2 Corintio 4

1Eto tjicho movine vinajrigiapoo'ini tjicho emapoocorichu ma Viya te 'to majapanura'ivo ttuparacovi to vemtone maye'e. 2Vovnoca to ttsii'ocre tayumrúrevo. Vovactemra'i vovemquecha'igia to vimitrisra to 'chojriicovo mue 'ma Viya puejchu namtu náquictiora te 'to tórivo to vimitrisra étopo vitorisra mue 'ma Viya. 3To 'chojriicovo vcometoriigiene votaechemchocre nae 'no naquicñagneyre. 4Tjicho ma eriono nógienu no taye'ono pjoca 'pog'e mávicho te 'to nasamre no msopjuireccono puejchu votacumicucho to nasamre to tajaracuvo to toonagne 'chojriicovo mue 'ma Cristo tjicho ema muem'i ma Viya Iyare. 5Vovitina vechjis'apo te 'to vcometoriira. Ema vechjis'o ma Viógienu Jesucristo. Viti vnoracovocovi aye'e tajicho to vemnasra ema. 6Ma Viya te 'conevoco maquepo: “Etjoo'ina to tjiáracu puejchu tajracu te 'to tamopcugne”, maquepo. Ene emarichu tmicuchovi te 'to vsamre puejchu ene huemotiyo to majaracuvo macuñuchcórevo ma Viya eto tajaracugnee'i te 'to mamiro ma Jesucristo. 7To majaracuvo muetjiicoovo ma Viya ene tovrico te 'to tepenoji viog'e tacuti to tasivachogne tiov'o te 'to tamuunagne yupi. Eto temquechorojco te 'to vijro 'chopegiene muetjiicoovo ene tos'o mue 'ma Viya. Vovye'ena viti. 8Tos'o viti tayampane vácatajivo, tasmutu to vjiaasamre etotsero vovinajrígiapo. Etjoo'i to timjicpuicovi. 9Etjoo'i vquimponnojcosi cuti vepenoyre ematsero ma Viya votjiunjigiavi vovansijri'i huéto'a. 10Te 'to oypuca vquij'e navoo'o tcopacaviono vacti ma Cristo. Ene tos'o tquechorojpo te 'to emarichu tquitoricovi. 11Te 'to vitorisra tamutu sachono enjoo'i navoo'o tcopacaviono tajicho to yponra ma Jesús. Tos'o tquechoroji to muetjiicoovo ma Jesús te 'to tepenoji viog'e ene ema tquitoricovi. 12Im'a, tcuuyacre te 'to eto timcoparegiavi to vcometoriira to 'chojriicovo ene etopoocorichu tijroc'e to muitocóresi itorisra. 13Te 'to vsopra ma Viya viti yponoco ma tiajchoo'i to 'chosgiene ajúreco te 'conevoco. Oni taco'e: “Nsopri'i tos'o nechjis'opo”, maquee'i. Ene viomuire vsopo ma Viya ene vechjis'opo. 14Vsopo te 'to ma Viya macochpucri'i te 'to muepenira ma Viógienu Jesús. Enerichu majichovyore tcochpucovyore viti tjicho vcóchane ma Jesús. Ene viti ymutu étipo vcomsiyre te 'to mamíro'u ma Viya. 15Tamutu jmani vjichvognee'i eti ajichri'i puejchu asama to 'chojriicovo ene te moveravocyórepo no tjiacpano ma Viya, moverénapo no trusrupayachono ema ene nacuñúchapo. 16Tos'o viti vovinajrígiapo. Tayampane teejiigiapripo to viog'e etotsero to viachanevo 'rajruprichjicha tamutu sachono. 17To viatajivono te pjoca 'pog'e 'puesarichu votascupi to vsamo. To toonagne taetsvoyre eto muitravre vjiacpogneyre mue 'ma Viya, eto 'chopepono te 'to viatajivo. 18Tjicho viti vovacponreeji to taquechragne taye'ono pjoca 'pog'e. Vcopneriiji to tamuquechragñono maye'ono ma Viya tjicho to taquechragne 'nuuji títovo etotsero to tamuquechragne muitravre eto.

will be added

X\