2 Tesalonica 2

1Juiti nmetoco'eyore to matesrayre ma Viógienu Jesucristo, te 'to tcoomutcaapo te mamíro'u. Mporapenviono, 2te 'to asamuiigiapca to machovraripo tios'o te anumo ma Viógienu vo'acuuyoco acuponrerico. Te 'to enjoo'ina naechjis'a ene nac'e te 'to nacometoriira nacomuemru ma Espíritu Santo, vo'i nac'e te 'to viti vcajre, vo'gienejicha acúsopo te 'to tchovripo ema Viógienu. 3Im'ajcha vo'acúvoyoccore tjicho ma Viógienu huich'o táchovoyre tiomuincapo te tituchapopo to nocpuemchirayore ma Viya no 'chopemuriono 'chañono. Ene timerigiapopo mamuire ma huinarajgiene 'chane, ma muecñacgieneyore ema Viya. 4Emarichu ma huinarajgiene 'chane vomaricoyre tamutu to nasiñarajono no 'chañono ene émapo ma Viya mamuire macpuemchoyre. Ema timijachvoyre te 'to tpicuchcoreponyore nae 'no namutu ene tejácapo te 'to mapenviya ene: “Nuti Víyanu”, maqueyre. 5¿Huipca echa 'muíriji nmetoco'enove jmañono te nnosjirich'o aye'e? 6Echo tomuire te 'to etjoo'i to tichjiicu'ri'i puejchu huich'o tquituchvo to muemerisravyore ma huinarajgiene 'chane tiomuincapo te titecpapo to muectiora ma Viya. 7Topo tajichvo huich'o timerigiapoo'i ma huinarajgiene 'chane, tquemtoneripo to muetjiicoovo. Te táquisopsipo mue 'ma tichjiicu'ri'i ene tituchapoptsero 8timerigiapopo ma huinarajgiene 'chane. Tac'eptsero ema Viógienu Jesús te 'to majaracuvo matesrayre mueto'acyore. Ma Viógienu machucyore te 'to majaca ene macopacapo. 9Tjicho ema eriono tijrocyore to muetjiicoovo ma huinarajgiene 'chane ene ema manocyórepo to tiaramicre muemtsioris'oyre tvoyora'onyore. 10Te 'to mamueperajvoyre ema maquitemmocyore no muecñacgieneyoriono ma Viya tjicho eno vonavro'ri'i najacpa to je'chugne 'chojriicovo puejchu nochcu'ari'ini. 11Eto tjicho ma Viya muesopyore te 'to távoyoccoriono puejchu nasopa to muepya'ra'voyre. 12Ene tquicñayriono no namusopgienena to je'chugne 'chojriicovo tjicho noricochjicha to mpachijicriono. 13Mporapenviono, tacomnu te 'to 'muirijina vrusrupáyacha ma Viya ajicho eti muemnarono ema. Tjicho te tanaécupo te 'conevoco ma Viya tnerioc'eripo puejchu iuchcu'a ene maye'evoc'ena majicho ma Espíritu Santo tjicho eti asopripo to je'chugne 14'chojriicovo vcometoriigieneri'i aye'e. Ema ticmunacho'eripo te 'to acchane ema Viógienu Jesucristo te 'to mavriicoo'i macuñuchcórevo. 15Taco'e mporapenviono 'tumevoc'ena ene aponarichjicha to imitcosi te vcometoriipo aye'e énepo te 'to viajre ajurecono. 16- 17Vyosioco ma Viógienu Jesucristo émapo Viya Iyare te 'to ema muetmécha'e te 'to asamriono ene ipchovyore majicha puejchu 'muirijina tori to echjiriihuina ene anócapo to tiuricocre. Tjicho ema tvoyemnaracovjicha ene muitravre to muetmechravocovi tajicho to márivo ene etjoo'i to tiuuna vcuchocgieneri'i maye'e.

will be added

X\