2 Corintio 3

1To ene vco'e ijchoo'i te 'to vitjihuina vcuñúchapo. Tjicho eti imoti to vtupara'o vovacti no timitricra'ono to tepya'ra'core. Vovacmunu vácommíro'u to 'jiumeruco taechjis'a to vtupara'o puejchu avopnavi ene eti vo'vore iomuire vyosióca'e to 'jiumeruco puejchu viomari'ini nae 'no 'pomriono. 2Aponrejgia, etipoocorichu acuti to 'jiumeruco mue 'ma Cristo taechjis'o to vtupara'o tcajuri'i te 'to vsamre tjicho eti ajacpo ma Viya tajicho to vcometoriira aye'e. Ene eto timotcore tquéchosi to itorisra nae 'no 'chañono. 3Acuti to 'jiumeruco majre ma Cristo. Etotsero vo'acti to tacajugiene te 'to tinta, tomuire vo'vore acti to tacajugiene te 'to marichono. Tjicho to 'chojriicovo vcometoriigiene aye'e tcaju te 'to asamre majicho ma Espíritu Santo maye'e ma muepenoccogne Viya. 4Ene vjicho to vemtone mue 'ma Viya te 'to vcosiñera ema majicho ma Cristo. 5Te 'to vitjihuina movine vaato'ori'ini vnoca to vemtone mue 'ma Viya. Tamutu to vroto'ogne ene tos'o maye'e. 6Ema tetmechovi puejchu vaato'o vacmetoriru to 'rajru muechjiriivo manocgieneri'i nae 'no 'chañono. Huipo ypona to tovgiene mavoniipi tacajugiene te 'jiumeruco. Emapo ypono ma Espíritu Santo. Tjicho to tovgiene mavoniipi ma Viya tacajugieneri'i tiomo to vepenira eto tjicho to ymuituchra. Ematsero ma Espíritu Santo ema tquitoricovi. 7Ma Viya muemecvocpo to toonagne majaracuvo te muejrocpo ma Moisés to tovgiene mavoniipi tacajugiene te 'to marichono. Ene no 'chañono tyoyocompo vonaemooroca to mamiro ma Moisés tjicho tjiaracuripo eto. Etotsero votáyere to tajaracuvo temticporipo. Topo tajichvo ene taquee'i to tajaracuvo te tanaecu te najacpopo to mavoniipi ma Viya tiomo to vepenira, 8mavetjignejcha ma Espíritu Santo to toonavo to muechjiriivo. 9- 10To njichgieneri'i tquechoroji to tajaracuvo toonavo to tovgiene mavoniipi ma Viya tiomo to vepenira, tavetji tiuunapno to 'rajru 'chojriicovo taechjis'o to majacpiravi ma Viya. Tos'o vo'gienejicha tacti te 'to toonavo to tovgiene mavoniipi. 11Topo tiuuna majichri'i ma Viya to tovgiene mavoniipi ene votáyere, tavetji eto tquechoroji ene tiuunapno to 'rajru 'chojriicovo eto muitravre. 12Eto tjicho viti vcosiña to tiuuna 'chojriicovo, tos'o tajina timcuuyachavi te 'to vcometoriira. 13Vovacti ma Moisés. Ema te majacpopo to tovgiene mavoniipi ma Viya, ema maquepcomropo to attaji puejchu no israelitano huipo naquim'o to taetrahuina to tajaracuvo to mamiro. 14Ene juitjiiri'i te najiro to 'chosgiene muechjiriivo ma Viya, cutrich'o to tcaviugiono te 'to attaji to naponreru. Eto tjicho vonaechemcha. Maquejvorichu ma Cristo ema maróto'o mave'a to tmui'uggioo'i te 'to naponreru. 15Napecho ene njich'e juitjiiri'i no jurionono te najiro to 'chosgiene majre ma Moisés vonaechemcha tajicho to tiavichoo'i te 'to nasamre. 16Etotsero ma 'chane te majacpopo ma Viógienu, tcoviospo to tiavichoo'i te 'to masamre. 17Ene ma Viógienu emapoocorichu ma Espíritu Santo. Ene te emjaa'i te 'to vsamre viuchcu'po te 'to taquejragne taponravo mavoniipi ma Viya. 18Eto tjicho ymutu viti huipo váquepcomro. Tquechrapo te 'to ymiro to majaracuvo ma Viógienu. Tjicho ma Espíritu Santo muetsvochporipo to vitorisra ene vactipripo ema te 'to majaracuvo muetorisra. Eto manocgiene ma Viógienu tjicho emapoocorichu ma Espíritu Santo.

will be added

X\