'to pecha to tacoyemyore te tane'ipo to machovrayre ma Viógienu. Ene tavoyuchyore to taquejravyore to mapuegnéravo ema Viya. 2Tjicho eno 'chañono votorionyore te 'to naetorisra. Tyov'onyore tjiomrara'onyore to 'poy'e tim'ocre, timiaramimijicvoyriono t‑siñavonyore tácotemompo mue 'ma Viya msopjuirecconyore nae 'no tcochichano ene 'pojpaniravonyore. 3Tomuire votajpanra'onyore mracasamrionyore techjegnera'onyore mpachijonyore huinarajonyore nacotichoyre to tiuriono. 4Tomuire tiurionyore to najichvoyre etotsero vonaetucha ene votaeperarecvonyore. Etochujcha tiomyore to tavoo'ogne to nog'e. Vonánocyore to mavoo'ogne ma Viya. 5Cutyore te 'to napicuchyore ma Viya etotsero vonásoppojcoyre to muetjiicoovo ema. Piti pcoscu'voca naye'e. 6Tjicho enjoo'i naye'e no t‑siopompoo'i te 'to petiono timitricono to voje'china. Navoyocpoo'i no 'senono muechemreccono tavoyocgieñono to pecatu ene taemponnojcovco to tamurigiene tavoo'ogne to nog'e. 7Eno 'senono tcaravo'onri'ini etotsero nanosgiene vonaechemcha to je'chugne 'chojriicovo. 8No timitricono eto eno tiocpuemra'ono te 'to je'chugne 'chojriicovo nacuti ma Janes émapo Jambres tjicho te 'conevoquini eno tiocpuemchonri'i ma Moisés. Ene naco'e eno. Mpáchiji to naponrerisra tajicho to namusopjuira'ivo mue 'ma Viya. 9Etotsero to naemitropi votayereyre. No 'chañono naquictiorayore te 'to muechemrecconri'i eno, nacuti ma Janes émapo Jambres. 10Ene piti pimoti to nitorisra mue 'ma Viya. Pimoti tomuire to nimitrisra étopo to nsopjuira'ivo mue 'ma Viya étopo nemna'vo njicpuicro'o ene étopo to tacotpiigiene to nitorisra. 11Pecho tomuire to natajivono nquimponnojcosi nae 'no 'chañono. Pecho to njichvogñono te 'to 'vosariono tquíjare Antioquía te'po Iconio énepo te Listra. Nquimponnojcosi taye'e etotsero ma Viya ema tcuchcu'nu naye'e. 12Ene je'chugnejcha tquimponnojcosionyore namutu no je'chugnenajicha napuegne'a ma Cristo Jesús. 13Tjicho navoyuchyoreporipo no mueperajono ene tvoyora'ono. Eno tvoyoriconyore no 'chañono tajichyo to mavoyosrayre ma eriono. 14Pititsero pponarichjicha to pimitcosi je'chugne psopgieneri'i. Piti pimoti no timitcovionri'i. 15Te 'chi'cho'virich'o pimotripo to 'chosgiene ajúreco mue 'ma Viya. Eto timitcovri'i puejchu psopa ma Cristo Jesús ene piuchcú'apo te 'to ppecaturano. 16Tamutu jmani 'chosgieñono ajurecono ene tos'o mue 'ma Viya. To taecmuna eto timitcovocovyore to je'chugne ene tacóvaco to tamurigieñono vye'e ene timecovi to tponcore puejchu toona to vitorisra. 17Puejchu vaato'o vtségiapo te 'to vemtoneyore mue 'ma Viya vnoca to tiuricocriono.

will be added

X\