2 San Pedro 3

1Mporapenviono nemnarono, eto pjoca apinagiene najre aye'e. Ene nmetoco'eri'i te jmani puejchu toona to aponrerisra ene echarichjicha 2to naechjiriivo no muechjirono ma Viya te 'conevoco. Tomuire echa to mavoniipi ma Viógienu tcuchcu'ra'i imitcosi vye'e viti mavonrano. 3Eto tohuina tcomnucre te 'to echemcha. Te tane'ipo to matesrena ma Viógienu enjoyre no tnoconyore to mpachijigne tavoo'ogne to nog'e. Naepruyre no t‑sopano to 'chojriicovo 4ene naqueyre eno: “¿Tajtse tacoyemo to votiutegiaa'i ma Cristo? Maquee'iji te 'to tiutecyore”, naqueyre. “Tjicho tepenonripo no novgieñono t‑sopono ma Viya ene tajinacho'o vim'a táquitsvo. Juitjiiri'i tacutirichjicha to 'pog'e te tquepyapo”, naqueyre. 5To ene naquee'i eto tjicho vonavro'o naponrerigia to taechjis'ogne to 'chojriicovo. Te tanaécupo muechjis'opo ma Viya muepyacpo pjoca 'pog'e mueptsicpo te 'to une. 6Etotsero te tayerevopo to muepyasraa'i to 'pog'e, macopcarecpo to 'chopegiene tgivo ene muetopuerecopo no tcovsano te pjoca 'pog'e. 7Ene juiti huipo ene tac'eyre tjicho to 'pog'e étopo to 'pomriono muepyarono tiovricono te 'nug'e muecmúnacho tariicoyre to yucu. Ene majichyore te titecpapo to muectiora mavioschirayore no 'chañono ene táquicñampo no mueperajono. 8Vo'aquemtisco mporapenviono nemnarono, te 'to mamíro'u ma Viya étona sache tacuti to milgiene añu ene to mil añu tacuti to etonarichu sache. 9Vo'neni mavro'o mueyrecha to muetuchrena to muechjiriivo to machovrayre. Enjoo'i naejcho to huipo táchovyore. Eto tjicho ema tcomchára'o macuchoco no namujacpogñonrich'o ema. Tjicho mavoo'o te 'to namtu nácot‑samre puejchu huipo nacuquicña. 10To matesrayre ma Viógienu tvemchujricovyore macutiyore ma tiomera'i tjicho votaechocore caerapuca to tiutegia ema. Ene te tiutégiapo ema Viógienu, to tjiáracu jreegi coje sache tiutocampo tquemoyore mraca taétapo to yucu. Tomuire tanígiapo pjoca 'pog'e étopo to tacoy'egne. 11Ene te 'to ene taqueyre jmañono tituchvoyree'i tamutu. Tiuri te 'to eti eperarégiapo apicuchgienenajicha ema Viya te 'to itorisra. 12Acuchocgienenajicha to sache to matesrayre ma Viógienu. Aquemtone maye'e puejchu 'nuujina totegia. Te titecpapo to sache titovonyore tamutu, jreegi sache coje. Triiconyore ene eto taejrevo taconayacyórepo tamutu. 13Vititsero vcuchoco to 'rajruyre anumo étopo 'rajruyre 'pog'e vicmuna mue 'ma Viya muechjis'ognee'i ema. Ene taye'e tovrico to tiuricocre. 14Taco'e mporapenviono nemnarono, te 'to acuchosrenacho'o jmañono aponrericgienenajicha puejchu toona to itorisrena. Mtopravre'ena ene aetotijvo mue 'ma Viya. 15Tcomnucre echa tajpuca to macomchaa'i ema Viya. Eto tjicho mavoo'o iuchcu'a amtu. Enerichu majich'e mamuire te 'to majre aye'e ma vemnaru ypórape Pablo tajicho to muechemchogne muejroru ema Viya. 16Te 'to majriono etorichu muechjis'o jmañono. Etjoo'i tquejra to vechemchirena ene no votechemchano, huich'o yatpijvoquina te 'to nachanevo, naemquecha'ico to taechjis'ogne to majre ma Pablo. Ene najicho tomuire te 'pomriono 'chojriicovo mue 'ma Viya. Eto tjichyore tquemechoro'yoriono tacoviiyore. 17Taco'e nemnarono mporapenviono echoripo jmañono. Tos'o ácuñuchvo puejchu vo'acuvoyoccore nae 'no mueperajgieñono ene vo'aquinajricvo to aponra ma Viya. 18Acaravo'richjicha apona to muemna'vo ma Viya ene taemyanaporichjicha to imotrena ma Viógienu Jesucristo tcuchcu'ra'i. Muitravrena to vcuñuchrena juiti ene te'po 'pojra'ina. Amén.

will be added

X\