2 San Pedro 2

1Te 'conevoco nae 'no maye'ono ma Viya israelitano enjoo'i no muechjirono ma Viya to najichvo. Eno techjis'ono to voje'china. Ene naqueyre aye'e iomuire timitriconyore to voje'china. Tyumrucvonyore to naemitrisrayre to naemitropina tamurigiene. Eno noñuchyore ma Viógienu tvachricri'i te 'to napecaturano etotsero 'nuujiripo ttsecvo to naecñayre. 2Mpachijiyre to naetorisra ene moveranyore no tponoconyore. Ene no 'pomriono 'chañono huipo naricoyre to je'chugne 'chojriicovo, eto tjichyore to tamurigiene naetorisra eno. 3To tiommocyore eno to navoyosra'e etochujcha to navorira tacvachono. Etotsero etopripo to naecñayre mue 'ma Viya. Avne ema ene muejrocvócapo to naemechoro'yore. 4Topo najichvo no angieriono tcopecatranri'i najina máquemocha majpanu ma Viya manocvocpo te 'to muecñas'oo'i. Tqueetano taye'e te 'to tamopcugne tiomuincapo te tviosrígiapo ma Viya ene muevtsucvócapo. 5Enovore no 'chañonini namusopjuira'igñono te emarich'o ma Noé najinavre máquemocha. Macopcarecpo naye'e to 'chopegiene tgivo ene tepenompo. Eto temejiricri'i to nahuinarajvo. Maquejvorine ma Noé énopo no machichanoviono tiuchcu'onri'i, ochonano te namutu. Ene ema macometoriiri'ini naye'e to tiuricocre muechjiriivo ma Viya. 6Enopo no tcovsanini te 'to Sodoma te'po Gomorra nomuire vomajpanvoco ema Viya. Etopo to yucu titopuéreco puejchu napigia no enem'onyore te 'to nahuinarajvo. 7- 8Ene maquejvorichu ma Lot tiuchcu'ri'i. Tiuri ema tponrericvo te 'to masamre tajicho to tamurigiene naetorisra no 'chañono. Te 'to sachono muem'onve masamo to namueperajvono ene tponrericvo mraca tajicho. 9Taco'e maróto'o ma Viya macuchcu'a te 'to natajivono no tpicuchano ema. Ene muejrocyooripo to naemechoro'yore no huinarajono tiomuincapo te tviosrígiapo ma Viya énetse eto muevtsucvócapo. 10Navetji to muemechorisrayre ma Viya no tnocono to mpachijigne tavoo'ogne to nog'e, no vot‑soppojgiano ma Viya te 'to muechjiriivo. Eno 'jiirojono najichvo ene mueñosiono. Vonapicucha no taeyara'ono tcovsano te anumo, tcotemono naye'e. 11Topo najichvoo'i no angieriono titjiicovonneni tajicho to natupara'o ene votácotemono naye'e te 'to mamíro'u ma Viya. 12No tvoyoriconyore eno muechemreccono nacútipo to sórare te 'to naetorisra. Naemiuchco to naecñayre. Eno tcotemono te 'to namuechemchogne, tepenonyore nacutiyore to taepenira to sórare. 13Ene tcatajivonyore tjicho ma Viya muetsrijsinoyore no naemecatajivchognee'i tjicho eno etochujcha nórico nanoco to tamurigiene tavoo'ogne to nog'e te 'to sachono. Eto ttsii'ocre acchane eti asopo ma Viya te 'to anicrisra tjicho eno nanosjii'i nanoco to tvoyora'ono mpachijigne te 'to naetorisra. 14Najomracho su 'seno vonaemuirenarichu. Vonayacuji to nanosra to pecatu. Naesvoyco to najomrara'ivo te 'to 'poy'ono. Navoyoco no voyatpijvoquina to nasopra ma Viya. Eto tjichri'i tquicmunanripo to naecñayre. 15Techa'icompo te 'to mavoo'ogne ma Viya ene temtiocompo. Naponocpo to muetrérepi ma Balaam ma machicha ma Beor te 'conevoco tjicho ema etochujcha mavoo'o to prata tavachoyore to mamueperajvo. 16Ene to mapero ma Balaam techjicpo tacuti to muechjisra ma 'chane majichri'i ma Viya. Eto tome'opo ma tógienu taquichicpo ema te 'to tamuunagne maponreru. 17Eno tvoyoriconri'ini te 'to naemitrisra, tajina tajichgienena eto. Nacuti to tiooji noria ene étopo to úcoji tomgiene to tecticvo. Etotsero etopripo to naecmuna mue 'ma Viya to muictioravore naecñayre te 'to tamopcugne. 18Tjicho eno to naechjisra timiaramimijicvono tajicho to tamurigiene puejchu navoyocarichjicha no napuemmavono nochquíravo te 'to tamurigiene naetorisra. Naemyuuco to nanocarichjicha to mpachijigne tavoo'ogne to nog'e. 19Naquee'i te 'to huipo tacmuncore nanoca to taquejragne mavoo'ogne ma Viya. Naco'e: “Viti viuchcu'ripo te jmañono”, etotsero enoripuini nanosjii'i tacovnora to mpachijigñono. Tjicho ma 'chane eto tcovnora to tvoyoco. 20No nochcurionripuini te 'to mpachijigñono taye'ono pjoca 'pog'e tajichri'ini to naemotra ma Viógienu Jesucristo tcuchcu'ra'i, ene te 'to tchaponvore tavoyoca jmañono, tcuuyacrepo taesvoyca te huich'o naemotri'i ma Cristo. 21Tiuriponri'ini te 'to vonaquimoti to tiuuna 'chojriicovo, naemotripuini eto toonagne tavoniipi to 'chojriicovo nacometoriigiene naye'e ene tchovonvore te 'to tamurigiene. 22Taco'e tituchvopo to naquenve no 'chañono. Oni taco'e: “To pacu taechopo tanico to to'cogne ene to tacosip'ogne smoru tchovo te 'to tiúraji”, naquenve. Enepo naquee'i eno. Tiuchcu'ompuini te 'to tamurigiene ene tchovonvore taye'e.

will be added

X\