2 Timoteo 1

1- 2Timoteo ncajrevri'i piti nemnaavi nchíchavi te 'to psopra ma Viya, nuti Pablo mavonranu ma Jesucristo to mavoo'ogne ma Viya. Ema tvonicnuu'i nacmetoriru te 'to ma Cristo Jesús muejrocyore to muitocoresigne naetorisra. Nyosioco ma Viya Iyare émapo Viógienu Cristo Jesús puejchu majpanvi muemcatacapi ene puetotijvo te 'to pitorisra majicha. 3Te nyujroco sache yoti nyosiuchvi mue 'ma Viya ene nrusrupayachonve pjicho. Tiuuna to mponreru to mponra ma Viya ncuti no viochconini. 4Nechonove te piyo'oo'i te njunjicvipo ene nvoo'ognejcheni nim'api puejchu noosamre. 5Necho tomuire je'chugnejcha psopjuíra'i mue 'ma Viya tjicho esu piotse Loida ésupo peno Eunice novri'i nasopo ema Viya ene necho te 'to piomuire psoprichjicha ema. 6Taco'e ntuparacvignejcha pisopa taejrecha to psamre to muejroovi ma Viya proto'ognena. Eto pjiacpognee'i te nnocpo pye'e to nvupiono. 7Ma Viya votijrocavi to vaptuujiyre nae 'no 'chañono. Tijrocovchujcha to vtumevoyre te 'to vsamre, to vemna'vo ene étopo torivoyre to yponrerisra. 8Taco'e vopcutsri'o te 'to pechjis'irena ma Viógienu. Vo'vore pcutsri'o ncuggio to nqueetavri'i tajicho to ncometoriira to muechjiriivo ema. Pjiacpachjicha piomuire to piatajivonyore tacviivi to pcometoriira to 'chojriicovo mue 'ma Viya. Etotsero emarichu tijrocviyre to ptumevoyre. 9Tjicho ema tcuchcu'ovri'i ene tich'ovocoopo puejchu maye'evocovínapo te 'to vitorisra. Vo'etina maneriosnavi tajicha to vnosra to tiuriono. Eto tjicho to muemnasravocovi. Te 'conevoco te tajinarich'o pjoca 'pog'e, ma Viya maponrericpo to muemerisrayre vye'e to muemnárapi mue 'ma Cristo Jesús. 10Etotsero juiti tituchvopo te tiutecpo ma Jesucristo tcuchcu'ra'i vye'e ene to vepenira huipo vápicoyre tjicho vechemchopo majicho te 'to muitocoresiyre to vitorisra tajicho to toonagne 'chojriicovo. 11Nuti mavonranu ma Viya to nvóno'i puejchu nacmetoriru to 'chojriicovo nimitcovca no vojurionvoquina. 12Eto tjichri'i to ncatajivo tamutu jmañono. Ene vonatsri'o tjicho nimoti ma ncosiñagieneri'i ene ema ncojvo te 'to muetjiicoovo puejchu macotiúchanu tiomuincapo te tchappo ema. 13Ppongienenajicha to toonagne 'chojriicovo nimitruvri'i. Pásopjuira'irichjicha mue 'ma Viya ene puemna'i tajicha to mavrisra pye'e ma Cristo Jesús. 14To matúmevo ma Espíritu Santo tiovrico vye'e te 'to vsamre pituchgienenajicha to toonagne ptupara'o mue 'ma Viya. 15Pechoriptsero namutu te 'to 'pog'e tquíjare Asia tcopyecnonri'i ene tinajicnono, mamuire ma Figelo émapo Hermógenes. 16Etotsero nyosioco ma Viya majpanvoco no majañonono te 'to mapeno ma Onesíforo tjicho tiutecnove ema tquechrorosamre'nu ene votatsri'o tajicha to nqueetavri'i. 17Te tiutecpo te Roma ema ttancompo tiomuincovo te tichmovnupo te 'to nqueeteyri'i. 18Nyosioco ma Viógienu te 'to machovrena te pjoca 'pog'e majpanu ema. Piti pecho ema timcatacovnove te vnosjirich'o te 'to 'vósare tquíjare Efeso.

will be added

X\