2 Corintio 6

1To vtupara'o vemtone mue 'ma Viya ymetoco'e vo'aquempuurico to majapanura'ivo ma Viya aye'e. 2Tjicho oni maco'e ma Viya te 'to 'chosgiene ajúreco: Te titecpopo to nictiora nsampo to pyosseriipi nye'e. Te'po te 'to sache ncuchcurisra nimcatacoopo, taquee'i to ajúreco. Ene je'chu etoripo juiti jmani sachono titecporipo to muectiora te 'to macuchquirena no 'chañono. 3Viti vovavro'o etjoo'ina to vtoprahuina nae 'no 'pomriono puejchu vovcuctioroccore te 'to vemtone mue 'ma Viya. 4Tjicho eto yvoo'o to toona to vitorisra nae 'no 'chañono puejchu namtu naechemcha te 'to mavonravocovri'i ma Viya tjicho vjicpuicro'o te 'to viatajivo vsamgieñono étopo vcomnurosravo. 5Vjicpuicro'o te testacoviono te'po vqueeta étopo te tiocoriono vjicho. Vjicpuico to vemtone mraca. Etjo vovimca ene vcatajivo tajicho to vnicgiene. 6Eto temquechorojco to vtupara'o yvóno'i mue 'ma Viya te'po te 'to toonavo to vitorisra. Tomuire to vechemra'vo te 'to 'chojriicovo ene étopo to vjicpuicró'ovo nae 'no 'pomriono. Tquechoroji tomuire to vjiapanura'ivo vemna'vo tjicho tiovocovi ma Espíritu Santo. 7To vemtone mue 'ma Viya eto vcometoriru to je'chugne 'chojriicovo vquijro to muetjiicoovo ema te 'to vitorisra. Eto vnoco to tiuricocre tacuti to macotiuchrárevo ma sontaru ene étopo to matumra. 8Etjoo'i tpicuchoviono no 'chañono, etjoo'i vo'i. Etjoo'i vcuñuchcore, no 'pomriono tcotiorocoviono. Enjoo'i naco'e te 'to vepya'ra'i, etotsero vo'i. 9Etjoo'i naco'e te 'to vohuemotcore etotsero vimotcore. 'Muíriji navoo'o tcopacaviono etotsero vitoricrichjicha. Vcatajivo etotsero vovépena. 10Tayampane vácojrasamúrevo etotsero viuusamrerichjicha mue 'ma Viya. Vcomnurocvo etotsero viti vijrocripo no moverano to nacoy'egneyre mue 'ma Viya. Tayampane vacmunrocvo, tamutu vcoy'e majicho. 11Mporapenviono acovsa te Corinto, vovioñucha to ymetosíra'e tajicho to vemnasra'e te 'to vsamre. 12Viti vimec'e to vemna'vo aye'e. Etichujcha votáquechoroji to emnarapina vye'e. 13Nuti nmetoco'e tacuti to muechjisra ma 'chane no machichanoviono: Emnacavi tacti to vemnasra'e viti. 14Vo'acuquenora acuponoco no namujacpognena ma Viya. Vo'vore aquituchvo naye'e tjicho movine tacticconri'ini no tpono to tiuricocre ene énopo no tpono to tamurigiene. Aponrejgia, movine tacchaneri'ini to tjiáracu to tamopcugne. 15Ma Cristo votacticcono mue 'ma eriono. Ene maco'e mamuire ma t‑sopo ma Viya mue 'ma mamusopgiene. 16Tjicho to mapenviya movine etjoo'inari'ini to nasiñaraji muepyaru ma 'chane. Tjicho eti mapenovoc'e ma muepenoccogne Viya. Oni maco'e ema: Nuti nutjioyre naye'e. Ene novricyore tjicho nuti nacogienuyre ene eno nye'onyore, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 17Tomuire maquee'i: Iuchca naye'e nae 'no namurigieñono. Acoscu'a naye'e vo'acuponocvoco te 'to mpachijigne, maquee'i ma Viógienu. Ene nuti njacpo'eyore 18iyanuyre ene eti nchicha'eyre, maquee'i ma titjiicovo Viya, taquee'i to ajúreco.

will be added

X\