2 Corintio 9

1Huipo tayumjácapo to nácajre'e nechjis'a to anoquisrahuina nae 'no yporapenviono maye'ono ma Viya 2tjicho nuti necho te 'to avorira anoquígiapo. Nuti ncuñuch'e nae 'no tcovsano te 'pog'e Macedonia. Nmetoco'e te 'to eti acovsa te 'pog'e Acaya aponrericri'i cope añu anoquicvoyre. Moverano nasamuiico to avorira anoquicvo tos'o nomuírepo naponrerico to nanoquisrahuina. 3Tanosgiene nvonicvocyore pnoni viatnoviono puejchu naemcataca'e to acoomut‑sirayore puejchu vonquemna'osrarichu to ncuñuchra'e te 'to pochripo atseco. 4Tjicho te nacchanevocpuca viutegia no tcovsano te Macedonia vchimróca'e, huich'o acutsecri'i to anoquiivoyre ene nátsri'opo tajicha to ncuñuchra'e naye'e. Avetijpo eti to atsii'ohuina te namíro'u. 5Eto tjicho mponrericpo tiuri to nvonicvoca pnoni viatnoviono puejchu nayana naenapucari'i nye'e ene natsegia nacoomutca to anoquiivoyre ajichgieneri'i puejchu te nitecpapo aye'e ttsegiaporipo to anoquiivoyre ene tos'a te asamre, vovitina vacmesajiico'e. 6To vnoquisravo tacuti ma 'chane te tquésane. Te tevco to 'puesarichu, 'puesarichu mave'o ene te muevco to 'chope, mave'o to 'chope. 7Tiuri te 'to namtu nanoquígiapo etotsero ene tos'a te 'to nasamre. Vomacucotegne'o vo'vore macucmesajiicovo tjicho ma Viya márico ma tiuusamre tajicho to manoquisravo. 8Ma Viya maróto'o muejrocavi tamutu to taetshuina puejchu vacye'e tamtu to vcomnugne ene étopo to vnoquiihuina nae 'no 'pomriono. 9Tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: Ma tiuri 'chane tenchecra'i nae 'no tcomnurocvono. To manocgieñono muitravre, taquee'i to ajúreco. 10Ma Viya tijrocovi to tagira vevrina ene étopo to vnicgiene. Emapoocorichu tijroc'eyre 'chope puejchu taemyanaporichjicha to iurivoyre. Acutiyore ma 'chane te tevco to 'chope. Tjiuuco ene tco'i majicho ma Viya. 11Tos'aptsero eti acoy'eyre puejchu aenchecra'i nae 'no 'pomriono ene no yporapenviono narusrupayachoyre ma Viya tajichyo to anoquiivoyre naye'e vnojnogneyre. 12Aponrejgia, no yporapenviono najacpoyre to nacomnugne tajichyo to anoquiivo etotsero votáquejvoyre eto. Tomuire narusrupayachoyrerichjicha ma Viya 13ene nacuñuchyore ema tajichyo to anoquiivoyre naye'e. Tjicho eto temquechorojco to asopjuira'ivo te 'to 'chojriicovo mue 'ma Cristo. To njichgieneri'i eno narusrupayachoyre ma Viya tajichyo to iúrivo enchecra'vo naye'e nae'po nae 'no 'pomriono. 14Ene eno tyosiuch'eyriono mue 'ma Viya tajichyo to naemnasra'e tjicho timec'e ma Viya to majapanura'ivo. 15Vrusrupáyacha ma Viya tajicho to tasivachogne vencheco maye'e. Mjichravre to macuñuchcórevo.

will be added

X\