2 Corintio 8

1Mporapenviono, juiti yvoo'o ymetoco'eyore to 'chopegiene muemnárapi ma Viya nae 'no t‑sopono ema te 'to 'vosariono 'muiripa'i Macedonia. 2Tjicpuicro'ono eno te 'to 'chopegiene natajivo topo tajichvo tiuusamriono. Tcomnurocvono etotsero 'chope to nanoquiivo ene vonacotegne'a. 3Nuti nimoti to ene tos'o te 'to nasamre to nanoquisravo te 'to naroto'ogne. Tcomnurocvompo tajicho to nanoquisravo. 4Tyossericvompo vye'e te 'to nomuirena tnoquigiapono nae 'no yporapenviono tcomnurocvono tcovsano te 'to 'pog'e Judea. 5Votáquejvo tnoquigiapono to prata to yponreeri'i viti. Tomuire to nog'e naejrocpo ma Viya ene tponocoviompo te 'to mavoo'ogne ema. 6Tos'o ymetocopo ma Tito macuumutca itucha to anoquiivoyre nae 'no yporapenviono. Ema tnaecchoo'i aye'e te tovgiene. 7Eti acuñuchcorepono nae 'no 'pomriono to asopra ma Viya, te 'to echemra'vo te'po imitrisra to 'chojriicovo acopneriijignejcha to anosra to mavoo'ogne ma Viya ene étopo to emnárapi vye'e. Tos'o ene ajichyore to anoquiivoyre tomuire. 8To ene nquee'i vonutina nacvoniipi. To nvoo'o eto aemoti te 'to navorira tnoquigiapono no 'pomriono yporapenviono puejchu aponocvoca ene eto temquechorojcoyre to emna'vo. 9Aponrejgia to muemna'vo ma Viógienu Jesucristo tjicho ema tcoy'ee'ini to anumo etotsero majunjicpo tiutecpo te pjoca 'pog'e tcomnurocvopo ajicho eti puejchu eti tamtupo acye'e tajicha to macomnurosravo ema. 10- 11To mponreeri'i nuti tiuri itucha to anoquiivoyre anaecchognee'i cope añu. Tjicho eti iuvri'i aponrerico to anoquicvoyre ene iuusamre tajicho te anaecchopo. Juiti enerichu aqueyre te 'to ituchrena anoquígiapo te 'to imroto'oohuina. 12Ma Viya eto mayumjacvo te 'to ene tos'a te vsamre to yvorirena vnoquígiapo maye'e viptsigia to vimroto'oohuina. Vomayumjácapo vijroca to ymucye'egienena. 13Vo'etina mponrerigia te 'to acmunrocvoyre tajicha to anoquisrahuina nae 'no 'pomriono. 14To yvoo'o to acticco no yporapenviono te 'to acoy'egnena tjicho eti juiti etjoo'i to acoy'egne. Tiuri anoquígiapo nae 'no tcomnurocvono puejchu te acmunrocvo nomuirena nanoquígiapo aye'e. Ene acticcopo to acoy'egnena 15puejchu taetúchapo to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “Ma tcoy'e to 'chopemuri tajina táquemochna. Ma tcoy'e to ommuurichu etotsero votechri'a”, taquee'i to ajúreco. 16Nrusrupáyacho ma Viya ema tnocsamre'o ma Tito puejchu maponrerígia'e mactinu nuti. 17Te nmetocopo mategia muemojna'e, ema 'nuujipo teschopnu tjicho etorichu maponreeri'i mamuire. 18Yvonicyore ma 'pona viati puejchu macchane ma Tito. Ema mamuire tcuñuchcore nae 'no yporapenviono te 'to 'vosariono tajicho to macometoriira to 'chojriicovo. 19Tjicho ema naneriocri'i natuparacpo puejchu macchanevocovi te 'to vnojnirena to prata vnoquiivoyre nae 'no yporapenviono tcomnurocvono tjicho eto vtupara'o. Nacuñuchyore ma Viya tajicho to anoquiivoyre ene naem'oyre tomuire to emnárapi. 20Tori vjicha puejchu vovcuctioroccore to vcotpara'ira to prata nanoquiivoyre no yporapenviono. 21Yvoo'o tori vjicha, vomacuquejvo mue 'ma Viya nomuire nae 'no 'chañono. 22Mamuire yvonicyore ma 'pona viati puejchu macchane ma Tito émapo ma 'pona yvoniiyore. Vimoti mamuire to maponra ma Viya. Tavetji juiti maquimuira tiutegia aye'e tjicho masamuiico to itorisra mue 'ma Viya. 23Te enjoo'ina nayoseriris'a ma Tito, ajicha te 'to ema tquemtone nye'e timcataconu te 'to ncometoriira aye'e. Enerichu ajicha te nayoseriris'a no 'pomriono viatnoviono macochanegneyriono te 'to enori'i navonirono no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono. Eno tcuñuchcore najicho ma Cristo tajicho to naetorisra. 24Tos'o nmetoco'e te 'to imecvoca ma Tito énopo macochanegñono to emnárapi puejchu táquéchosi nae 'no yporapenviono te 'to 'vosariono ene táquechorojpo te 'to vonemna'orina to ncuñuchra'e.

will be added

X\