2 San Juan 1

1Meme mpórape piti manerioovi ma Viya, ncajrevi nuti ncotpára'o nae 'no t‑sopono ema. Ncajre nomuire no pchichanoviono eno nemnarono tios'o te nsamre. Vonáquejvorichu nuti nemnáca'e. Namutu no timotiono to je'chugne 'chojriicovo temnac'iono 2tjicho to 'chojriicovo ene tovrico te 'to vsamre. Muitravreyre to ene taqueyre. 3Nyosioco ma Viya Iyare émapo maChicha Viógienu Jesucristo puejchu majpan'e muemcataca'e ene aetotijvo to aponra to je'chugne étopo emna'vo. 4Nuusamre najicho no pchichanoviono. Enjoo'i nrotovoco nanosjii'i te 'to je'chugne 'chojriicovo tjicho eto yvóno'i mue 'ma Viya Iyare. 5Tos'o nmetocovi, meme mpórape, te 'to vemnacca tjicho vo'rajrina pjoca mavoniipi ma Viya. Etorichu to vjiacpognee'i te tovgiene. 6Te 'to huemna'i vituchyore to mavoniipiono ma Viya asamripo te tovgiene. To mavoniipi ema eto aemna'i te 'to itorisra. 7Moverano te pjoca 'pog'e no naco'e te 'to votácog'e ma Jesucristo te tiutecpo. No ene naco'e eno tvoyora'ono ene nocpuemcho ma Cristo. 8Taco'e ácuñuchvo puejchu vo'acuvoyoccore ene tampuujipo to ajacpogneyre icmuna mue 'ma Viya. 9Ma 'chane te techa'igia te 'to muemitropi ma Cristo, ema huipo mavoca ma Viya. Ematsero ma manosjii'i mapono to muemitropi ma Cristo, mavoco ma Viya émapo maChicha. 10Te 'to enjoo'ina tiutegiano aye'e timitrigiano ene vonaquechjis'o to toonagne muemitropi ma Cristo, vo'giene acujacpo te 'to apeno. Vo'vore acuggio: “Puetotijvo te 'to páquij'e.” 11Tjicho no ene najicha, enorichu timcatacono te 'to tamurigiene naemitropi. 12Movera to nvoo'o nechjis'a aye'e etotsero vonavro'o nnoca te 'to 'jiumeruco. Ncuchoco nutegia nimojna'e puejchu vcuusamrechcoca. 13No schichanove su ppórape techjicviono. Esurichu manerioru ma Viya. Amén.

will be added

X\