2 Corintio 5

1Vecho te 'to tquitsvoyre to viog'e tacutiyore to 'chosi peti etotsero ma Viya muetpiricripo to muitravre viog'eyre te anumo tacutiyore to 'rajru peti ene eto vomuepyarina ma 'chane. 2Te 'to vansijrich'o te 'to tepenoji viog'e vcojrasamurevorich'o vquimuira yvoo'o vjiacpa to 'rajruyre viog'e te anumo tacutiyore te 'to váquitsvoj'o to 'rajru. 3Votáquejvo vavro'o táquevtsu to tepenoji viog'e. Yvoo'o etjoo'ina to 'rajru tov'a to viachanevo. 4To ene nquee'i to vansijrich'o te 'to tepenoji viog'e vcojrasamúrevo. Vo'etina vavro'o to vépena ene taquíjapo to vcucog'e. Eto vyumjacvo to vjiacpa to 'rajru viog'eyre puejchu to tepenoji viog'e taemtígiapo ene etínapo to 'rajruyre eto muepenocquínapo. 5Eto maponreeri'i ma Viya to majichovyore muejrosravyore to 'rajruyre viog'e te anumo. Muejrocoopo ma Espíritu Santo ema tinapuco te 'to vjiacpogneyre maye'e. 6Tos'o eto timiuusamrechovi. Vecho te 'to vansijrich'o te 'to viog'e, huich'o vacchane ma Viógienu te 'to viovsayre anumo. 7Vecho to ene taqueyre ene vsopo tayampane huich'o vquim'o. 8Taco'e vipchovo tos'o tiuripono to vjiunjigia to viog'e puejchu ene viovrigia mue 'ma Viógienu te 'to viovsayre anumo. 9Taco'e eto vcopneriiji to varicocre maye'e ma Viógienu tayampane viovrigiacho'o te pjoca 'pog'e vo'i te'puca anumo. 10Tjicho ymutu macomro'ovyore ma Viógienu te tviosrígiapo ene vjiacpapo to taetsvoyre to vnocgiene te pjoca 'pog'e tiuripuca vo'ipuca. 11Viti vimoti to mapiccórevo ma Viógienu te 'to maviosrisrayre. Eto tjicho vimponrerico no 'chañono to najacpirena ema. Ma Viya muem'o to vsamre te 'to tórivo. Yvoo'o iomuirena aemoti ene echemcha. 12Napecho ene njich'e vovavro'o vitjihuina vcunachapo. To yvoo'o eto echemcha to vitura'ivo mue 'ma Viya puejchu ene ajicha no tcotiorocoviono. Tjicho to timsiñavochri'i eno, eto muem'i ma 'chane ene étopo to maye'erepiono manocsare etotsero te 'to nasamre vonaponrejgia. 13Enjoo'i naco'e te 'to huipo tori to vchuti tajicho to yponra ma Viya etotsero tiuuna to yponreru to vimcatasíra'e. 14To muemna'vo ma Cristo eto tvonicovi te 'to vitorisra tjicho ema tepeninovri'i ymutu ene cutripo ymutu vépeno. 15Te 'to muepeninoopo tos'o huipo vcúnoco to yvoo'ogne viti te 'to vitorisra. Vnócapo to mavoo'ogne ma tepeninovri'i ene techpucpo tchovo titorico puejchu viomuirena 'rajrina to vitorisra. 16Taco'e huipo yponrejgia to muem'i macoy'egne ma 'chane. Vovacti no taye'ono pjoca 'pog'e. Eto te huich'o vjiacpaa'i to 'chojriicovo ene vquee'ini te 'to vimuira ma Cristo. Etochujcha yponrejcoo'ini to muem'i. Juitipotsero vimotpo ema. 17Ma 'chane te majacpopo ma Cristo 'rajrupo to maponreru. Titovompo to 'chosgieñono taye'ono to muetorisra. 'Rajrupo tamutu. 18Ema Viya ema tnoco jmañono te 'to vitorisra tjicho te vcocposvorich'o, ema mavonicpo ma Cristo puejchu vemnaca majicha. Ene viti viomuire ttuparacoopo puejchu vememnacvoca, nomuirena naemnaca ema no 'pomriono. 19Majicho ma Cristo emapoocorichu ma Viya emajivo tememnacvo nae 'no 'chañono te 'to nacotichira. Huipo muechnovca to napecaturano ene viti ttuparacoopo vacmetoriru to 'chojriicovo taechjis'o to majacpiravi. 20Tos'o viti mavoniru ma Viya tvonicovri'i puejchu vechjígia'e cutripo te 'to emuena techjígia'e. Ymetoco'e te 'to muéjare ma Cristo: Ajacpa ma Viya puejchu emnaca etpirígiapo maye'e. Eto ene vjich'e. 21Ema tajina mapecaturena. Etotsero ma Viya manocpo maye'e to ypecaturano puejchu viti mtopravrevocovínapo ene vájacpocre mue 'ma Viya tajicho to matajivo.

will be added

X\