2 Timoteo 2

1Piti nchicha Timoteo, 'tumevinajicha tajicha to vjiacpogne muejrorovi ma Cristo Jesús. 2Pnerioca no titura'ono te 'to naetorisra ene pimitcovca to nimitrevri'i te 'to namíro'u no moverano ene no pimitcognena nomuire naemitcoyre no 'pomriono. 3Pájicpuicro'o te 'to piatajivono tajicho to jvóno'i mue 'ma Jesucristo. Pacti ma titúra'i sontaru 4tjicho ma sontaru vomanoca to muemtonenarichu mavoo'ognena. Eto manocyore to mavoniipina ma mueyara'o. 5Mamuire ma tiutsarúra'i te 'to vomaquitucho to tavoniipi to matsarira, movine tácuñuchcoreri'ini. 6Ene émapo ma tquesanéra'i ema mavyore tnicyo to mavio'iru te 'to muésane. 7Pponrerigiajicha jmani nimictichgieñonri'i ene ema Viya temechemchovyore. 8Pechajicha ma Jesucristo, mamrihuini ma David, muechepureri'i nae 'no naepenogñono. Eto taechjis'o to 'chojriicovo ncometoriigieneri'i 9ene ncatajivo tajicho to ncometoriira pjoca 'chojriicovo. Nqueeta ene nquimitji te 'to carena ncutripo ma tcópa'i etotsero to muechjiriivo ma Viya najina taato'o teetaca. 10Eto tjicho njicpuicro'o te tamutu jmañono najicho no maneriorono ma Viya puejchu nasama to 'chojriicovo ene nochcú'apo majicha ma Cristo Jesús ene muitocoresínapo to novrisrayre te 'to munagiene anumo. 11Eto pjoca je'chugne: Te 'to vepenoripo maye'e etotsero vitoricyorevore maye'e. 12Te 'to vácatajivo majicha vcotpara'oyre maye'e te 'to maquiyara'ocorevoyre. Ene te vioñucha ema mamuire tioñuchovyore. 13Te vovquitúra'i maye'e ema manosgiene muetuchyore to muechjiriivo vye'e tjicho movine tioñuchapoo'ini emajihuina muetuchyore. 14Piapecha jmetocovca jmañono no yporapenviono. Ptuparacvoca te 'to mamíro'u ma Viya vonacujicpocco tacuggio to naechjis'osariono tjicho eto tajina tajichgienena, votaechemra'ono tajicho no t‑samono. 15Piti pponrericgienenajicha to pitorisra mue 'ma Viya puejchu tori to pemtone maye'e pácuñuchcore. Tomuire tori to pimitrisra to je'chugne 'chojriicovo ene tajina taemtsii'ovyore te 'to mamíro'u ma Viya. 16Vopcuponrerico to naechjis'osariono taye'ono pjoca 'pog'e. Tajina tajichgienena eto. No tcopneriijono eto mpachijomporichjicha tajicho. 17Eto tamuunagne naemitropi taporiocvoco no moverano tacuti to jmare. Eto tjichri'i ma Himeneo émapo Fileto 18ene techa'icompo huipo napona to je'chugne 'chojriicovo tjicho naquee'i te 'to techpuconripo no naepenogñono ene enopripo no tinajricvono te 'to nasopra to je'chugne 'chojriicovo tajicho. 19Etotsero to je'chugne mue 'ma Viya vsopgieneri'i myamri. Tacuti to 'chope mari tjitacore: “Ene muemoti ma Viya no je'chugñono maye'ono”, taquee'i eto. Ene to 'pona onivore taco'e: “Vonacúnoco to mpachijigñono namutu no tpuegne'ono to muéjare ma Cristo”, taco'e. 20Im'a, te 'to 'chope peti etjoo'i to naviirisrarevono Etjoo'i tiuunanajivco oro prata. To 'pona tquepya te móteji te'po ycugi. Etjo to taemtone to tiuunanajono taye'e te tcopiestarano te'po tcochmorano. Ene étopo to 'pomriono taecmuna to mpachijigñono. 21Eto tacuti to muetorisra ma 'chane. Te 'to mácagieji to mpachijigñono ene toonapo to muetorisra táquicmúnapo to muemtone tiuricocre mue 'ma Viya. 22Ene pac'e piomuire pácagieji to tamurigieñono tavoo'ogñono to piog'e navoo'ósare no 'retonano. Toona to pitorisra pásopjuíra'i mue 'ma Viya puemna'i pactisamure no 'pomriono techjicono ma Viya nacosiña ene tiuuna to nasamriono. 23Vopcuponrerico to naechjis'osariono tajina tajichgienena eto. Pechoripo te 'to tcotchopcoconchujcha tajicho. 24Ematsero ma mavonra ema Viya vo'ene mac'eyre. Tcomnucre te 'to tiuriyore muemnacvoca namtu. Tori to muemitrisrayre naye'e ene májicpuicro'o. 25- 26To macovasirena no tiocpuemra'ono vomacucojcho macuquicñaru. Te muechcoresina techapono majicha ema Viya naenajígiapo to tamuunagne napongiene ene nasópapo to je'chugne 'chojriicovo. Tac'eptsero tiuchcu'ampo to muemponnojsira ma eriono te 'to mavoo'ogne.

will be added

X\